Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om våra byggprojekt och om våra nya anläggningar

Frågor och svar om våra byggprojekt

Varför behövs det nya anstalter och häkten?

Kriminalvården har ett stort behov av att öka platskapaciteten då våra anstalter och häkten idag är fullbelagda. Läget är ansträngt och antalet klienter förväntas öka ytterligare under kommande år. Förutom att bygga helt nya anstalter och häkten bygger vi även ut befintliga byggnader i de fall det är lämpligt.

Vad är det som avgör i vilken kommun en ny anstalt ska byggas?

Vilken kommun vi etablerar oss i beror på många olika faktorer, bland annat kommunens intresse, tillgång till lämplig mark, tillgång till infrastruktur som vatten och avlopp och vägar i området. Men också närhet till flygplatser, stora europavägar och kollektivtrafik. Annat som spelar in är till exempel rekryteringsunderlag och avstånd till andra kriminalvårdsanläggningar.

Varför öppnar ni inte upp gamla avvecklade anläggningar, som idag inte används?

Det går både snabbare och är mer ekonomiskt att förtäta på redan befintliga fastigheter genom att bygga typhus eller modulhus. Då har vi redan en befintlig verksamhet och det finns kunskap om att bedriva kriminalvård hos personalen vilket gör det lättare att rekrytera. Vi har tittat på möjligheten att öppna upp avvecklade anläggningar. En del av dessa anläggningar kan vi inte längre tillgå eftersom de har fått andra fastighetsägare. Andra fastigheter som vi har lämnat är inte i tillräckligt bra skick och håller inte tillräckligt hög nivå gällande säkerhet och brandskydd. Att rusta upp en sådan avvecklad enhet skulle ta lång tid och vara mycket kostsamt.

Vad är det för skillnad mellan modulhus och tillfälliga byggnader?

Tillfälliga byggnaderna har kortare bygglov och ska lösa den akuta platsbristen på kort sikt. Modulhus går relativt snabbt att bygga och att montera ner när platsbristen är mindre akut.

Typhus är permanenta hus som är standardiserade. Det innebär att vi kan återanvända ritningar och dra nytta av tidigare erfarenheter i byggprocessen. Det blir kostnadseffektivt och gör också så att tiden det tar att bygga husen förkortas för varje hus som byggs. 

Hur många sitter i fängelse i Sverige?

Varje dag sitter i genomsnitt ungefär 4 000 personer i fängelse. Siffran ändras hela tiden i takt med att en del släpps fria och nya kommer in. Varje år skrivs 8 000 -10 000 personer in i fängelse.

Vad är skillnaden mellan häkte och anstalt?

När en person sitter häktad är man misstänkt för ett allvarligt brott, det är domstolen som bestämmer detta. Personen är alltså inte dömd och ska betraktas som oskyldig fram tills dess att domen fallit.

När en person döms till fängelse avtjänas straffet på en anstalt. Ett fängelsestraff kan vara allt ifrån 14 dagar till livstid.

Vem äger alla fängelser?

De flesta ägs av Specialfastigheter, ett fastighetsbolag som ägs av svenska staten. Men det finns också andra fastighetsägare som Kriminalvården hyr fängelser av.

Frågor och svar om ny anläggning i Trelleborg

Hur lång tid tar det innan en ny anläggning är på plats?

Det tar 5-10 år från beslut innan en ny anläggning kan stå klar.

Hur stor kommer anläggningen i Trelleborg att bli?

Det kommer att vara en anläggning med ca 450 platser.

Varför vill Kriminalvården utveckla verksamheten i Trelleborg?

Kriminalvården är i stort behov av att modernisera sina anstalter och det behövs dessutom fler fängelseplatser i Sverige. Flera anstalter i region syd har stängt de senaste åren, så en anläggning i södra Sverige har sedan dess varit inriktningen.

Trelleborg lever upp till de krav Kriminalvården har på en ny plats för en anstalt.

Innebär den nya anläggningen fler jobb i kommunen?

Ja, Kriminalvården bedömer att behovet av personal till den nya kriminalvårdsanläggningen kommer bli drygt 400 med en flexibilitet att kunna öka ytterligare. Myndigheten är en stabil och långsiktig arbetsgivare och en nyetablering av en anstalt kommer att innebära många nya jobb inom flera olika yrkeskategorier.

Tjänsterna är inom olika yrkeskategorier beroende på vilken inriktning, storlek och säkerhetsklass an anstalt har. De flesta arbetar som kriminalvårdare, men för att kriminalvården ska fungera behövs också många andra kompetenser, till exempel arbetsledare, psykologer, kockar, städare, vaktmästeri, jurister och beteendevetare.

Kriminalvården erbjuder även sommarjobb som framför allt kriminalvårdare (gymnasieutbildning krävs).

