Information om corona

Här samlar Kriminalvården information om hur coronaviruset påverkar verksamheten.

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter.

Vi arbetar intensivt för att säkerställa vår beredskap och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån utvecklingen i samhället och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Information på olika språk om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccinering av intagna

Vaccination mot covid-19 av intagna i anstalt och häkte har påbörjats. Kriminalvården följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vem som bör erbjudas vaccination och i vilken prioritetsordning. I nuläget kommer vaccination mot covid-19 att erbjudas till intagna som är 18 år och äldre. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Riskfaktorer är hög ålder och vissa underliggande sjukdomar.

Vaccinet ges i två doser, med tre till sju veckors mellanrum, av legitimerad sjuksköterska. Inför vaccineringen får den intagne fylla i en anmälningsblankett och en hälsodeklaration. Vaccinationen är frivillig. Det rekommenderas att man vaccinerar sig även om man haft covid-19.

Vaccinationen av intagna sker i samverkan med landets sjukvårdsregioner, därför går det inte att säga exakt när i tid varje enskild anstalt eller häkte kommer att påbörja vaccineringar.

Klienter inom frivården omfattas inte av Kriminalvårdens vaccinationsplan.

Frågor och svar om corona

Kommer intagna på anstalter och häkten att vaccineras mot covid-19?

Ja, alla intagna över 18 år kommer att erbjudas vaccinering mot covid-19. Klienter i riskgrupp kommer att prioriteras först, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Riskfaktorer är hög ålder och vissa underliggande sjukdomar.

Vad händer om en intagen hinner friges innan andra dosen av vaccinet?

Om en intagen har fått första dosen vaccin inom Kriminalvården och sedan friges innan andra dosen, så är det vårdcentralen som personen är listad på som ger den andra dosen. Den intagne har inför frigivning ett eget ansvar att informera sin vårdcentral för att planera inför dos 2. Den som friges får med sig ett vaccinationskort när hen lämnar Kriminalvården. 

Är det frivilligt för de intagna att vaccinera sig?

Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Alla klienter kommer att få fylla i en anmälan om vaccination mot covid-19. Det är upp till klienten om hen vill vaccineras.

Hur skyddar Kriminalvården intagna från att smittas av personal eller hantverkare?

Liksom i till exempel sjukvården måste vi ha personal på plats dygnet runt. Men personal som uppvisar smittsymtom ska stanna hemma, helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man måste också vara symtomfri under två dagar innan man återvänder till arbetet. Det är vi noga med.

Vid de tillfällen hantverkare befinner sig på Kriminalvårdens område ser vi till att inga möten mellan intagna och hantverkare sker inomhus. Möten utomhus ska ske endast i liten omfattning och där det finns goda möjligheter att hålla avstånd.

Har intagna möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna och ha social distansering?

För att minska risken för smittspridning bland friska klienter arbetar Kriminalvården kontinuerligt med att kartlägga vilka klienter som är misstänkt eller konstaterat smittade. En klient som visar symtom isoleras i sitt rum och sköts om av vår personal som använder skyddsutrustning. Skulle klienten behöva sjukhusvård så säkerställer Kriminalvården detta.

Utöver det uppmuntrar vi, både skriftligt och muntligt, till att skydda sig själv och andra genom att hålla en god hygien och hålla avstånd till varandra.

Vad gäller för besök?

Intagna vid anstalter i samtliga säkerhetsklasser samt häkten får ta emot besök som genomförs enligt tillfälliga besöksrutiner. De nya rutinerna innebär till exempel att ingen närkontakt får förekomma mellan den intagne och besökaren (undantaget barn under 12 år). 

Varför prioriterar Kriminalvården besök av anhöriga?

En eventuell smittspridning inom Kriminalvårdens verksamhet skulle medföra stora risker. Därför sker lättnader kring det som gäller för besök med stor försiktighet. Kriminalvården bedömer att för att besök ska kunna genomföras på ett smittskyddsäkert sätt, behöver det kontrolleras. Kontrollerade besök kräver mer personal varför besök av närstående prioriteras.

Vad gäller för besök av barn?

Barn har, precis som vuxna, möjlighet att besöka intagna vid anstalter i samtliga säkerhetsklasser samt häkten. Även barnbesök har avvikande rutiner för att minska risken för smittspridning. Barn som är under 12 år behöver inte ha en plexiglasskiva mellan sig och den anhörige.

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna bra. Andra kan påverkas av att inte tillåtas närkontakt vid besöket. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Min anhörige har haft covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

För intagna med genomgången covid-19 (diagnosticerad med PCR-test eller antigentest, så kallat snabbtest) kan besök genomföras utan personal närvarande, och på samma sida om plexiglaset. Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kan besöket av säkerhetsskäl komma att ske med personal och plexiglas, trots genomgången covid-19.

Min anhörige är vaccinerad mot covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

För intagna som fullföljt vaccination (två veckor efter andra dosen) kan besök genomföras utan personal närvarande, och på samma sida om plexiglaset. Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kan besöket av säkerhetsskäl komma att ske med personal och plexiglas, trots vaccination.

Jag har haft covid-19 och har intyg på att jag har antikroppar, får jag besöka min anhörige enligt normala rutiner?

När det digitala vaccinationsintyget har införts finns möjlighet för Kriminalvården att beakta om du som besökare är immun. Dessförinnan görs inte någon skillnad i besöksrutinerna om du som besökare har genomgången covid-19 eller har vaccinerat dig. 

Varför har Kriminalvården infört nya besöksrutiner?

Det är för att förhindra att smittan kommer in och sprids på häkten och anstalter. Kriminalvården vill att intagna i så hög grad som möjligt skyddas från coronasmittan, som orsakar sjukdomen covid-19. Smittan klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig. Syftet med åtgärderna är att hindra ytterligare spridning av smitta i samhället och att skydda de som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka av covid-19.

Får intagna ringa gratis?

Intagna i häkten och anstalter kommer fortsatt att få ringa gratis inom Sverige. Utlandssamtal kommer att ha halverad samtalstaxa. Beslutet gäller fram till och med 18 oktober 2021. Beslutet är taget för att intagna lättare ska kunna bibehålla kontakt med anhöriga under de tillfälliga begränsningar i besök och permissioner som råder.

Can inmates phone for free?

Phone calls within Sweden will continue to be free for inmates in remand prisons and prisons. International phone calls will have halved call rates. The decision is valid until 18 October 2021. The decision was made to make it easier for inmates to maintain contact with relatives during the temporary restrictions on visits and leave of absence, due to the pandemic.

Jag är advokat, får jag träffa mina klienter som sitter på anstalt eller häkte?

Försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter får besöka intagna i anstalter och häkten. Anhållan om besök sker i vanlig ordning. Intagna i häkte och anstalt får även ta emot besökt av symtomfria personer som besöker den intagne i sin tjänsteutövning eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller alltså oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. 

Vad gäller vid egen inställelse?

För personer som uppvisar sjukdomssympton så kan den egna inställelsen i anstalt och häkte komma att skjutas upp med två veckor i taget. 

Hur länge kommer ni ha särskilda rutiner vid besök?

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Beslut om särskilda besöksrutiner kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.