Kriminalvården

Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är ett straff som äger rum ute i samhället. Straffet innebär en prövotid på tre år och övervakning av frivården under åtminstone det första året.

Den som dömts till skyddstillsyn bor hemma och har regelbunden kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare. Klienten måste ha kontakt med frivården vid bestämda tillfällen. Utöver detta kan klienten även ha kontakt med en lekmannaövervakare, alltså en person som inte är anställd vid frivården men fungerar som en sorts kontaktperson under övervakningstiden.

Frivårdshandläggaren fungerar som stöd för den som dömts till skyddstillsyn, genom att ha regelbundna samtal med klienten om de områden som påverkar han eller hennes risk för återfall i brott. Vid frivården finns också möjlighet att delta i behandlingsprogram om problematik kopplad till kriminalitet och missbruk. Klienten kan även få stöd i kontakt med andra myndigheter. Målet är att den dömda ska återanpassa sig till samhället och inte återfalla i kriminalitet.

Skyddstillsyn kan kombineras med:

  • Dagsböter - upp till 200
  • Föreskrift om samhällstjänst
  • Fängelse - 14 dagar till 3 månader
  • Särskild föreskrift om vård och behandling
  • Föreskrift om särskild behandlingsplan - så kallad kontraktsvård

 

Under prövotiden ska den dömda rätta sig efter de regler och föreskrifter som ingår i domen och efter bästa förmåga kunna försörja sig själv. Vid misskötsamhet kan en övervakningsnämnd förlänga övervakningen. De kan också föreslå för domstolen att skyddstillsynen upphävs. Då tar domstolen upp ärendet på nytt och kan döma till ett annat straff.