RVP − Relationsvåldsprogrammet

RVP är utvecklat i Kriminalvården och i linje med den senaste forskningen om effektiva behandlingsmetoder. Programmet blev ackrediterat av en vetenskaplig panel 2017.

Programmet har ett flexibelt format som i hög grad kan anpassas utifrån klientens problematik. Anpassningar kan göras utifrån behov av intensitet och omfattning, behovsområden och motivation eller andra specifika mottaglighetsfaktorer.

RVP utgår från de mest drivande faktorerna bakom relationsvåld med fokus på faktorer som är möjliga att påverka i psykologisk behandling, till exempel attityder som stödjer våld, brister i känsloreglering, brister i kommunikation och konflikt-/problemlösning samt användning av alkohol och narkotika.

Antalet programsessioner varierar från klient till klient inom intervallet 25–40 sessioner. Sessionernas längd är 60–90 minuter och genomförs 1–2 gånger per vecka.

Under åren 2020–2026 kommer RVP att utvärderas avseende effekt och process. Utvärderingen leds av Kriminalvårdens FoU-verksamhet och kommer att besvara två huvudsakliga frågor:

  • Vilken effekt har RVP på kriminogena (brottsdrivande) behov, psykologisk flexibilitet, självrapporterat relationsvåld, misstänkta återfall?
  • Utförs behandlingen med hög programintegritet avseende; följsamhet, dos, kvalitet i genomförandet, mottaglighet?

Om RVP

  • För klienter dömna för våld mot en eller flera närstående.
  • Individuellt program med flexibelt format.
  • Utvecklat i Kriminalvården.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Uppbyggt kring temana emotionell stabilitet, relationsmönster och attityder.
  • Har vid behov också särskilt fokus på alkohol och narkotika.