Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Personutredning och yttrande till domstol

Kriminalvården lämnar yttrande till domstol om den misstänkte i ett brottmål riskerar fängelsestraff. Vi utreder den misstänktes personliga förhållanden och föreslår en lämplig påföljd om han eller hon skulle bli dömd skyldig till brottet.

Domstolen har begärt utredningen för att kunna välja lämplig påföljd om du blir dömd för det brott du är misstänkt för. 

En handläggare från frivården leder personutredningen. Utredaren bedömer om den misstänkte är i behov av övervakning och om det finns förutsättningar för en frivårdspåföljd. Bedömningen baseras på risken för återfall och behov samt mottaglighet för olika insatser.

Personutredaren har rätt att ta del av anteckningar och handlingar i förundersökningen och kan även vara närvarande vid förhör som hålls med den misstänkte.

Kriminalvården har även rätt att begära upplysningar från belastningsregistret och kommunens socialnämnd, och kan be socialnämnden att föreslå åtgärder som de anser vara lämpliga för att främja den brottsmisstänktes anpassning till samhället.

Informationen som samlas i personutredningen är sekretessbelagd så länge den är hos Kriminalvården. När yttrandet lämnats över till domstolen är det en offentlig handling.