Kriminalvården logotyp

Förändrade villkor för besök och permissioner

Möjligheten att ta emot besök och att genomföra permissioner från häkten och anstalter i Sverige har sedan i mars varit tillfälligt stoppad på grund av coronaviruset. I juni 2020 beslutades om en stegvis återgång till ordinarie verksamhet. På den här sidan hittar du aktuell information om vad som gäller kring besök och permissioner.

Besök kan ställas in med kort varsel

Anstalter och häkten kan införa tillfälliga besöksstopp om smittspridning av covid-19 uppstår. Ett bokat besök på anstalt eller häkte kan därför behöva ställas in med kort varsel.

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Nya beslut kring besök och permissioner tas efter hand. När nytt beslut fattas, kommer vi att informera om det här.

Besök till intagna tillåtet

Sedan den 16 november är det åter tillåtet att besöka anstalter i alla säkerhetsklasser, samt häkten.  De praktiska rutinerna för besök ser annorlunda ut än normalt på grund av risken för smitta. Besök av närstående prioriteras. Beslutet att tillåta besök kan omprövas och ändras om risken för smittspridning i samhället eller vid anstalten skulle förvärras.

Tillfälliga besöksrutiner – gäller både vuxna och barn

Precis som tidigare måste den som är häktad eller sitter i fängelse beviljas ett tillstånd för att ta emot besök. Alla besök måste bokas i förväg.

Läs mer om besökstillstånd och bokning av besök vid anstalt och häkte

För att minska risken för smittspridning har Kriminalvården infört vissa förändringar i de normala besöksrutinerna. De nya besöksrutinerna gäller för både vuxna och barn.

 • Besöket kan komma att ske utomhus eller i en lokal som är anpassad för att minska risken för smittspridning. Om lokalen är stor kan det pågå flera besök samtidigt.
 • Längden på besöken och hur ofta man får komma på besök, kan skilja sig från det normala. 
 • Besökstider och antalet besökare per tillfälle bestäms av anstalten eller häktet.

 • Det får inte förekomma någon närkontakt mellan besökare och intagen. Besöken kommer därför att ske med en plexiglasskiva mellan den intagne och besökaren, samt med personal närvarande. Om det sker närkontakt kan besöket komma att avbrytas och besökstillståndet kommer eventuellt återkallas. Barn under 12 år är undantagna kravet på skärm vid besök. 

 • Bokning av besök sker på samma sätt som tidigare. I första hand kommer besök av anhöriga att medges.
 • För intagna med genomgången covid-19 (diagnosticerad med PCR-test eller med ett av Kriminalvården godkänt antikroppstest) kan besök genomföras utan personal närvarande, och på samma sida om plexiglaset. Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kommer besöket av säkerhetsskäl ske med personal och plexiglas, trots genomgången covid-19.

 • Kriminalvården kommer inte kunna göra någon skillnad i besöksrutinerna om du som besökare har genomgången covid-19 eller har vaccinerats. Besök sker med smittskydd och personal även om intyg för genomgången covid-19 eller vaccination mot covid-19 finns.
 • Om den besökande känner sig sjuk är det inte tillåtet att komma på besök. Det gäller även vid en lätt förkylning eller lite halsont.
 • Symtomfria personer (vuxna och barn) får inte närvara vid besök i häkte och anstalt, om någon i det egna hushållet har covid-19. 

 • Ett bokat besök på anstalt eller häkte kan ställas in med kort varsel om det till exempel förekommer ökad smittspridning på anstalten eller häktet.
 • För allas skull, bär munskydd vid besök i våra lokaler.

Utgå från barnets bästa vid besök

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna kring besök bra. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet. Kriminalvården har tagit fram ett speciellt informationsmaterial om barnbesök. Informationen riktar sig till barn och till deras medföljande vuxna.

Informationsmaterial om barnbesök

Information till medföljande vuxen vid barnbesök (pdf)

Information till medföljande vuxen vid barnbesök – in English (pdf)

Information riktad till barn som ska besöka anhörig (pdf)

Information riktad till barn som ska besöka anhörig – in English (pdf)

Frågor och svar om besök

Kommer de intagna att vaccineras mot covid-19?

Ja, alla intagna över 18 år kommer att erbjudas vaccinering mot covid-19. Du kan läsa mer om hur planerna för vaccinering av intagna ser ut på sidan Information om corona.

Varför tar Kriminalvården emot besök trots att smittspridningen ökar i flera regioner?

Ett generellt besöksförbud är inte längre motiverat utifrån en helhetsbedömning. Utgångspunkten i fängelse- och häkteslagstiftningen är att en intagen får ta emot besök. Kriminalvården har etablerat rutiner och använder skyddsutrustning för att minimera smittrisken vid besök.

Vad gäller för besök?

Intagna vid anstalter i samtliga säkerhetsklasser samt häkten får ta emot besök som genomförs enligt tillfälliga besöksrutiner. De nya rutinerna innebär till exempel att ingen närkontakt får förekomma mellan den intagne och besökaren (undantaget barn under 12 år). 

Vad gäller för besök av barn?

