Kriminalvården logotyp

Förändrade villkor för besök och permissioner

Möjligheten att ta emot besök och att genomföra permissioner från häkten och anstalter i Sverige har under pågående pandemi varit begränsad på grund av coronaviruset. Den 29 september togs flera restriktioner i samhället bort. Även Kriminalvården tar nu steg för att anpassa verksamheten utifrån hur pandemiläget ser ut nu. På den här sidan sammanfattas de ändringar som gjorts nu.

Besök kan ställas in med kort varsel

Anstalter och häkten kan införa tillfälliga besöksstopp om smittspridning av covid-19 uppstår. Ett bokat besök på anstalt eller häkte kan därför behöva ställas in med kort varsel.

För att minska risken för smittspridning har Kriminalvården infört vissa förändringar i de normala besöksrutinerna. De nya besöksrutinerna gäller för både vuxna och barn.

Precis som tidigare måste den som är häktad eller sitter i fängelse beviljas ett tillstånd för att ta emot besök. Alla besök måste bokas i förväg. Bokning av besök sker på samma sätt som tidigare. 

Läs mer om besökstillstånd och bokning av besök vid anstalt och häkte

Lättnader kring besök

En intagen som är vaccinerad eller har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret kan från och med den 18 oktober 2021 ta emot besök enligt ordinarie rutiner. Besök av andra än närstående blir därmed återigen möjligt för dessa.

Även för intagna som inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19 men har en närstående som har vaccinerat sig kan besöken ske enligt ordinarie rutiner. Besök till intagna som inte har skydd mot covid-19 behöver fortfarande begränsas till att det i normalfallet är närstående som får komma på besök.

 • Besöket kan komma att ske i en lokal som är anpassad för att minska risken för smittspridning. Om lokalen är stor kan det pågå flera besök samtidigt.
 • Längden på besöken och hur ofta man får komma på besök, kan skilja sig från det normala. 
 • Besökstider och antalet besökare per tillfälle bestäms av anstalten eller häktet.
 • För intagna som anses ha tillräckligt skydd mot covid-19 (har genomgått covid-19 inom en sexmånaders period eller fått en dos vaccin och tre veckor därefter har förflutit) behöver besöken inte vara kontrollerade av smittskyddsskäl. Från den 18 oktober 2021 sker en återgång mot mer ordinarie förhållanden utifrån vad som lämpligen kan ske vid det enskilda verksamhetsstället.
 • Vid besök där varken den intagne eller besökaren anses ha tillräckligt skydd mot covid-19 får det inte förekomma någon närkontakt mellan dem. Besöken kommer därför att ske med en plexiglasskiva mellan den intagne och besökaren, samt med personal närvarande. Om det sker närkontakt kan besöket komma att avbrytas och besökstillståndet kommer eventuellt återkallas. Barn under 12 år är undantagna kravet på skärm vid besök. 
 • En intagen som inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19 kan ändå få okontrollerade besök av en närstående om denne har vaccinerat sig. Om den intagne vill åberopa att den närstående har vaccinerats för att få möjlighet till okontrollerade besök, kan personen i fråga styrka detta genom att skicka in en utskrift från EU:s digitala vaccinationsbevis som gäller den aktuella besökaren.

  Först efter att beslutsfattare har fått tillgång till detta dokument och har fattat ett beslut om okontrollerade besök kan sådana besök bokas och genomföras. Det räcker alltså inte att besökaren visar upp ett digitalt vaccinationsbevis vid ankomsten till verksamhetsstället för att få genomföra ett okontrollerat besök.
 • Om den besökande känner sig sjuk är det inte tillåtet att komma på besök. Det gäller även vid en lätt förkylning eller lite halsont.
 • Om någon i det egna hushållet har bekräftad covid-19 i samband med ett planerat besök i anstalt eller häkte kan övriga i hushållet få förhållningsregler som talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare. Om dessa begränsar möjligheten till det planerade beöket är det viktigt att följa förhållningsreglerna och avboka besöket. Den som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och är symptomfri kan genomföra besöket. Detsamma gäller för den somm är symptomfri och har haft bekräftad covid-19 senaste halvåret. 
 • Munskydd kommer att finnas tillgängliga i samband med besöket.

Utgå från barnets bästa vid besök

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna kring besök bra. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet. Kriminalvården har tagit fram ett speciellt informationsmaterial om barnbesök. Informationen riktar sig till barn och till deras medföljande vuxna.

Informationsmaterial om barnbesök

Information till medföljande vuxen vid barnbesök (pdf)

Information till medföljande vuxen vid barnbesök – in English (pdf)

Information riktad till barn som ska besöka anhörig (pdf)

Information riktad till barn som ska besöka anhörig – in English (pdf)

Frågor och svar om besök

Kommer de intagna att vaccineras mot covid-19?

Ja, alla personer över 12 år kommer att erbjudas vaccinering mot covid-19. Du kan läsa mer om hur planerna för vaccinering av intagna ser ut på sidan Information om corona.

Vad gäller för besök?

Från den 18 oktober 2021 kommer intagna som anses ha ett tillräckligt skydd mot covid-19 – och där andra säkerhetsskäl tillåter – åter kunna ta emot okontrollerade besök även av andra än närstående.

