Överklaga beslut

Om du anser att ett beslut som rör dig är felaktigt kan du begära att det beslutet ska omprövas. Detta gör du i första hand till Kriminalvården.

När du vistas på anstalt kommer det att fattas en rad beslut som gäller dig. Det kan till exempel vara ett avslag på en ansökan om att få ha stereo på rummet eller ett beslut om att flytta dig till en annan anstalt. Kriminalvården måste följa svensk lag när vi tar beslut. Lagar som gäller är till exempel kriminalvårdslagstiftningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Omprövning

Anser du att ett beslut är felaktigt och inte följer de regler och bestämmelser som Kriminalvården lyder under, kan du be Kriminalvården ompröva det. Det står i ditt skriftliga beslut hur du går tillväga för att det ska omprövas.

Begäran om omprövning kan du göra inom tre veckor från det att du meddelats om beslutet. Vi stämmer av beslutet ytterligare en gång mot de lagar och regler vi måste följa. Din kontaktperson kan hjälpa dig om du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga.

Om Kriminalvården omprövat ditt beslut, och du fortfarande tycker att det är fel, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Det är en domstol som är fristående från Kriminalvården och sköter tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Felaktigt behandlad

Om du anser att du blivit felaktigt behandlad kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO. Deras uppgift är att skydda enskilda medborgare mot myndighetsövergrepp. JO kan inte upphäva beslut, vilket domstolarna kan, utan riktar kritik och påpekar att myndigheten agerat felaktigt.

Även Justitiekanslern, JK, kontrollerar att myndigheter följer lagen. Genom dem kan man rikta klagomål mot myndigheter.

Justitiekanslern hanterar även skadeståndskrav från dem som suttit frihetsberövade för ett rättsmål som de friats från.