Utslussning

Vissa klienter är i behov av extra stöd för att minska risken för återfall i brott. Då finns olika former av utslussning för att underlätta övergången mellan fängelsetiden och livet i frihet.

Det finns fyra särskilda utslussningsåtgärder som kan påbörjas innan frigivning:

Halvvägshus

Klienten bor under eget ansvar i ett hus som är öppnare än fängelser med säkerhetsklass 3. Den här utslussningsmetoden är för intagna med särskilt behov av stöd eller kontroll. Det kan till exempel gälla den som saknar bostad eller inte är redo att vistas i sin bostad längre perioder. Klienten får lämna området under särskilda tider för att delta i sysselsättning, göra inköp och delta i aktiviteter. Klienter i halvvägshus kan ha fotboja, och det finns alltid personal närvarande i boendet. Halvvägshus finns för närvarande i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

I övriga delar av landet finns möjligheter till placering på halvvägshusplats i ett stödboende eller i familjevårdsliknande form med samma regler som i ett halvvägshus.

Frigång 

Under dagtid får klienten göra vissa aktiviteter utanför fängelset. Det kan till exempel vara arbete, behandling eller utbildning. Frigång kan de intagna få som har behov av en introduktion i arbetslivet. Det får inte finnas risk för att personen ska begå brott, rymma eller på annat sätt missköta sig.

Vårdvistelse

Klienten får behandling för det problem som ligger bakom kriminaliteten. Det kan gälla missbruk eller beroende av narkotika/alkohol, våldsbenägenhet och spelberoende eller hjälp att bryta kriminella tankar och handlingar. Behandlingen sker utanför fängelset på särskilda behandlingshem som Kriminalvården har avtal med, så kallade Hem för vård och boende (HVB-hem). Det finns även möjlighet till placering i familjevård och på arbetskooperativ.

Utökad frigång

Klienten avtjänar fängelsestraffet i sin bostad under kontrollerade former och måste antingen arbeta, delta i utbildning eller få behandling. Han eller hon kontrolleras bland annat av fotboja. Möjligheten att lämna bostaden kan utökas efter hand.