Kriminalvården

RVP − Relationsvåldsprogrammet

Individuellt behandlingsprogram för klienter i Kriminalvården som är dömda för att ha utövat våld mot en eller flera närstående personer.

Med närstående avses nuvarande eller tidigare partner i såväl heterosexuella som samkönade relationer, förälder, barn, syskon samt andra nära släktrelationer.

Den primära målsättningen med relationsvåldsprogrammet är att få stopp på våldet, det vill säga att klienter som deltar i programmet inte ska återfalla i nya våldsbrott riktade mot närstående. Programmet har också sekundära mål om att kunna stärka och bevara nära relationer. För klienter som lever tillsammans med barn syftar programmet till exempel alltid till att öka omsorgsförmågan och förbättra föräldraskapet.

Relationsvåldsprogrammet är uppbyggt kring tre teman som utgör en röd tråd genom hela behandlingen:

  • emotionell stabilitet
  • relationsmönster
  • attityder.

Utöver dessa teman riktas särskilt fokus på alkohol och narkotika. Med utgångspunkt i en klientspecifik och vägledande så kallad fallformulering upprättas en behandlingsplanering med de behovsområden och de behandlingsstrategier som antas bäst kunna bidra till att minska risken för att den aktuella klienten återfaller i relationsvåld.

Antalet programsessioner varierar från klient till klient inom intervallet 25–40 sessioner. Sessionernas längd är 60–90 minuter och genomförs 1–2 gånger per vecka.

Om RVP

  • Utvecklat i Kriminalvården. 
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Utgår från de mest drivande faktorerna bakom relationsvåld med fokus på faktorer som är möjliga att påverka i psykologisk behandling, till exempel attityder som stödjer våld, brister i känsloreglering, brister i kommunikation och konflikt-/problemlösning samt användning av alkohol och narkotika.