Kriminalvården logotyp

Förändrade villkor för besök och permissioner

Möjligheten att ta emot besök och att genomföra permissioner från häkten och anstalter i Sverige har under pågående pandemi varit begränsad på grund av coronaviruset. Som en följd av att vaccinationstakten i samhället nu har ökat gäller från 1 juni 2021 nya villkor kring besök och permissioner. På den här sidan hittar du aktuell information om vad som gäller.

Besök kan ställas in med kort varsel

Anstalter och häkten kan införa tillfälliga besöksstopp om smittspridning av covid-19 uppstår. Ett bokat besök på anstalt eller häkte kan därför behöva ställas in med kort varsel.

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Nya beslut kring besök och permissioner tas efter hand. När nytt beslut fattas, kommer vi att informera om det här.

Kriminalvårdens anstalter, häkten och verksamhetslokaler har av Folkhälsomyndigheten pekats ut som en riskmiljö där särskild försiktighet ska råda. Mot bakgrund av det kommer en successiv återgång till ordinarie verksamhet att ske successivt för att minimera smittspridning i verksamheten.

Tillfälliga besöksrutiner – gäller både vuxna och barn

För att minska risken för smittspridning har Kriminalvården infört vissa förändringar i de normala besöksrutinerna. De nya besöksrutinerna gäller för både vuxna och barn. Även under sommaren kommer besök av närstående prioriteras.

Precis som tidigare måste den som är häktad eller sitter i fängelse beviljas ett tillstånd för att ta emot besök. Alla besök måste bokas i förväg. Bokning av besök sker på samma sätt som tidigare. I första hand kommer besök av anhöriga att medges.

Läs mer om besökstillstånd och bokning av besök vid anstalt och häkte

 • Besöket kan komma att ske utomhus eller i en lokal som är anpassad för att minska risken för smittspridning. Om lokalen är stor kan det pågå flera besök samtidigt.
 • Längden på besöken och hur ofta man får komma på besök, kan skilja sig från det normala. 
 • Besökstider och antalet besökare per tillfälle bestäms av anstalten eller häktet.
 • För intagna som fullföljt vaccination (två veckor efter andra dosen) eller som haft covid-19 (diagnosticerad med PCR-test eller antigentest, så kallat snabbtest) kan besök genomföras utan personal närvarande, och på samma sida om plexiglaset. (Från 1 juli gäller detta tre veckor efter första dosen). Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kommer besöket av säkerhetsskäl ske med personal och plexiglas, trots vaccination eller genomgången covid-19.
 • Det får inte förekomma någon närkontakt mellan besökare och intagen (som inte är immun, se ovan). Besöken kommer därför att ske med en plexiglasskiva mellan den intagne och besökaren, samt med personal närvarande. Om det sker närkontakt kan besöket komma att avbrytas och besökstillståndet kommer eventuellt återkallas. Barn under 12 år är undantagna kravet på skärm vid besök. 
 • Från den 1 juli 2021 finns det möjlighet att via webbplatsen covidbevis.se få ut ett digitalt bevis om att man är vaccinerad mot covid-19. Om den intagne vill åberopa att besökaren har vaccinerats för att få möjlighet till okontrollerade besök, kan personen i fråga styrka detta genom att skicka in en utskrift från EU:s digitala covidbevis som gäller den aktuella besökaren.

  Först efter att beslutsfattare har fått tillgång till detta dokument och har fattat ett beslut om okontrollerade besök kan sådana besök bokas och genomföras. Det räcker alltså inte att besökaren visar upp ett digitalt covidbevis vid ankomsten till verksamhetsstället för att få genomföra ett okontrollerat besök.
 • Om den besökande känner sig sjuk är det inte tillåtet att komma på besök. Det gäller även vid en lätt förkylning eller lite halsont.
 • Symtomfria personer (vuxna och barn) får inte närvara vid besök i häkte och anstalt, om någon i det egna hushållet har covid-19. 
 • För allas skull, bär munskydd vid besök i våra lokaler.

Utgå från barnets bästa vid besök

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna kring besök bra. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet. Kriminalvården har tagit fram ett speciellt informationsmaterial om barnbesök. Informationen riktar sig till barn och till deras medföljande vuxna.

Informationsmaterial om barnbesök

Information till medföljande vuxen vid barnbesök (pdf)

Information till medföljande vuxen vid barnbesök – in English (pdf)

Information riktad till barn som ska besöka anhörig (pdf)

Information riktad till barn som ska besöka anhörig – in English (pdf)

Frågor och svar om besök

Kommer de intagna att vaccineras mot covid-19?

Ja, alla intagna över 18 år kommer att erbjudas vaccinering mot covid-19. Du kan läsa mer om hur planerna för vaccinering av intagna ser ut på sidan Information om corona.

Vad gäller för besök?

Intagna vid anstalter i samtliga säkerhetsklasser samt häkten får ta emot besök som genomförs enligt tillfälliga besöksrutiner. De nya rutinerna innebär till exempel att ingen närkontakt får förekomma mellan den intagne och besökaren (undantaget barn under 12 år). 

