Kamerabevakning i Kriminalvården

Här hittar du vanliga frågor och svar om kamerabevakning i Kriminalvården.

Frågor och svar om kamerabevakning

Varför kamerabevakar Kriminalvården?

Kriminalvården utför kamerabevakning i anstalter, häkten, frivårdskontor och vissa andra lokaler i syfte att upprätthålla säkerheten samt att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Vilken rättslig grund har Kriminalvården för att kamerabevaka?

Kriminalvårdens rätt att behandla personuppgifter vid kamerabevakning grundar sig på bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Personuppgiftsbehandling får ske för att Kriminalvården ska kunna utföra sina uppgifter att verkställa häktning eller straffrättsliga påföljder samt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet i samband med sådan verkställighet. Kriminal­vården får även behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra ett uppdrag av allmänt intresse eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Hur informerar Kriminalvården om kameror som även tar upp ljud?

Endast ett fåtal av de kameror som Kriminalvården använder för bevakning tar upp ljud. Information om att en kamera tar upp ljud finns tillgänglig i anslutning till varje sådan kamera. Syftet är att upprätthålla säkerheten samt att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Hur länge kommer Kriminalvården att lagra uppgifterna?

Kriminalvården kommer inte att lagra uppgifterna under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till att upprätthålla säkerheten samt att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Dina rättigheter som registrerad framgår av EU:s dataskyddsförordning och brottsdatalagen (2018:1177). Du har bl.a. rätt att få information om Kriminalvårdens behandling av personuppgifter samt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Kriminalvården kommer utifrån en begäran pröva om det enligt gällande lagstiftning är möjligt att tillgodose ditt önskemål. Kriminalvårdens beslut kan i många fall överklagas till förvaltningsrätten.

Om jag vill få tag på den som är ansvarig för kamerabevakningen, den som kan svara på frågor om exempelvis integritet och lagstiftning, vart vänder jag mig då?

Kriminalvården, organisationsnummer 202100–0225, är personuppgiftsansvarig för behandlingen och kan kontaktas via post: Kriminalvården, 601 80 Norrköping, eller via telefon: 077–228 08 00.

Du kan kontakta Kriminalvårdens dataskyddsombud om du är missnöjd med Kriminalvårdens behandling av dina personuppgifter. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dataskyddsombud@kriminalvarden.se.

Du har också alltid rätt att inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Du kan kontakta dem via e-post: imy@imy.se, via telefon: 08–657 61 00 eller via post: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Lokalt ansvarig är respektive kriminalvårdschef. Du hittar alltid kontaktuppgifter på vår kontaktsida under respektive verksamhetsställe.