Kriminalvården

Predov – ett pilotprogram

Ett individuellt program som riktar sig till personer som har utövat våld mot en eller flera närstående. Med närstående menas nuvarande eller tidigare partner, förälder, barn, bonusbarn, syskon, nära släktrelationer eller nära vänskapsrelationer.

Begreppet våld innefattar i det här avseendet alla former av våld som kan förekomma mellan närstående. Programmet är i första hand utvecklat för att bedrivas med dömda klienter i frivård och i anstalt, men även för personer som söker behandling på frivillig väg inom socialtjänsten eller inom hälso- och sjukvården.

Predov är ett behandlingsprogram som testas och utvärderas i ett pilotförsök under 2019 och 2020. Programmet testas både i Kriminalvården och i några kommuner (Jönköpings kommun, Lycksele kommun, Malmö Stad, Utväg Skaraborg och Södertälje.

Predov bedrivs i ett individuellt programformat med ett förutbestämt upplägg och innehåll för varje möte. Genom hela behandlingen riktas fokus på såväl riskhantering som klientens värderade riktning. Det senare handlar om hur klienten behöver agera för att vara den person hen egentligen vill och önskar vara i sina nära relationer, och för att komma närmare det liv hen vill leva. Utgångspunkten är att ju mer klienten beter sig på ett sätt som för denne närmare viktiga värden i livet, desto längre ifrån våldet kommer klienten.

Färdighetsträningen i programmet sker framförallt inom ramen för tre olika men sammanhängande teman:

  • känslor och balans i livet
  • tankar och regler om relationer
  • kommunikation och relationer.

 

Programmets utformning ger samtidigt stora möjligheter till individuell anpassning genom ett antal programspecifika, pedagogiska verktyg. De olika verktygen syftar till exempel till att belysa vilka personer i klientens närhet som påverkas av våldet, att identifiera risksituationer för våld, att ta fram en individuellt anpassad uppsättning av strategier för att hantera dessa risksituationer, att lyfta fram lämpliga stödpersoner att involvera i behandlingen, samt att kontinuerligt utvärdera pågående behandling mot målet med behandlingen, det vill säga att få stopp på våldet.

Programmet omfattar 22 möten som är mellan 60-90 minuter och genomförs 1-2 gånger per vecka.

Om Predov

  • Predov står för Preventing Domestic Violence
  • Programmet är utvecklat i Kriminalvården och testas i pilotförsök från hösten 2019.
  • Predov är ett individuellt behandlingsprogram som bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).