Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Relationsvåldsprogrammet – RVP

Individuellt behandlingsprogram för klienter i Kriminalvården som är dömda för att ha utövat våld mot en eller flera närstående personer.

Med närstående avses nuvarande eller tidigare partner i såväl heterosexuella som samkönade relationer, förälder, barn, syskon samt andra nära släktrelationer.

Den primära målsättningen med relationsvåldsprogrammet är att få stopp på våldet, det vill säga att klienter som deltar i programmet inte ska återfalla i nya våldsbrott riktade mot närstående. Programmet har därutöver ett antal sekundära mål. För klienter som lever tillsammans med barn syftar programmet till exempel alltid till att öka omsorgsförmågan och förbättra föräldraskapet.

Relationsvåldsprogrammet är uppbyggt kring tre teman som utgör en röd tråd genom hela behandlingen: Emotionell stabilitet, Relationsmönster samt Attityder. Därutöver riktas särskilt fokus på alkohol och droger. Med utgångspunkt i en klientspecifik, målinriktad och vägledande så kallad fallformulering upprättas en behandlingsplanering med de behovsområden och de behandlingsstrategier som antas bäst kunna bidra till att minska risken för att den aktuella klienten återfaller i relationsvåld.

Antalet programsessioner varierar från klient till klient inom intervallet 25–40 sessioner. Sessionernas längd är 60–90 minuter och genomförs 1–2 gånger per vecka.

Om RVP:

  • Utvecklat i Kriminalvården. Testades i pilotförsök 2015–2017. Ackrediterades som behandlingsprogram i Kriminalvården i december 2017, vilket innebär att programmet nu är godkänt för användning i anstalter och i frivård i hela landet.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Utgår från de mest drivande faktorerna bakom relationsvåld med fokus på faktorer som är möjliga att påverka i psykologisk behandling, till exempel attityder som stödjer våld, brister i känsloreglering, brister i kommunikation och konflikt-/problemlösning samt användning av alkohol och droger.

Här finns programmet

Anstalt: Anstalten Hall, Anstalten Johannesberg, Anstalten Kumla, Anstalten Norrtälje, Anstalten Sagsjön, Anstalten Salberga, Anstalten Tillberga och Anstalten Västervik Norra.

Frivård: Frivården Eskilstuna, Frivården Fridhemsplan, Frivården Göteborg, Frivården Halmstad, Frivården Malmö, Frivården Nyköping, Frivården Umeå, Frivården Visby och Frivården Västerås.