Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förändrade villkor för besök och permissioner

Möjligheten att ta emot besök och att genomföra permissioner från häkten och anstalter i Sverige har sedan i mars varit tillfälligt stoppad på grund av coronaviruset. I juni 2020 beslutades om en stegvis återgång till ordinarie verksamhet. På den här sidan hittar du aktuell information om vad som gäller kring besök och permissioner.

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Nya beslut kommer att tas efter hand. När nytt beslut fattas, kommer vi att informera om det här. 

Besök till intagna på klass 3-anstalter tillåtet

Kriminalvården beslutade den 25 juni 2020 om en stegvis återgång till ordinarie verksamhet. Möjligheten till vissa permissioner och besök återupptogs enligt beslutet. Sedan 1 september är det tillåtet att besöka anstalter i klass 3. Från 1 oktober har även barn möjlighet att besöka anhörig på anstalt i klass 3. Från den 2 november är det tillåtet för barn under 12 år att besöka sin anhörige utan att behöva hålla sig bakom en plexiglasskärm.

Den stegvisa återgången har hittills sett ut så här:

 • Från och med 1 juli 2020 öppnades möjligheten för vissa bevakade permissioner, där risken för spridning av coronasmitta minimeras.
 • Från 1 september 2020 är det åter möjligt att genomföra vissa permissioner på egen hand. Det gäller permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till lägre säkerhetsklass.
 • Från 1 september 2020 är det möjligt att göra besök på klass 3-anstalter. 
 • Från 1 oktober får även barn möjlighet att besöka intagna vid anstalter av säkerhetsklass 3. 
 • Från 2 november är det tillåtet för barn under 12 år att besöka en anhörig utan att behöva hålla sig bakom ett fysiskt smittskydd (plexiglasskärm).

Målet är att även ta börja ta emot besök i klass 1, 2 och i häkten igen i november. Men det krävs noggranna avväganden när besöken åter släpps på. Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande risken för spridning av covid-19 i Sverige som mycket hög.

Tillfälliga besöksrutiner vid anstalter i säkerhetsklass 3

Sedan 1 september 2020 är det möjligt att besöka anstalter i säkerhetsklass 3 igen. För att minska risken för smittspridning krävs fortfarande avsteg från de normala besöksrutinerna i anstalterna.

 • Besöket kommer att ske utomhus eller i annat utrymme än bostadsavdelningen. Flera besök kan pågå samtidigt i samma lokal.
 • Besökstider och antalet besökare per tillfälle bestäms av anstalten. Den faktiska besökstiden ska vara minst 45 minuter.
 • Bokning av besök sker på samma sätt som tidigare. I första hand kommer besök av anhöriga att medges. 
 • Det får inte förekomma någon närkontakt mellan besökare och intagen. Besöken kommer därför att ske med en plexiglasskiva mellan den intagne och besökaren. Om det sker närkontakt kan besöket komma att avbrytas och besökstillståndet kommer eventuellt återkallas. Barn under 12 år är från och med den 2 november undantagna kravet på plexiglas.
 • Personal från anstalten kan ibland behöva närvara vid besöket. Syftet är inte att personalen ska lyssna på samtalet, utan att se till att ingen närkontakt sker mellan besökare och intagen. 

Skulle ett utbrott av smitta i anstalten eller lokalt på orten inträffa, kan besöksverksamheten tillfälligt stängas ned igen. Beslutet att tillåta besök kan omprövas och ändras om risken för smittspridning i samhället eller vid anstalten skulle förvärras. 

Besök av barn

Sedan den 1 oktober har också barn möjlighet att besöka intagna vid anstalter av säkerhetsklass tre. Även barnbesök kommer att ha avvikande rutiner för att minska risken för smittspridning:

 • Besöket sker i en lokal som är anpassad för att minska risken för smittspridning. Oftast finns ett skydd i form av en plastskärm mellan besökande och intagen. Från och med den 2 november behöver barn under 12 år inte befinna sig bakom en skärm vid besök. 
 • Längden på besöken och hur ofta man får komma på besök, kan skilja sig från det normala. Om lokalen är stor kan det pågå flera besök samtidigt. 
 • Personal från anstalten kan ibland behöva närvara vid besöket. Syftet är inte att personalen ska lyssna på samtalet, utan att se till att ingen närkontakt sker mellan besökare och intagen. 
 • Om barnet eller den medföljande vuxne känner sig sjuka är det inte tillåtet att komma in på anstalten. Det gäller även vid en lätt förkylning eller lite halsont.

