Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Permission

En intagen kan få tillstånd att lämna anstalten under en kort tid. Det kallas permission och ska underlätta den dömdes möjlighet att hålla kontakten med familj, vänner och myndigheter.

En viktig del av Kriminalvårdens uppdrag är att förebygga återfall i brott och att underlätta för intagna att anpassa sig till livet ute i samhället. En permission kan ofta vara en betydelsefull länk för den intagne mellan anstalten och samhället i övrigt.

Syftet med permissionen ska alltid vara kopplat till den individuella planeringen kring varje intagen. Det ska också vara en del av kommande förberedelser för frigivning.

Regelverk kring permission

Det är viktigt att kravet på samhällsskydd inte eftersätts i samband med permissioner. Det är fängelselagen som reglerar under vilka förutsättningar en permission kan beviljas.

Permission kan beviljas när den intagne har avtjänat minst en fjärdedel av strafftiden. Det kallas för kvalifikationstid och den är minst två månader. Det ska alltid göras en riskbedömning för varje intagen. Den baseras på en rad faktorer, till exempel vilken typ av brottslighet som den intagne dömts för, historik kring tidigare brottslighet, eventuell missbruksproblematik och den intagnes skötsamhet. Om anstalten bedömer att det finns risk att permissionen missköts avslås ansökan. Kriminalvården kan neka permission trots att kvalifikationstiden har löpt ut.

Förutom fängelselagen har Kriminalvården också beslutat föreskrifter och allmänna råd samt en handbok som styr hur permission ska planeras och vilka villkor som ska gälla. De intagna som dömts till fyra års fängelse eller mer har vanligtvis särskilda villkor kring bland annat permission. De särskilda villkoren beslutas efter en särskild utredning.

Längd

En permission kan vara olika lång – allt från ett par timmar till max tre dygn. Permission kan beviljas ett visst antal gånger per år.

Kontroll och bevakning

En permission kan ha vissa villkor, till exempel att den ska ske under bevakning. Det kan bli aktuellt om anstalten anser att det finns en risk att permissionen missköts, men att den risken kan minskas i tillräcklig grad genom att personal som snabbt kan ingripa vid en incident följer med. Vid bevakade permissioner följer minst två kriminalvårdare med.

Om det bedöms att den intagne skulle kunna klara av permissionen på egen hand, men att det ändå finns behov av närvaro och stöd av en medföljande kriminalvårdstjänsteman, kan den ske under så kallad tillsyn.

Om den intagne har permission på egen hand kan permissionen även ha villkor som till exempel alkoholförbud, anmälningsplikt och att anstalten ska kunna ringa klienten när som helst.