Kontraktsvård

Kontraktsvård innebär att den som dömts för brott får möjlighet att genomgå behandling i stället för att dömas till fängelse. Det är ett bindande kontrakt mellan klienten och Kriminalvården som är fastställt av tingsrätten.

Kontraktsvård är ett annat ord för straffet skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan.

I kontraktet finns en plan för behandling av det problem som ligger bakom brottet. Det kan vara missbruk eller beroende av narkotika/alkohol, våldsbenägenhet och spelberoende. Behandling kan också vara att få stöd att bryta kriminella tankar och värderingar.

Längden på det fängelsestraff som ersatts av kontraktsvård finns med i tingsrättens dom. Om klienten missköter sin behandling kan tingsrätten besluta att straffet i stället ska avtjänas i fängelse.

För att kontraktsvård ska bli aktuellt som straff, måste klienten inse att hon eller han har ett problem och vara villig att genomgå behandling för att förändra sitt beteende. Det måste finnas ett samband mellan klientens problematik och brottet.

Institution eller öppenvård

Före rättegången utreder och bedömer frivården om klienten skulle vara mottaglig för behandling och om det finns ett lämpligt behandlingsalternativ. Det är klientens situation, behov och brottets art som styr vilken form kontraktsvården har. Ett program på behandlingshem innebär att klienten bor på hemmet under behandlingsperioden. I öppenvård bor den dömde hemma under vårdtiden. Klienter kan även dömas att gå Kriminalvårdens behandlingsprogram, då sker möten på frivårdskontoret.

Kontraktsvård bygger på samtycke. Klienten skriver på ett kontrakt på att han eller hon är villig att genomgå behandling och accepterar kontraktsvård istället för fängelse. Klienten förbinder sig då att följa sin behandlingsplan. Kontraktet upprättas före rättegång.

Samverkan med hemkommunen

Kontraktsvård föreslås alltid i samverkan med socialtjänsten i klientens hemkommun och socialtjänsten ska ha ansvar för den fortsatta behandlingen när Kriminalvårdens betalningsansvar upphör. Efter två tredjedelar av det utmätta fängelsestraffet övergår betalningsansvaret till socialtjänsten.

Lagar