Information om corona

Här samlar Kriminalvården information om hur coronaviruset påverkar verksamheten.

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter.

Vi arbetar intensivt för att säkerställa vår beredskap och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån utvecklingen i samhället och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Information på olika språk om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccinering av intagna

Vaccination mot covid-19 av intagna i anstalt och häkte pågår löpande. Kriminalvården följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vem som bör erbjudas vaccination och i vilken prioritetsordning. I nuläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 till personer 12 år och äldre. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Riskfaktorer är hög ålder och vissa underliggande sjukdomar.

Vaccinet ges i två doser med tre till sju veckors mellanrum av en legitimerad sjuksköterska. Påfyllnaddos, en tredje dos vaccin, ges till personer som är 18 år och äldre. Som tidigast 6 månader sedan dos 2 för individer 18-64 år och som tidigast 5 månader efter dos 2 för individer som är 65 år och äldre. Inför vaccineringen får den intagne fylla i en anmälningsblankett och en hälsodeklaration. Vid vaccinering av barn inhämtas samtycke från vårdnadshavarna, i undantagsfall görs en mognadsbedömning. Vaccinationen är frivillig. Det rekommenderas att man vaccinerar sig även om man haft covid-19.

Vaccinationen av intagna sker i samverkan med landets sjukvårdsregioner.

Klienter inom frivården omfattas inte av Kriminalvårdens vaccinationsplan.

Frågor och svar om corona

Kommer intagna på anstalter och häkten att vaccineras mot covid-19?

Ja, alla personer över 12 år kommer att erbjudas vaccinering mot covid-19. Klienter i riskgrupp kommer att prioriteras först, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Riskfaktorer är hög ålder och vissa underliggande sjukdomar.

Vad händer om en intagen hinner friges innan andra dosen av vaccinet?

Om en intagen har fått första dosen vaccin inom Kriminalvården och sedan friges innan andra dosen, så är det vårdcentralen som personen är listad på som ger den andra dosen. Den intagne har inför frigivning ett eget ansvar att informera sin vårdcentral för att planera inför dos 2. Den som friges får med sig ett vaccinationskort när hen lämnar Kriminalvården. 

Är det frivilligt för de intagna att vaccinera sig?

Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Alla klienter kommer att få fylla i en anmälan om vaccination mot covid-19. Det är upp till klienten om hen vill vaccineras.

Hur skyddar Kriminalvården intagna från att smittas av personal eller hantverkare?

Liksom i till exempel sjukvården måste vi ha personal på plats dygnet runt. Men personal som uppvisar smittsymtom ska stanna hemma, helt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man måste också vara symtomfri under två dagar innan man återvänder till arbetet. Det är vi noga med.

Vid de tillfällen hantverkare befinner sig på Kriminalvårdens område ser vi till att inga möten mellan intagna och hantverkare sker inomhus. Möten utomhus ska ske endast i liten omfattning och där det finns goda möjligheter att hålla avstånd.

Har intagna möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna och ha social distansering?

För att minska risken för smittspridning bland friska klienter arbetar Kriminalvården kontinuerligt med att kartlägga vilka klienter som är misstänkt eller konstaterat smittade, till exempel genom att erbjuda självtest vid inskrivning eller efter besök där närkontakt förekommit. Utöver det uppmuntrar vi, både skriftligt och muntligt, till att skydda sig själv och andra genom att hålla en god hygien och hålla avstånd till varandra.

Vad gäller för besök?

Från den 18 oktober 2021 kommer Intagna som anses ha ett tillräckligt skydd mot covid-19 - och där andra säkerhetsskäl tillåter - åter kunna ta emot okontrollerade besök även av andra än närstående.

För intagna som inte har ett skydd mot covid-19 är besöken begränsade till att enbart närstående i normalfallet får komma på besök. Av smittskyddsskäl behöver dessa besök vara kontrollerade om inte den närstående anses ha ett tillräckligt skydd mot covid-19. Den intagne ska i sådana fall inkomma med ett utdrag från EU:s digitala vaccinationsbevis som gäller den närstående. Barn som är fyllda 12 år eller yngre kan tillåtas ha kroppskontakt med sin förälder under besöket.

Varför prioriterar Kriminalvården besök av närstående?

Kriminalvården bedömer att för att besök ska kunna genomföras på ett smittskyddsäkert sätt, behöver det kontrolleras. Eftersom dessa besök är mer personalkrävande prioriteras att besök av närstående kan genomföras. 

Vad gäller för besök av barn?

Om barnet ska besöka en anhörig som har ett tillräckligt skydd mot covid-19 så är det möjligt att ha närkontakt även för barn som är äldre än 12 år.

Vid besök till en anhörig som saknar ett sådant skydd krävs fortfarande att besöken sker på ett smittskyddssäkert sätt och närkontakt kan bara tillåtas för barn som är 12 år eller yngre. Om barnet är äldre än 12 år kommer det finnas en plexiglasruta mellan barnet och den anhörige.

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna bra. Andra kan påverkas av att inte tillåtas närkontakt vid besöket. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Min närstående har haft covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

Under en sexmånaders period efter att den närstående har haft covid-19 och det har bekräftats med PCR-test eller snabbtest kan besök ske enligt mer normala rutiner. Därefter behöver återigen besöken kontrolleras om inte den anhörige eller besökare får vaccin.

Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kan besöket, av säkerhetsskäl, ändå komma att ske med personal och plexiglas, trots genomgången covid-19.

Min närstående är vaccinerad mot covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

Om den närstående har tagit en dos vaccin och det har gått tre veckor kan besöken ske enligt normala rutiner. För att det ska kunna fortsätta på det viset behöver den närstående även få andra dosen av vaccinet.

Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kan besöket, av säkerhetsskäl, ändå komma att ske med personal och plexiglas, trots vaccination.

Jag har haft covid-19 och har intyg på att jag har antikroppar, får jag besöka min närstående enligt normala rutiner?

Nej - däremot om du som besökare har fått en dos vaccin och tre veckor har förflutit efter det. För att det ska tas hänsyn till, ska du skicka ett utdrag från EU:s digitala vaccinationsbevis till din närstående som får begära en omprövning av besökstillståndet. Om besöken ska kunna fortsätta vara okontrollerade är det viktigt att intyg på att även andra dosen vaccin har erhållits kommer in.

Jag är advokat, får jag träffa mina klienter som sitter på anstalt eller häkte?

Försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter får besöka intagna i anstalter och häkten. Anhållan om besök sker i vanlig ordning. Intagna i häkte och anstalt får även ta emot besökt av symtomfria personer som besöker den intagne i sin tjänsteutövning eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller alltså oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. 

Vad gäller vid egen inställelse?

När du kommer till anstalten eller häktet kommer du bland annat att bli tillfrågad om du har några sjukdomssymptom avseende covid-19 och även erbjudas att ta ett självtest. Innan det är påvisat att du inte är smittad eller att du anses ha ett tillräckligt skydd kommer du uppmanas att hålla avstånd till andra medintagna för att minimera risken för att du för in smitta på anstalten/häktet.

Hur länge kommer ni ha särskilda rutiner vid besök?

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Beslut om särskilda besöksrutiner för de intagna som inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19 kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.