Kriminalvården

Information om corona

Här samlar Kriminalvården information om hur coronaviruset påverkar verksamheten.

Kriminalvården följer Folkhälsomyndighetens rekommenderade rutiner rörande personer med luftvägsinfektion.

Ett intensivt arbete pågår för att säkerställa beredskapen och göra nödvändiga åtgärder utifrån utvecklingen i samhället i stort samt rekommendationer från andra myndigheter som Folkhälsomyndigheten.

Information på olika språk om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om corona

Har ni satt er personal i karantän? Hur är det med alla övriga som passerar in och ut från anstalten?

Liksom i till exempel sjukvården måste vi ha personal på plats dygnet runt. Men personal som uppvisar smittsymtom ska stanna hemma, helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man måste också vara symtomfri under två dagar innan man återvänder till arbetet. Det är vi noga med.

Vi har en regel att inte släppa in personer med symtom i vår verksamhet, det gäller såväl klienter och personal som andra som besöker oss i tjänsten, till exempel präster.

Hur skyddar Kriminalvården intagna från att smittas av personal eller hantverkare?

Liksom i till exempel sjukvården måste vi ha personal på plats dygnet runt. Men personal som uppvisar smittsymtom ska stanna hemma, helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man måste också vara symtomfri under två dagar innan man återvänder till arbetet. Det är vi noga med.

Vid de tillfällen hantverkare befinner sig på Kriminalvårdens område ser vi till att inga möten mellan intagna och hantverkare sker inomhus. Möten utomhus ska ske endast i liten omfattning och där det finns goda möjligheter att hålla avstånd.

Finns det någon som helst chans att ni kommer tillåta besök för de som är helt symtomfria?

En av åtgärderna för att minska risken för att smitta kommer in och sprids på häkten och anstalter är att tillfälligt stoppa besök och permissioner. Hur länge den nuvarande situationen kommer att gälla går inte att säga i nuläget.
Kriminalvården följer noga de rekommendationer och beslut som kommer från Folkhälsomyndigheten och från regeringen. Nya beslut kommer att tas efter hand. Beslutet kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.

Har intagna möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna och ha social distansering?

För att minska risken för smittspridning bland friska klienter arbetar Kriminalvården kontinuerligt med att kartlägga vilka klienter som är misstänkt eller konstaterat smittade. En klient som visar symtom isoleras i sitt rum och sköts om av vår personal som använder skyddsutrustning. Skulle klienten behöva sjukhusvård så säkerställer Kriminalvården detta.

Utöver det uppmuntrar vi, både skriftligt och muntligt, till att skydda sig själv och andra genom att hålla en god hygien och hålla avstånd till varandra.

Hur blir det för de som ska få fotboja/utsluss/permission/nedklassning? Blir de kvar längre och missar sin möjlighet till att få fotboja/utsluss/permission/nedklassning?

För att en intagen ska kunna beviljas en särskild utslussningsåtgärd, till exempel utökad frigång, vårdvistelse eller halvvägshus görs en riskbedömning i det enskilda fallet. Om det finns risk för att den intagne undandrar sig verkställigheten, begår nya brott eller missköter sig på ett allvarligt sätt under utslussen får den inte beviljas.

Det finns inget lagkrav på att en intagen ska ha haft permission för att kunna beviljas en särskild utslussningsåtgärd. Men när det kommer till utsluss i form av utökad frigång och halvvägshus är det ofta en förutsättning att den intagne har genomfört en permission på egen hand eller en övernattningspermission, för att Kriminalvården ska kunna göra en lämplig riskbedömning. Eftersom det just nu är stopp för permissioner innebär det att vissa intagnas planerade utslussar riskerar att skjutas upp eller utebli.

Enligt ett nytt beslut från den 25e juni 2020 öppnas möjligheten från den 1 juli för vissa bevakade permissioner, där risken för spridning av coronasmitta minimeras. Från den 1 september 2020 kommer också vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till lägre säkerhetsklass, kunna genomföras.

När det gäller nedklassning av intagna till anstalt av lägre säkerhetsklass är det inget krav att den intagne har genomfört permission för att det ska kunna ske. Det innebär att nedklassning kan ske även under det permissionsstopp som gäller nu. Undantaget är intagna vars verkställighet omfattas av särskilda villkor som ställer krav på genomförd permission innan nedklassning.

Svar på frågor om corona (english subtitles)

Varför får intagna inte ta emot besök? Hur kan man hålla kontakt med sin anhörige och hur skyddar Kriminalvården intagna mot corona? Niklas Bellström, chef för region Öst, svarar på frågor om pandemin i Kriminalvården. Transkribering av filmen (pdf).