Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är ett straff som äger rum ute i samhället. Straffet innebär en prövotid på tre år och övervakning av frivården under åtminstone det första året.

Den som dömts till skyddstillsyn bor hemma och har regelbunden kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare. Klienten måste ha kontakt med frivården vid bestämda tillfällen. Utöver detta kan klienten även ha kontakt med en biträdande övervakare från civilsamhället, alltså en person som inte är anställd vid frivården men fungerar som en sorts kontaktperson under övervakningstiden.

Frivårdshandläggaren fungerar som stöd för den som dömts till skyddstillsyn, genom att ha regelbundna samtal med klienten om de områden som påverkar dennes risk för återfall i brott. Vid frivården finns också möjlighet att delta i behandlingsprogram inom kriminalitet och missbruk. Klienten kan även få stöd i kontakt med andra myndigheter. Målet är att den dömde ska återanpassa sig till samhället och inte återfalla i kriminalitet.

Skyddstillsyn kan kombineras med:

  • dagsböter - upp till 200.
  • föreskrift om samhällstjänst.
  • fängelse – 14 dagar till 3 månader.
  • särskild föreskrift om vård och behandling.
  • föreskrift om särskild behandlingsplan - så kallad kontraktsvård.
  • särskild föreskrift om boende
  • särskild föreskrift om vistelseort eller andra anvisningar om platser eller områden där den dömde ska vistas eller inte får vistas
  • elektronisk övervakning, för att kontrollera att man följer en särskild föreskrift

Under prövotiden ska den dömde rätta sig efter de regler och föreskrifter som ingår i domen, och efter bästa förmåga kunna försörja sig själv. Vid misskötsamhet kan frivården tilldela varning eller särskilda föreskrifter. Vid allvarlig misskötsamhet kan frivården föreslå för domstolen att skyddstillsynen upphävs. Då tar domstolen upp ärendet på nytt och kan döma till ett annat straff.