Varför prioriterar Kriminalvården besök av anhöriga?

En eventuell smittspridning inom Kriminalvårdens verksamhet skulle medföra stora risker. Därför sker lättnader kring det som gäller för besök med stor försiktighet. Kriminalvården bedömer att för att besök ska kunna genomföras på ett smittskyddsäkert sätt, behöver det kontrolleras. Kontrollerade besök kräver mer personal varför besök av närstående prioriteras.

Vad gäller för besök av barn?

Barn har, precis som vuxna, möjlighet att besöka intagna vid anstalter i samtliga säkerhetsklasser samt häkten. Även barnbesök har avvikande rutiner för att minska risken för smittspridning. Barn som är under 12 år behöver inte ha en plexiglasskiva mellan sig och den anhörige.

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna bra. Andra kan påverkas av att inte tillåtas närkontakt vid besöket. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Min anhörige har haft covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

För intagna med genomgången covid-19 (diagnosticerad med PCR-test eller antigentest, så kallat snabbtest) kan besök genomföras utan personal närvarande, och på samma sida om plexiglaset. Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kan besöket av säkerhetsskäl komma att ske med personal och plexiglas, trots genomgången covid-19.

Min anhörige är vaccinerad mot covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

För intagna som fullföljt vaccination (två veckor efter andra dosen) kan besök genomföras utan personal närvarande, och på samma sida om plexiglaset. Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kan besöket av säkerhetsskäl komma att ske med personal och plexiglas, trots vaccination.

Jag har haft covid-19 och har intyg på att jag har antikroppar, får jag besöka min anhörige enligt normala rutiner?

När det digitala vaccinationsintyget har införts finns möjlighet för Kriminalvården att beakta om du som besökare är immun. Dessförinnan görs inte någon skillnad i besöksrutinerna om du som besökare har genomgången covid-19 eller har vaccinerat dig. 

Varför har Kriminalvården infört nya besöksrutiner?

Det är för att förhindra att smittan kommer in och sprids på häkten och anstalter. Kriminalvården vill att intagna i så hög grad som möjligt skyddas från coronasmittan, som orsakar sjukdomen covid-19. Smittan klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig. Syftet med åtgärderna är att hindra ytterligare spridning av smitta i samhället och att skydda de som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka av covid-19.

Får intagna ringa gratis?

Intagna i häkten och anstalter kommer fortsatt att få ringa gratis inom Sverige. Utlandssamtal kommer att ha halverad samtalstaxa. Beslutet gäller fram till och med 15 september 2021. Beslutet är taget för att intagna lättare ska kunna bibehålla kontakt med anhöriga under de tillfälliga begränsningar i besök och permissioner som råder.

Can inmates phone for free?

Phone calls within Sweden will continue to be free for inmates in remand prisons and prisons. International phone calls will have halved call rates. The decision is valid until 15 September 2021. The decision was made to make it easier for inmates to maintain contact with relatives during the temporary restrictions on visits and leave of absence, due to the pandemic.

Jag är advokat, får jag träffa mina klienter som sitter på anstalt eller häkte?

Försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter får besöka intagna i anstalter och häkten. Anhållan om besök sker i vanlig ordning. Intagna i häkte och anstalt får även ta emot besökt av symtomfria personer som besöker den intagne i sin tjänsteutövning eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller alltså oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. 

Vad gäller vid egen inställelse?

För personer som uppvisar sjukdomssympton så kan den egna inställelsen i anstalt och häkte komma att skjutas upp med två veckor i taget. 

Hur länge kommer ni ha särskilda rutiner vid besök?

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Beslut om särskilda besöksrutiner kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.

Tillfälliga rutiner för permission

Permissioner på egen hand

Intagna som fått vaccination mot covid-19 kan, tre veckor efter första dosen av vaccinet, medges permissioner på egen hand och med övernattning. Även intagna med genomgången covid-19 diagnosticerad med PCR-test eller med ett antigentest (så kallat snabbtest) kan medges permissioner på egen hand, men enbart upp till sex månader efter testdatumet.

Därutöver kan ett fåtal intagna komma ifråga för en kort dagspermission på egen hand om det anses nödvändigt för att hen ska kunna förflyttas till anstalt av lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd.

Personalledda permissioner

Kriminalvården bedömer att permissioner som sker under bevakning eller med åtföljande av personal kan planeras och genomföras i sådana miljöer och under sådana tider att risken för smitta kan minimeras.

Intagna som bedöms ha möjlighet att inom de närmaste månaderna förflyttas till anstalt av lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd efter genomförd permission tillsammans med personal prioriteras

Utöver det prioriteras permissioner för intagna där det föreligger särskilt ömmande skäl (10 kap. 2 § fängelselagen, 2010:610). Även permission som anstalten bedömer som absolut nödvändig prioriteras, till exempel akutbesök hos tandläkare, optiker eller för åtgärd som inte kan avvakta till efter frigivningen.