Kriminalvården

Fängelse

Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott. Den som dömts till fängelse förlorar sin frihet under en tid.

Ett fängelsestraff kan vara från 14 dagar till livstid. Kriminalvården hjälper den som sitter i fängelse att anpassa sig i samhället samtidigt som vi försöker att motverka de skador som kan följa av en inlåsning.

Det är en grundtanke i svensk kriminalpolitik att försöka undvika att låsa in människor, eftersom inlåsning har skadliga effekter på den enskilda individen. Den som istället för fängelsestraff döms till ett straff i frihet hamnar hos frivården

De som är intagna på anstalt arbetar, går utbildning eller genomgår behandling. Alla våra insatser ska hjälpa den dömde att inte återfalla brott. Det är vårt viktigaste mål.

Livstidsstraff

Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff. Livstids fängelse är inte tidsbestämt, den dömde vet därför inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. I oktober 2018 avtjänade 154 intagna livstidsstraff i Sverige, alla utom en är dömda för mord (inklusive medhjälp, försök, anstiftan till). En är dömd för folkmord. Sex av de som avtjänar livstidsstraff är kvinnor.

Brott som kan ge livstids fängelse:

  • Mord
  • Grovt spioneri
  • Grov mordbrand
  • Grov allmänfarlig ödeläggelse
  • Människorov
  • Grovt sabotage
  • Sjö-, luftfarts- och flygplatssabotage

Omvandling till tidsbestämt straff

Efter att ha avtjänat minst tio år av straffet kan den dömde ansöka om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Om tingsrätten går med på ansökan, får det tidsbestämda straffet inte vara kortare än 18 år, som är det längsta tidsbegränsade straff som kan dömas ut i Sverige.

Alla beslut om att omvandla livstidsstraff till tidsbestämt straff avgörs i Örebro tingsrätt. Kriminalvården och Rättsmedicinalverket yttrar sig bland annat om hur den dömde skött sig under strafftiden respektive risken för återfall i grov brottslighet.

För den som får livstidsstraffet omvandlat till tidsbestämt straff, gäller samma regler som för övriga fängelsedömda. Till exempel när det gäller villkorlig frigivning.

Villkorlig frigivning

Intagna avtjänar i normalfallet två tredjedelar av sin strafftid innan de blir villkorligt frigivna. De har då en prövotid som motsvarar sista tiden av fängelsestraffet, minst ett år.

Det är frivården som beslutar om övervakning blir aktuellt vid villkorlig frigivning. Vid längre straff är det huvudregel med övervakning, vid kortare straff är det risken för återfall som avgör. Under övervakningstiden bor klienten hemma men måste ha regelbunden kontakt med frivården.

Om klienten sköter sig väl och återfallsrisken inte längre bedöms vara hög kan övervakningen upphöra i förtid.

Frivården anmäler misskötsamhet till övervakningsnämnden som kan dela ut en varning eller besluta om att klienten går miste om upp till 15 dagar åt gången, vilket innebär att klienten får avtjäna denna tid i fängelse.

 

Tillfällen då klienten inte kan bli villkorligt frigiven:

  • Straffet är kortare än en månad.
  • Klienten har dömts till ett fängelsestraff enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, det vill säga i kombination med skyddstillsyn.
  • Fängelsestraffet är ett förvandlingsstraff för böter.

 

Läs mer om villkorlig frigivning här. 

Unga i fängelse

En person under 15 år är inte straffbar och kan inte dömas för brott, och ungdomar mellan 15 och 17 år är ovanliga i kriminalvården. I stället döms de i första hand till sluten ungdomsvård på ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse.

Anstalterna Luleå, HaparandaSaltvikTäbyKristianstadHällby och Borås finns särskilda avdelningar för unga i fängelse. De flesta intagna som placeras där är mellan 18 och 21 år. Ungdomsavdelningarna har behandling och sysselsättning som är speciellt utformade för unga personer.

Kvinnor i fängelse

Kriminalvården har skilda fängelser för kvinnor och män. Kvinnor som är dömda till fängelse avtjänar sitt straff på anstalterna HinsebergFäringsöSagsjön, LjustadalenRingsjön eller anstalten Ystad. Där är personalen utbildad för att kunna möta särskilda behov hos dömda kvinnor.

Det är betydligt färre kvinnor än män som sitter av straff på anstalt. Antalet kvinnor intagna i fängelse varierar mellan 200 och 300 dagligen. Det är drygt 5 procent av det totala antalet intagna i svenska fängelser.

Lagar