Kriminalvården logotyp

Avtjäna fängelsestraff i ett annat land

Du som är dömd till fängelse i Sverige, men har ett annat hemland kan få avtjäna straffet där. Det är ingen rättighet att få bli överförd och du kan också bli överförd mot din vilja. Det bestäms bland annat av lagar, regler och avtal mellan länder. 

För att din återanpassning till samhället ska bli så bra som möjlig kan det vara en fördel att du avtjänar straffet i hemlandet, eller landet där du är folkbokförd. För att det ska gå bra är det viktigt att du har anknytning till ditt hemland eller landet där du är folkbokförd. Anknytning är till exempel medborgarskap, familj, arbete eller försörjning och bostad. Humanitära skäl, som exempelvis allvarlig sjukdom vägs också in. Vidare vägs förhållanden i det andra landet in i bedömningen om ett överförande är lämpligt.

Om du själv vill avtjäna ditt straff i det andra landet vägs det in, men i vissa fall kan straffet överföras mot din vilja.

Du som bor i ett annat nordiskt land

Du kan få avtjäna straffet i Danmark, Finland, Norge eller Island om du är medborgare där eller om du har din hemvist, alltså är bosatt eller folkbokförd där. I vissa situationer kan du bli överförd även om du inte vill.

Du som bor i ett annat EU-land

Du kan få avtjäna straffet i ett annat EU-land om du är medborgare och bosatt där, eller om du är medborgare där och kan komma att utvisas dit. Detta gäller om landet har genomfört EU:s gemensamma regler (rambeslut) om att föra över fängelse till ett annat land.

Om du är bosatt där och har vistats lagligt där utan avbrott under minst fem år kan du också komma att överföras. I vissa situationer kan du bli överförd även om du inte vill.

Du som bor i ett land utanför Norden och EU

Du kan bli överförd till ett land utanför Norden och EU om du vill, om mottagarlandet vill och Sverige samtycker. Då gäller att du är medborgare eller har din hemvist i det andra landet och att brottet du är dömd för i Sverige också är ett brott i mottagarlandet.

Till vissa länder kan straffet överföras mot din vilja om det står i din dom att du ska utvisas eller om du redan har flytt eller återvänt till det landet till följd av rättegången mot dig. Det som står här gäller också om du bor i ett EU-land som inte har genomfört EU:s gemensamma regler om att föra över fängelse till ett annat land.

När kan jag bli överförd?

Du kan bli överförd till det andra landet om du har anknytning dit. Dessutom ska, som huvudregel, domen mot dig inte längre gå att överklaga och du ska ha minst 6 månader kvar av straffet att avtjäna. Inom Norden kan du bli överförd även om det är kortare tid än 6 månader kvar att avtjäna.

Vad händer med mitt straff?

När ditt straff förs över till ett annat land gäller det landets regler för hur straffet ska avtjänas, också för villkorlig frigivning. Kriminalvården informerar mottagarlandet om vilken tid du har varit frihetsberövad i
Sverige.

Så går ansökan till

Du kan själv ansöka hos Kriminalvården om att du vill avtjäna straffet i ett annat land. Kriminalvården kan också starta ett ärende, till exempel genom att fängelset eller häktet, där du sitter lämnar frågan till Kriminalvårdens huvudkontor för prövning. När ansökan har kommit in utser vi oftast ett offentligt biträde till dig. Det betyder att du får kostnadsfri juridisk hjälp. Du hittar ansökningsblanketter på svenska och engelska på denna sida.


Skicka blanketten Ansökan om att få verkställa en svensk dom utomlands till:

Kriminalvården, Huvudkontoret, Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden, 601 80 Norrköping.

I blanketten ska framgå varför du vill att straffet ska föras över till annat land. Om du sitter i häkte eller anstalt kan du också fylla i en blankett som du får av din kontaktman.