Barn har, precis som vuxna, möjlighet att besöka intagna vid anstalter i samtliga säkerhetsklasser samt häkten. Även barnbesök har avvikande rutiner för att minska risken för smittspridning. Barn som är under 12 år behöver inte ha en plexiglasskiva mellan sig och den anhörige.

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna bra. Andra kan påverkas av att inte tillåtas närkontakt vid besöket. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Min anhörige har haft covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

För intagna med genomgången covid-19 (diagnosticerad med PCR-test eller med ett av Kriminalvården godkänt antikroppstest) kan besök genomföras utan personal närvarande, och på samma sida om plexiglaset. Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kommer besöket av säkerhetsskäl ske med personal och plexiglas, trots genomgången covid-19.

Jag har haft covid-19 och har intyg på att jag har antikroppar, får jag besöka min anhörige enligt normala rutiner?

Nej, Kriminalvården kommer inte kunna göra någon skillnad i besöksrutinerna om du som besökare har genomgången covid-19. Besök sker med smittskydd och personal även om intyg för genomgången covid-19 finns.

Varför har Kriminalvården infört nya besöksrutiner?

Det är för att förhindra att smittan kommer in och sprids på häkten och anstalter. Kriminalvården vill att intagna i så hög grad som möjligt skyddas från coronasmittan, som orsakar sjukdomen covid-19. Smittan klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig. Syftet med åtgärderna är att hindra ytterligare spridning av smitta i samhället och att skydda de som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka av covid-19.

Får intagna ringa gratis?

Intagna i häkten och anstalter kommer fortsatt att få ringa gratis inom Sverige. Utlandssamtal kommer att ha halverad samtalstaxa. Beslutet gäller fram till och med 1 juni 2021. Beslutet är taget för att intagna lättare ska kunna bibehålla kontakt med anhöriga under de tillfälliga begränsningar i besök och permissioner som råder.

Can inmates phone for free?

Phone calls within Sweden will continue to be free for inmates in remand prisons and prisons. International phone calls will have halved call rates. The decision is valid until 1 June 2021. The decision was made to make it easier for inmates to maintain contact with relatives during the temporary restrictions on visits and leave of absence, due to the pandemic.

Jag är advokat, får jag träffa mina klienter som sitter på anstalt eller häkte?

Försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter får besöka intagna i anstalter och häkten. Anhållan om besök sker i vanlig ordning. Intagna i häkte och anstalt får även ta emot besökt av symtomfria personer som besöker den intagne i sin tjänsteutövning eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller alltså oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. 

Vad gäller vid egen inställelse?

För personer som uppvisar sjukdomssympton så kommer den egna inställelsen i anstalt och häkte att skjutas upp med två veckor i taget. 

Hur länge kommer ni ha särskilda rutiner vid besök?

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Beslut om särskilda besöksrutiner kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.

Tillfälliga rutiner för permission

Stopp för permissioner på egen hand

Sedan den 17 november 2020 och fram till och med den 30 april 2021 är permissioner på egen hand stoppade. Med den ökande smittspridningen i samhället så ökar också risken för att få in smitta i anstalterna i samband med permissioner.  Permissioner på egen hand bedöms därför inte kunna genomföras på ett smittsäkert sätt i dagsläget. 

Det finns undantag. Det är intagna som har genomgången covid-19 diagnosticerad med PCR-test, snabbtest eller med ett av Kriminalvården godkänt antikroppstest. Dessa kan fortsatt medges permissioner på egen hand upp till sex månader efter testdatumet. Antikroppstestet ska ha tagits före den 21 januari 2021.

Beslutet om stopp för oövervakade permissioner har förlängts från att gälla till 31 januari 2021 till att gälla till den 30 april 2021. Beslutet är beroende av utvecklingen av smittspridningen i samhället vilket innebär att det kan komma att omprövas tidigare eller att det kan finnas behov av att förlänga beslutet.

Övervakade permissioner tillåtna

Permissioner som sker under bevakning eller med åtföljande av personal får fortfarande genomföras. Kriminalvården bedömer att övervakade permissioner kan genomföras i sådana miljöer och under sådana tider att risken för smitta kan minimeras.

Vem kan få genomföra permission?

Bedömningarna kring att tillåta permission kommer att vara individuella.

 • De intagna som prioriteras är de som efter genomförd permission/permissioner bedöms ha möjlighet att inom de närmaste månaderna förflyttas till anstalt av lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd.
 • Utöver det prioriteras permissioner för intagna där det föreligger särskilt ömmande skäl (10 kap. 2 § fängelselagen, 2010:610). Även permission som anstalten bedömer som absolut nödvändig prioriteras, till exempel akutbesök hos tandläkare eller optiker.
 • Den som har haft covid-19 som diagnosticerats med PCR-test eller ett av Kriminalvården godkänt antikroppstest kan medges permission som vanligt och utan krav på karantän. PCR-test styrks genom utdrag från patientjournal. Även här görs en individuell bedömning.
 • Den som har beviljats vistelse vid anstalten Gruvberget eller ska påbörja en särskild utslussningsåtgärd får extra permission för att transportera sig dit på egen hand.