För intagna som inte har ett skydd mot covid-19 är besöken begränsade till att enbart närstående i normalfallet får komma på besök. Av smittskyddsskäl behöver dessa besök vara kontrollerade om inte den närstående anses ha ett tillräckligt skydd mot covid-19. Den intagne ska i sådana fall inkomma med ett utdrag från EU:s digitala vaccinationsbevis som gäller den närstående. Barn som är fyllda 12 år eller yngre kan tillåtas ha kroppskontakt med sin förälder under besöket.

Varför prioriterar Kriminalvården besök av närstående?

Kriminalvården bedömer att för att besök ska kunna genomföras på ett smittskyddsäkert sätt, behöver det kontrolleras. Eftersom dessa besök är mer personalkrävande prioriteras att besök av närstående kan genomföras.

Vad gäller för besök av barn?

Om barnet ska besöka en anhörig som har ett tillräckligt skydd mot covid-19 så är det möjligt att ha närkontakt även för barn som är äldre än 12 år. 

Vid besök till en anhörig som saknar ett sådant skydd krävs fortfarande att besöken sker på ett smittskyddssäkert sätt och närkontakt kan bara tillåtas för barn som är 12 år eller yngre. Om barnet är äldre än 12 år kommer det finnas en plexiglasruta mellan barnet och den anhörige.

En del barn kommer att klara de nya omständigheterna bra. Andra kan påverkas av att inte tillåtas närkontakt vid besöket. Ibland mår barnet bättre av att ha andra typer av kontakt, till exempel telefonsamtal eller videosamtal. Den vuxne ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet.

Min närstående har haft covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

Under en sexmånaders period efter att den närstående har haft covid-19 och det har bekräftats med PCR-test eller snabbtest kan besök ske enligt mer normala rutiner. Därefter behöver återigen besöken kontrolleras om inte den närstående eller besökare får vaccin.

Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kan besöket, av säkerhetsskäl, ändå komma att ske med personal och plexiglas, trots genomgången covid-19.

Min närstående är vaccinerad mot covid-19, får jag besöka enligt normala rutiner?

Om den närstående har tagit en dos vaccin och det har gått tre veckor kan besöken ske enligt mer normala rutiner. För att det ska kunna fortsätta på det viset behöver den anhörige även få den andra dosen av vaccinet.

Om flera besök sker samtidigt i samma lokal kan besöket, av säkerhetsskäl, ändå komma att ske med personal och plexiglas, trots vaccination.

Jag har haft covid-19 och har intyg på att jag har antikroppar, får jag besöka min närstående enligt normala rutiner?

Nej - däremot om du som besökare har fått en dos vaccin och tre veckor har förflutit efter det. För att det ska tas hänsyn till, ska du skicka ett utdrag från EU:s digitala vaccinationsbevis till din närstående som får begära en omprövning av besökstillståndet. Om besöken ska kunna fortsätta vara okontrollerade är det viktigt att intyg på att även andra dosen vaccin har erhållits kommer in.

Jag är advokat, får jag träffa mina klienter som sitter på anstalt eller häkte?

Försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter får besöka intagna i anstalter och häkten. Anhållan om besök sker i vanlig ordning. Intagna i häkte och anstalt får även ta emot besökt av symtomfria personer som besöker den intagne i sin tjänsteutövning eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller alltså oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. 

Vad gäller vid egen inställelse?

När du kommer till anstalten eller häktet kommer du bl.a. att bli tillfrågad om du har några sjukdomssymptom avseende covid-19 och även erbjudas att ta ett självtest. Innan det är påvisat att du inte är smittad eller att du anses ha ett tillräckligt skydd mot kommer du uppmanas att hålla avstånd till andra medintagna för att minimera risken för att du för in smitta på verksamhetsstället.

Hur länge kommer ni ha särskilda rutiner vid besök?

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Beslut om särskilda besöksrutiner avseende de intagna som inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19 kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.

Tillfälliga rutiner för permission

Ingen ändring kring permissioner i nuläget

För intagna som är vaccinerade eller har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret kan normal permissionsgång medges även fortsättningsvis.

För intagna som inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19 kommer permissioner även fortsättningsvis vara begränsade och i normalfallet personalledda.

Permissioner på egen hand

Intagna som fått vaccination mot covid-19 eller har haft covid-19 det senaste halvåret kan medges permissioner på egen hand och med övernattning.

Därutöver kan ett fåtal intagna komma ifråga för en kort dagspermission på egen hand om det anses nödvändigt för att hen ska kunna förflyttas till anstalt av lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd.

Personalledda permissioner

För intagna som inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19, bedömer Kriminalvården att permissioner som sker under bevakning eller med åtföljande av personal kan planeras och genomföras i sådana miljöer och under sådana tider att risken för smitta kan minimeras.

Intagna som bedöms ha möjlighet att inom de närmaste månaderna förflyttas till anstalt av lägre säkerhetsklass eller beviljas en särskild utslussningsåtgärd efter genomförd permission tillsammans med personal prioriteras

Utöver det prioriteras permissioner för intagna där det föreligger särskilt ömmande skäl (10 kap. 2 § fängelselagen, 2010:610). Även permission som anstalten bedömer som absolut nödvändig prioriteras, till exempel akutbesök hos tandläkare, optiker eller för åtgärd som inte kan avvakta till efter frigivningen.