Beslutet att från och med den 2 november ta bort kravet på plexiglas mellan barn under 12 år och den intagne har tagits för att underlätta för yngre barn och anhöriga att ha kontakt med varandra. Utifrån Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning om covid-19 hos barn och ungdomar gör Kriminalvården bedömningen att risken för smitta från barn till vuxen är mycket liten, i synnerhet om barnet är under 12 år.

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna bra. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Informationsmaterial om barnbesök

Kriminalvården har tagit fram speciellt informationsmaterial kring barnbesök som vänder sig till barn och deras medföljande vuxna. 

Information till medföljande vuxen vid barnbesök (gäller vid anstalt i klass 3 till och med 1 november)-pdf

Information till medföljande vuxen vid barnbesök (gäller vid anstalt i klass 3 från 2 november)-pdf

Information riktad till barn som ska besöka anhörig (gäller vid anstalt i klass 3 till och med 1 november)-pdf

Information riktad till barn som ska besöka anhörig (gäller vid anstalt i klass 3 från 2 november)-pdf

Tillfälliga rutiner för permission

Från 1 september 2020 är det åter möjligt att genomföra vissa permissioner på egen hand. Det är främst permissioner som sker under bevakning eller med åtföljande av personal som får genomföras. Därutöver kan kortare dagspermissioner på egen hand tillåtas under förutsättning att risken för smittspridning kan undvikas. Den som har haft permission på egen hand kommer att få sitta i karantän vid återkomst till anstalten.

Vem kan få genomföra permission?

Bedömningarna kring att tillåta permission kommer att vara individuella.

 • De intagna som prioriteras är de som efter genomförd permission/permissioner bedöms ha möjlighet att inom de närmaste månaderna förflyttas till anstalt av lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd.
 • Utöver det prioriteras permissioner för intagna där det föreligger särskilt ömmande skäl (10 kap. 2 § fängelselagen, 2010:610). Även permission som anstalten bedömer som absolut nödvändig prioriteras, till exempel akutbesök hos tandläkare eller optiker.
 • Den som har haft Covid-19 som diagnosticerats med PCR-test kan medges permission som vanligt och utan krav på karantän. PCR-test styrks genom utdrag från patientjournal. Även här görs en individuell bedömning.
 • Den som har beviljats vistelse vid anstalten Gruvberget eller ska påbörja en särskild utslussningsåtgärd får extra permission för att transportera sig dit på egen hand.
   

Niklas Bellström, chef för Region öst inom Kriminalvården, berättar i filmen om vad som gäller för permissioner och besök på klass 3-anstalt.

Frågor och svar om besök och permission

Vad gäller för besök?

Intagna vid anstalt i säkerhetsklass 1 och 2 samt häkte får endast ta emot besök av symptomfria personer som besöker den intagne i tjänsten eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör.

Intagna vid anstalt i säkerhetsklass 3 får från 1 september 2020 ta emot besök som genomförs enligt tillfälliga besöksrutiner.

 • Besöket kommer att ske utomhus eller i annat utrymme än bostadsavdelningen. Flera besök kan pågå samtidigt i samma lokal.
 • Besökstider och antalet besökare per tillfälle bestäms av anstalten. Den faktiska besökstiden ska vara minst 45 minuter.
 • Bokning av besök sker på samma sätt som tidigare. I första hand kommer besök av anhöriga att medges. Besökaren ska ha fyllt 18 år.
 • Det får inte förekomma någon närkontakt mellan besökare och intagen. Besöken kommer därför att ske med en plexiglasskiva mellan den intagne och besökaren. Om det sker närkontakt kan besöket komma att avbrytas och besökstillståndet kommer eventuellt återkallas.
 • Personal från anstalten kan ibland behöva närvara vid besöket. Syftet är inte att personalen ska lyssna på samtalet, utan att se till att ingen närkontakt sker mellan besökare och intagen. 

Vad gäller för besök av barn?

