Verkställighetsplan

Alla som avtjänar ett straff i fängelse eller i frivård har en personlig planering för strafftiden. Där står vilka insatser klienten behöver för att inte återfalla i brott eller missbruk samt vilka förberedelser som måste göras inför livet i frihet.

Verkställighetsplaneringen börjar med att Kriminalvården gör en utredning. Under utredningen ställer utredaren frågor till klienten och den information som finns sedan tidigare om klienten gås igenom. Syfte är att ta reda på vilken risk klienten har för att återfalla i brott samt vilka behov som finns av till exempel behandlingsinsatser. I utredningen tittar man bland annat på klientens attityder och värderingar kring brott, familjesituation, umgänge, utbildning och eventuella missbruk.
När utredningen är färdig gör planeraren tillsammans med klienten en planering för vilka insatser som ska genomföras under tiden på anstalt eller i frivård.

Fängelse

Innehållet i planen har betydelse för vilken sysselsättning klienten kommer att ha i fängelset. Det kan vara deltagande i något av Kriminalvårdens behandlingsprogram, studier, yrkesutbildning eller arbete.
Planen följer klienten från anstalt till frivård. Planering för frigivning sker direkt när hen kommer till anstalten. Redan då kopplas frivården in, eftersom frivården tar över om/när klienten blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av straffet.

Frivården

Även den som är dömd till ett straff i frivård har en planering. Där ingår till exempel behandlingsinsatser och hur övervakningen ska gå till.

Andra myndigheter

Samarbete med andra myndigheter planeras också, framför allt med socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Allt som ingår i planen ska följas upp regelbundet.

Kollegium

Verkställighetsplanen fastställs i ett möte, ett så kallat kollegium, där de som arbetar med klienten deltar. Det är vanligtvis chefen på anstalten eller frivården som fastställer planen. Hur det går med verkställigheten och förberedelserna inför frigivningen tas sedan upp på regelbundna kollegium. På anstalt deltar även klienten på kollegium.