Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Särskilda uppdrag

Regeringen kan genom ett särskilt regeringsbeslut tilldela Kriminalvården uppdrag som löper över en kortare eller längre tid.

Kriminalvården arbetar just nu med dessa fem uppdrag utifrån särskilda regeringsbeslut.

  • Rättsväsendets informationsförsörjning.
  • Förstärkta insatser för unga dömda.
  • Förstärka insatser för våldsamma män.
  • Jämställdhetsintegrering
  • Utvecklat prognosarbete för framtida verksamhetsvolym

Utveckla rättsväsendets informationsförsörjning

Kriminalvården ska tillsammans med Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottsmålsprocessen.

Myndigheterna ska redovisa en gemensam målbild, ambitionsnivå och plan för genomförandet till regeringen den 31 mars 2014. Uppdraget ska vara genomfört senast den 31 januari 2015.

Myndigheterna ska kopplas samman i ett informationsflöde, så att informationen kan följas genom hela brottsmålsprocessen. Det ger en effektivare och säkrare ärendehantering med kortare handläggningstider. För medborgarna innebär det en ökad rättssäkerhet och rättstrygghet.

Förstärkta insatser för unga i kriminalvård

Varje år döms cirka 500 personer under 21 år till fängelse och omkring 1 400 personer påbörjar övervakning.

Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att göra en särskild satsning för att stärka det redan pågående återfallsförebyggande arbetet med unga dömda. Det handlar om att utveckla samarbetet med andra myndigheter och aktörer och att motivera till och underlätta unga dömdas utträde ur kriminella grupperingar. Kriminalvården ska även höja kontrollen under övervakning så att misskötsamhet kan bemötas tidigt.

När de unga lämnar Kriminalvården vill vi att de ska vara bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och droger. Därför är det viktigt att under strafftiden förbättra deras förutsättningar på arbetsmarknaden genom att planera deras sysselsättning (arbete, studier, självförvaltning) i ännu högre grad än idag.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2017.

Förstärka insatser för våldsamma män

Det uppdrag Kriminalvården har fått från regeringen är att stärka återfallsförebyggande insatser mot våldsamma män. Det gäller riskbedömningar och motivations- och behandlingsinsatser. Kriminalvården ska även förstärka samarbetet med andra myndigheter och aktörer i planeringen och förberedelserna inför tiden efter frigivning. Samråd ska ske med Socialstyrelsen.

Detta är en förlängning av det uppdrag Kriminalvården hade åren 2008-2010, då vi ökade insatserna för sexualbrottsdömda män som dömts för våld i nära relation.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2017.

Jämställdhetsintegrering

Merparten av Kriminalvårdens klienter är män och en minoritet är kvinnor. Kriminalvårdens verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att könstillhörighet inte påverkar i vilken grad klienternas behov tillgodoses. 

Kriminalvården ska redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123).

Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Planen ska också beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser.

Planen ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2015.