Dessutom skapas indirekt jobb på arbetsplatser i anslutning till kriminalvårdsanläggningen. Andra verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, dagligvaruhandel, kommunikation och andra kommunala och privata servicefunktioner, påverkas positivt genom en etablering. Drift och underhåll av anläggningen innebär också ett behov av kringservice, många gånger lokaliserad i närområdet.

Hur påverkas Trelleborg av att det etableras en kriminalvårdsanläggning i kommunen?

Erfarenheterna från kommuner där vi tidigare etablerat anstalter är positiva. En ny anstalt kommer att innebära nya arbetstillfällen och möjligheter för det lokala näringslivet att leverera varor och tjänster till Kriminalvården.

Hur fungerar säkerheten runt en anstalt?

En hög nivå av säkerhet är nödvändig för att Kriminalvården ska kunna uppfylla kravet på att skydda samhället, ha god omvårdnad och kunna påverka klienterna till ett liv utan kriminalitet.

Säkerhet runt en anstalt innefattar murar, stängsel, larm och kameror. Men förutom de rent praktiska säkerhetsåtgärderna har Kriminalvården även regler och ett förhållningssätt för våra medarbetare som bygger på respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Bra säkerhet kräver också att medarbetare befinner sig nära klienterna varje dag. Vi kallar vårt arbetssätt för ett dynamiskt säkerhetsarbete och det bygger på en helhetssyn där Kriminalvårdens personal och deras utbildning, attityd och förhållningssätt är de viktigaste beståndsdelarna.

Hur vanligt är det att någon rymmer?

Att en intagen rymmer från en anstalt är mycket ovanligt. Du hittar statistik om rymningar här. 

Hur mycket biltrafik blir det runt en anstalt?

Det beror på hur stor anstalten är, men med 450 platser kan man räkna cirka 30 transporter per dag. De sker i framförallt personbilar, dagligvaror kommer i mindre lastbil. Personalens resor till och från arbetsplatsen tillkommer. De åker oftast bil, cyklar eller åker kollektivt. Undantaget är ett fåtal varutransporter med lastbil.

Hur mycket stör ett fängelse?

Kriminalvårdens anläggningar bullrar, luktar eller ryker inte. Det förekommer ingen tung trafik till och från ett fängelse. De flesta som bor nära en anstalt märker den inte.

Vad händer med bostadspriserna där en anstalt byggs?

Man har jämfört Skänninge och Ystad, båda kommuner med anstalter i samma storlek och säkerhetsklass som den som planeras i Trelleborg. Inget i de jämförande kommunerna tyder på att anstalten påverkat bostadsutvecklingen negativt. Båda kommunerna bygger nya bostäder och har en ökande befolkningsmängd.

Lyser det starka strålkastare från ett fängelse?

All belysning är riktad inåt, nedåt mot marken inne på området. Inga strålkastare är riktade ut från anläggningen. Den enda belysning som finns utanför är den som lyser upp personalparkering, väg och cykelväg, alltså vanlig gatubelysning.

 

 

Frågor och svar om ny anstalt i Kalmar

Kommer den nya anstalten byggas i anslutning till den nuvarande?

Nej, den nuvarande anstalten har begränsade förutsättningar för en modern anstaltsverksamhet då den saknar möjlighet till expansion eller annan större anpassning. Därför kommer en helt ny anstalt att byggas på annan plats i kommunen.

Hur lång tid tar det innan en ny anläggning är på plats?

Målet är att den nya anstalten ska stå klar 2027.

Hur stor kommer anläggningen i Kalmar att bli?

Det kommer att bli en anläggning med mellan 300-400 platser.

Varför vill Kriminalvården utveckla verksamheten i Kalmar?

Kriminalvården är i stort behov av att öka platskapaciteten då våra anstalter är fullbelagda och antalet klienter förväntas öka ytterligare under kommande år. Genom att bygga en ny anstalt i Kalmar, där det redan bedrivs anstalts-och häktesverksamhet, ser vi en bra möjlighet att öka vår platskapacitet samtidigt som vi tar tillvara på den kompetens och erfarenhet våra nuvarande medarbetare i Kalmar har.

Innebär den nya anläggningen fler jobb i kommunen?

Ja, uppskattningsvis cirka 200 nya jobb inom anstalts-och häktesverksamheten. Även under byggprocessen genereras ett stort antal arbetstillfällen.

Hur fungerar säkerheten runt en anstalt?

En hög nivå av säkerhet är nödvändig för att Kriminalvården ska kunna uppfylla kravet på att skydda samhället, ha god omvårdnad och kunna påverka klienterna till ett liv utan kriminalitet. Redan i dag är risken för exempelvis rymningar extremt låg. Under år 2020 rymde inte någon från anstalt på de högre säkerhetsklasserna eller från häkte.

Säkerheten kommer att vara den bästa som går att få när vi bygger nytt.

 

 

Har du en fråga?

Fyll i dina uppgifter här

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan