Relationsbrott

Kriminalvården har tre speciellt utformade program som riktar sig till klienter dömda för våld i nära relationer.

Programmens främsta syfte är att få stopp på våldet, det vill säga att de klienter som deltar i och fullföljer något av programmen inte ska återfalla i nytt våldsbrott riktade mot närstående. För klienter som lever tillsammans med barn syftar programmen också till att öka omsorgsförmågan och förbättra föräldraskapet, oavsett om klienten är dömd för våld mot barnet eller inte. Klienter dömda för sexualbrott i nära relationer erbjuds i första hand Sexualbrottsbrottsprogrammet (Seif).

Klienter dömda för relationsvåld

RVP (Relationsvåldsprogrammet), är ett individuellt KBT-program som vänder sig till klienter i kriminalvård som är dömda för att ha utövat våld mot en eller flera närstående personer. Med närstående avses nuvarande eller tidigare partner i såväl heterosexuella som samkönade relationer, förälder, barn, syskon, andra nära släktrelationer samt vänskapsrelationer som kan likställas med detta. Programmet bedrivs både i anstalt och i frivård.

Predov (Preventing Domestic Violence), är ett individuellt KBT-program som vänder sig till klienter i kriminalvård som är dömda för att ha utövat våld mot en eller flera närstående personer. Med närstående avses liksom i RVP nuvarande eller tidigare partner i såväl heterosexuella som samkönade relationer, förälder, barn, syskon, andra nära släktrelationer samt vänskapsrelationer som kan likställas med detta. Programmet är mindre omfattande än RVP. Programmet bedrivs både i anstalt och i frivård och testas även i några externa verksamheter för icke dömda klienter.

Idap (Integrated Domestic Abuse Programme) är ett grupprogram med kompletterande individuella möten som vänder sig till män som är dömda för att ha använt våld mot sin nuvarande, eller före detta, kvinnliga partner. Programmet bygger på social inlärningsteori och Duluthmodellen. Programmet bedrivs på ett mindre antal frivårdskontor och anstalter.