VPP – Våldspreventivt program

VPP är ett längre gruppbaserat program som riktar sig klienter som har en våldsproblematik.

VPP riktar sig till klienter som har en våldsproblematik. Programmet riktar sig inte till klienter som uteslutande har våld i nära relation som problematik.

Programmet genomförs huvudsakligen i grupp men innehåller också fyra individuella samtal. Tillsammans med två programledare arbetar klienterna i grupp med att få insikt i det egna våldsbeteendet samt att utmana och förändra tankar som stödjer ett våldsamt beteende. Klienterna arbetar också med att lära sig strategier för att hantera ilska och att lösa konflikter och problem på andra sätt än genom våld. Under programmets gång utformar varje klient en egen individuell plan för hur hen kan använda de färdigheter och strategier som lärs ut under programmet, för att minska risk för framtida våld.

Programmet omfattar 87 gruppsessioner á två och en halv timme samt fyra individuella samtal á en timme. Sessionerna genomförs vanligen fyra gånger per vecka.

Om VPP

  • VPP står för Våldspreventivt program.
  • För klienter med våldsproblematik.
  • Utvecklat av den kanadensiska kriminalvården och har anpassats till svenska förhållanden.
  • Ackrediterat 2011.
  • Ett gruppbaserat program.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).