Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Renovering och etablering av anstalter och häkten

Kriminalvårdens anstalter och häkten behöver underhållas och utvecklas fortlöpande för att skapa förutsättningar för en modern och säker kriminalvård. En del anläggningar utökas med nya platser eller renoveras från grunden för att möta dagens och framtidens behov av säkerhet och för att kunna erbjuda ett relevant verksamhetsinnehåll för våra klienter. Samtidigt finns ett behov av en helt ny anläggning. Men ännu är inga beslut fattade.

Vissa enheter kan behöva stängas permanent, till exempel för att de är för dyra att renovera eller för att våra hyresvärdar vill använda lokalerna eller marken till andra ändamål. Det betyder, i kombination med att antalet klienter beräknas öka kommande år, att det även kan bli aktuellt att öppna nya anläggningar framöver. Normalt är det dock betydligt enklare och snabbare för Kriminalvården att expandera på platser där vi redan bedriver verksamhet, både utifrån ett lokal- och personalförsörjningsperspektiv.


På den här sidan har vi samlat fakta, frågor och svar kring renoveringar och en eventuell etablering av en ny kriminalvårdsanläggning.

Frågor och svar

Varför behöver Kriminalvården renovera och etablera anstalter och häkten?

Kriminalvården bedriver idag verksamhet i lokaler med varierande kvalitet. På flera orter är byggnaderna ålderstigna och i stort behov av renovering och förutsättningarna för att anpassa lokalerna till en modern kriminalvårdsverksamhet saknas. Detta i kombination med att antalet klienter bedöms öka kommande år innebär att det finns ett behov av att både renovera, bygga till och bygga nytt de kommande åren.

Kriminalvårdens uppdrag är rikstäckande och vi behöver ha en ändamålsenlig geografisk spridning.

Hur lång tid tar det innan en ny kriminalvårdsanläggning är på plats?

En ny anstalt är förknippad med långa processer och stora kostnader och kräver en långsiktig finansiering.

Hela processen bedöms ta 5-10 år från beslut.

Äger Kriminalvården mark och byggnader?

Kriminalvården är hyresgäst och äger inga egna fastigheter. Kriminalvården har flera fastighetsägare som hyresvärd för våra anstalter och häkten. Vår största hyresvärd på anstaltssidan är Specialfastigheter.

Hur stor skulle en ny kriminalvårdsanläggning vara?

Ytan är beroende av hur stor anstalt som ska byggas, men i grova drag kan man säga att det behövs en yta på upp till 30 hektar för att kunna bygga en anstalt på upp till 300 platser. Av den ytan kommer en stor del att vara grönområden som inte bebyggs. Utanför stängsel, mur eller annan avgränsning finns också alltid en yta som Kriminalvården förfogar över för att skapa distans och utrymme mellan anstalten och den allmänna miljön.

Kan en kriminalvårdsanläggning skapa arbetstillfällen?

Kriminalvården är en stabil och långsiktig arbetsgivare och en nyetablering av en anstalt kommer att innebära många nya arbetstillfällen. Till den nya kriminalvårdsanläggningen bedöms behovet av personal vara ungefär lika stort som antalet klienter. Tjänsterna är inom olika yrkeskategorier beroende på vilken inriktning, storlek och säkerhetsklass på anstalt det beslutas om. De flesta arbetar som kriminalvårdare, men för att kriminalvården ska fungera behövs också många andra kompetenser, till exempel arbetsledare, psykologer, kockar, städare, vaktmästeri, jurister och beteendevetare.

Kriminalvården erbjuder även sommarjobb som framför allt kriminalvårdare (gymnasieutbildning krävs).

Dessutom skapas indirekt jobb på arbetsplatser i anslutning till kriminalvårdsanläggningen. Andra verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, dagligvaruhandel, kommunikation och andra kommunala och privata servicefunktioner, påverkas positivt genom en etablering. Drift och underhåll av anläggningen innebär också ett behov av kringservice, många gånger lokaliserad i närområdet.

I samband med diskussioner kring en möjlig etablering i Svedala kommun genomförde kommunstyrelsen där en varumärkesanalys. Den finns att ta del av här: "Hur påverkas Svedala av att det etableras en kriminalvårdsanstalt i kommunen".

Hur fungerar säkerheten runt en anstalt?

Säkerheten runt en anstalt påverkas av vilken säkerhetsklass som avses. Anstalter i högre säkerhetsklasser kommer vara omgärdad av mur alternativt högt och förstärkt stängsel i flera sektioner med korridorer emellan. Till det finns ett elektroniskt övervakningssystem bestående av kameror och olika typer av larmfunktioner.

Hur vanligt är det att någon rymmer från en anstalt av den här typen?

Att en intagen rymmer från anstalter av säkerhetsklass 1 eller 2 är mycket ovanligt. Du hittar statistik om rymningar här. 

Hur fungerar besök till intagna?

Vad gäller besökare till en intagen måste varje besökare ansöka om tillstånd. Kriminalvården gör då en utredning utifrån den intagnes omständigheter och den person som vill besöka den intagne.

Påverkar en etablering av en kriminalvårdsanläggning en orts attraktionsvärde?

Erfarenheterna från kommuner där vi tidigare etablerat anstalter är positiva. I samband med diskussioner kring en möjlig etablering i Svedala kommun genomförde kommunstyrelsen där en varumärkesanalys. Den finns att ta del av här: "Hur påverkas Svedala av att det etableras en kriminalvårdsanstalt i kommunen".

Vad händer med huspriserna när Kriminalvården etablerar sig i en kommun?

Officiell statistik från Svensk mäklarstatistik för till exempel Sala, Tidaholm och Mjölby (Skänninge) visar på att bostadspriserna i en kommun normalt inte påverkades negativt av en kriminalvårdsanläggning. 

 

Behov inför en nyetablering

Det finns ett antal grundläggande förutsättningar som bör finnas på plats vid en etablering av en ny kriminalvårdsanläggning. Här har vi samlat en del av dessa.

  • Kommunen ska kunna erbjuda lämplig mark, alternativt kunna upphandla privat mark i syfte att sälja vidare, till en fastighetsägare.
  • Förmågan att klara en ökad belastning på till exempel VA-nät och elförsörjning ska vara säkerställd.
  • Kommunal service i form av till exempel räddningstjänst med relativt kort inställelsetid, vårdcentral, tandläkare, bibliotek ska finnas. Servicenivån ska kunna förväntas vara intakt över tid.
  • Det ska finnas, eller kunna skapas, en infrastruktur i anslutning till en ny kriminalvårdsanläggning i form av vägar och cykelbanor.
  • Det ska finnas, eller kunna ordnas, närhet till kollektivtrafik.
  • Det ska finnas en bas för rekrytering av personal till kriminalvårdsanläggningen samt en gynnsam bostadssituation i kommunen eller inom normalt pendlingsavstånd. Gymnasieverksamhet samt närhet till högskola kan stödja det.
  • Kommunen och Kriminalvården ska i ett tidigt skede utreda om förutsättningar för en nyetablering finns.