Från den 1 oktober har också barn möjlighet att besöka intagna i anstalter av säkerhetsklass tre. Även barnbesök kommer att ha avvikande rutiner för att minska risken för smittspridning:

 • Besöket sker i en lokal som är anpassad för att minska risken för smittspridning. Oftast finns ett skydd i form av en plastskärm mellan besökande och intagen.
 • Längden på besöken, och hur ofta man får komma på besök, kan skilja sig från det normala. Om lokalen är stor, kan det pågå flera besök samtidigt.
 • Personal från anstalten kan ibland behöva närvara vid besöket. Syftet är inte att personalen ska lyssna på samtalet, utan att se till att ingen närkontakt sker mellan besökare och intagen. 
 • Om barnet eller den medföljande vuxne känner sig sjuka, är det inte tillåtet att komma in på fängelset. Det gäller även vid en lätt förkylning, eller lite halsont.

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna bra. Andra kan påverkas av att inte tillåtas närkontakt vid besöket. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller Skype-samtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Vad gäller för permissioner?

Vissa bevakade permissioner, där risken för spridning av coronasmitta minimeras är sedan 1 juli 2020 tillåtna.

Från 1 september 2020 är det åter möjligt att genomföra vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till lägre säkerhetsklass, kunna genomföras. Det handlar om kortare dagspermissioner på egen hand som kan tillåtas under förutsättning att risken för smittspridning kan undvikas. Övriga permissioner som inte är absolut nödvändiga får inte genomföras.

Den som har haft permission på egen hand kommer att få sitta i karantän vid återkomst till anstalten.

Varför har Kriminalvården infört besöksförbud?

Det är för att förhindra att smittan kommer in och sprids på häkten och anstalter. Kriminalvården vill att intagna i så hög grad som möjligt skyddas från coronasmittan, som orsakar sjukdomen covid-19. Smittan klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig. Kriminalvårdens beslut är en av många förebyggande åtgärder i Sverige och i övriga världen just nu. Syftet med åtgärderna är att hindra en spridning av smitta i samhället och att skydda de som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka av covid -19.

Får intagna ringa gratis?

Intagna i häkten och anstalter kommer fortsatt att få ringa gratis inom Sverige. Utlandssamtal kommer att ha halverad samtalstaxa. Beslutet gäller fram till och med 17 november 2020.
Beslutet, som gäller från måndagen 20 april, är taget för att kompensera för det besöks- och permissionsstopp som införts i Kriminalvården till följd av coronasmittan.

Läs mer om beslutet om gratis samtal här.

Can inmates phone for free?

Phone calls within Sweden will continue to be free for inmates in remand prisons and prisons. International phone calls will have halved call rates. The decision is valid until 17 November 2020.
The decision, which is valid from Monday, April 20, was made to compensate for the stop to visitations and leave of absence introduced in the Swedish Prison and Probation Service as a result of the corona virus.

Read more about the decision here [in Swedish only].

Jag är inte sjuk, har inte träffat någon som är sjuk och inte varit i något riskområde? Varför får jag inte komma på besök?

Enligt Folkhälsomyndigheten har en del sjuka bara milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk. Från 1 september finns möjlighet att komma på besök till anstalter i säkerhetsklass 3. 

Varför får inte min anhöriga permission? Hen ska inte träffa någon som är sjuk eller som varit i riskområden.

Vi har en så kallad samhällsspridning av covid -19 i Sverige. Det innebär att också personer som inte varit i ett riskområde, riskerar att smittas eller bli smittade. Enligt Folkhälsomyndigheten är det möjligt att bli smittad av någon med milda symtom och som inte känner sig sjuk.

Den 1 juli öppnades möjligheten för vissa bevakade permissioner, där risken för spridning av coronasmitta minimeras. Från den 1 september kommer också vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till lägre säkerhetsklass, kunna genomföras. 

Jag är advokat, får jag träffa mina klienter som sitter på anstalt eller häkte?

Försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter är undantagna från det generella besöksförbudet. Anhållan om besök sker i vanlig ordning. Intagna i häkte och anstalt får även ta emot besökt av symtomfria personer som besöker den intagne i sin tjänsteutövning eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller alltså oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. 

Vad gäller vid egen inställelse?

För personer som uppvisar sjukdomssympton så kommer den egna inställelsen i anstalt och häkte att skjutas upp med två veckor i taget. 

Hur länge kommer ni ha begränsningar i permissioner och besök?

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Beslut om begränsningar i permissioner och besök kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.

Hur håller jag kontakt med mina anhöriga?

Tillsvidare hålls kontakten via telefon. Anhållan om telefonsamtal sker enligt de vanliga rutinerna. Från den 1 september ges också möjligheten till besök på klass 3-anstalter. Hur sådana besök ska genomföras kan du läsa om längre upp på sidan.