Kriminalvården logotyp

Behandlingsprogram

Att gå ett behandlingsprogram i anstalt eller i frivården kan göra stor skillnad för den som dömts för ett brott.

Kriminalvården har behandlingsprogram som inriktar sig på olika typer av problematik – generellt våld, våld i nära relation, sexualbrott, generell kriminalitet samt missbruk och beroende. En del av programmen genomförs individuellt och en del genomförs i grupp.  De flesta program som genomförs i gruppformat innehåller också individuella sessioner. Kriminalvården arbetar också med förberedande insatser för att motivera klienten till att delta i de behandlingsprogram som bäst möter klientens behov. Efter ett genomfört behandlingsprogram finns också insatser med förstärkande innehåll. 

Återfallen minskar

Vi ser i vår forskning en positiv effekt av våra behandlingsprogram - återfallen minskar. Särskilda effektstudier görs med jämna mellanrum. Vid förändringar av programmen görs pilotstudier som mäter förändringar på kort sikt.

För vem?

För att kunna ge rätt behandlingsinsats till varje klient är vi noggranna med att prioritera de klienter som har medel till hög risk för återfall. Klienterna ska också gå ett program som inriktar sig på just deras problematik och som har en pedagogik som passar dem.

Kriminalvården vill ge alla klienter möjlighet att delta i ett behandlingsprogram. Det finns dock tillfällen då det inte är möjligt att erbjuda en plats, även om klienten är motiverad. Till exempel kan straffet vara för kort för att personen ska hinna delta i ett program.

Arbetsmetoder

De flesta av våra behandlingsprogram är baserade på kognitiv beteendeterapi eftersom det är den metod som i forskning visat sig mest framgångsrik i behandlingsarbete som fokuserar på kriminellt beteende.

Under de första mötena i ett behandlingsprogram kartläggs deltagarens problematik och man arbetar med att identifiera riskfaktorer för att återfalla i brott och vilka behov som behöver mötas hos deltagaren för att minska risken för återfall i brott. Sedan arbetar deltagaren/ deltagarna under programmets gång med att utveckla nya färdigheter vad gäller både sättet att tänka, att hantera känslor och lära nya beteenden med målet att minska risken för återfall. Man kan till exempel arbeta med alternativa sätt att hantera eller lösa de problem och svårigheter man ställs inför.

Ett behandlingsprogram avslutas med att programledare och deltagare jobbar fram individuella planer med realistiska mål.

En del program genomförs individuellt och en del genomförs i grupp. Även i de grupp-baserade programmen brukar det ingå individuella sessioner. De flesta program vänder sig till såväl män som kvinnor.

Kvalitetssäkring

Kriminalvården utvecklar många egna behandlingsprogram men några är hämtade från andra länder, till exempel Kanada och Storbritannien, och är anpassade till svenska förhållanden. Våra program är ackrediterade, vilket innebär att de har genomgått en vetenskaplig prövning.

De som leder våra behandlingsprogram kallas för programledare och de genomgår en längre grundutbildning för programledare inom Kriminalvården och därefter en ny utbildning för varje nytt program som de ska arbeta med. Programledarna får efter sin utbildning alltid handledning för att säkerställa kvalitén i genomförandet.

Detta är viktiga processer som tillsammans kvalitetssäkrar våra behandlingsprogram.