Kriminalvården

Permission

Image360

Permission innebär att du får lämna fängelset under ett visst antal timmar för att till exempel gå till Arbetsförmedlingen, gå på möte hos Anonyma Alkoholister (AA) eller hälsa på familjen.

Syftet med permissioner är att förbereda dig för livet efter fängelsestraffet. Permission är ingen rättighet och du som har permission måste ofta ringa till fängelset vid vissa tidpunkter eller anmäla dig på till exempel ett häkte eller en polisstation eller ett frivårdskontor.

Varför permission?

Kriminalvårdens uppdrag är att se till att intagna inte återfaller i brott. Permission är ett sätt att förbereda de som sitter i fängelse för livet ute i samhället. 

Om jag är brottsoffer – får jag veta när brottslingen släpps fri?

Ja. Du har rätt att få veta när permission eller frigivning är, men du väljer själv om du vill få information om det eller inte. Du kan också få information om personen som begått brott mot dig byter anstalt, rymmer eller inte kommer tillbaka från en permission.

Hur lång är en regelbunden permission?

En regelbunden permission kan vara olika lång – allt från ett par timmar till max tre dygn. Som förberedelse inför en första längre permission på egen hand kan en intagen beviljas en eller flera kortare permissioner. Om riskbedömningen inte talar mot det kan permissionstiden stegvis bli längre. Det kallas permissionsstege.

Hur är det med pengar till en permission?

Den som sitter i fängelse betalar själv för kostnader kring en permission. Har personen inga pengar kan hen söka bidrag från Kriminalvården.

Får den som sitter i fängelse rösta?

Ja, en intagen har samma rätt att rösta som alla andra medborgare. En del anstalter ordnar så att det går att rösta på anstalten, annars får intagna poströsta eller rösta i samband med permission.

Vad är särskild permission?

Intagna kan få särskild permission för att exempelvis besöka en anhörig på sjukhus, gå på begravning eller något viktigt som gäller barnen till dem.

Vad är en bevakad permission?

Vid bevakade permissioner följer minst två kriminalvårdare med. Övervakningen och kontrollerna ska stegvis lättas ju närmare frigivning intagna kommer, om de har skött sig och riskbedömningen inte talar emot det.

Vad är en lufthålspermission?

Intagna med långa straff som inte får vara utanför fängelset i början av påföljden kan få lufthålspermission. Det gäller också intagna som ska utvisas eller avvisas efter anstaltsvistelsen, som inte får regelbundna permissioner. En intagen ska ha avtjänat i minst två månader av sitt straff för att få lufthålspermission.  Lufthålspermissioner är bevakade. De är högst var nionde månad och är max fyra timmar långa inklusive restid.

Vad är en tillsynspermission?

Tillsynspermisson har mindre övervakning än en bevakad permission. En kriminalvårdare följer med. Intagna som skulle kunna klara av permissionen på egen hand, men som ändå behöver närvaro och stöd från en kriminalvårdare kan få tillsynspermission.

Vad är permission på egen hand?

Om en intagen har permission på egen hand kan permissionen ha villkor som till exempel förbud mot att använda alkohol, skyldighet att anmäla var den befinner sig och att anstalten ska kunna ringa personen när som helst.

När kan en intagen få permission?

En intagen måste ha avtjänat minst en fjärdedel av tiden på anstalt, dock minst två månader, innan hen får permission. Det kallas kvalifikationstid. För personer som har livstidspåföljd är kvalifikationstiden 4,5 år. En intagen kan bli nekad permission om det finns risk att hen missköter permissionen.

Vilka regler gäller för permission?

Det är fängelselagen som reglerar under vilka förutsättningar en permission kan beviljas.

Det ska alltid göras en riskbedömning för varje intagen. Riskbedömningen baseras på en rad faktorer, till exempel vilken typ av brottslighet som personen har dömts för, historik kring tidigare brottslighet, om personen har missbruksproblem och personens skötsamhet. Om anstalten bedömer att det finns risk att permissionen missköts avslås ansökan. Kriminalvården kan neka permission trots att kvalifikationstiden har passerat.

Förutom fängelselagen har Kriminalvården också beslutat föreskrifter och allmänna råd samt en handbok som styr hur permission ska planeras och vilka villkor som ska gälla. De intagna som dömts till fyra års fängelse eller mer har vanligtvis särskilda villkor kring bland annat permission. De särskilda villkoren beslutas efter en särskild utredning.

Hur många avviker från permissioner?

Det är mycket ovanligt att personer avviker från sina permissioner. Under år 2017 genomfördes 16 453 permissioner.  Samma år skedde avvikelser  vid 54 permissionstillfällen.

Vad händer om någon inte kommer tillbaka från en permission i tid?

Personen blir efterlyst hos polisen. När personen sen kommer tillbaka till fängelset (antingen själv eller med hjälp av polisen) fortsätter hen att avtjäna de dagar som återstår av påföljden. Personen får oftast sitta i en anstalt med högre säkerhet och det kan dröja innan hen får permission igen.

Vad är påföljden för att rymma?

Det finns ingen lag som säger att det är förbjudet att rymma från ett fängelse. Däremot leder rymning oftast till en varning och att personen släpps fri senare än planerat. Dessutom brukar den som rymt placeras på en anstalt som är svårare att rymma ifrån. Om de som rymmer begår brott i samband med själva rymningen, till exempel hotar någon eller använder våld, så kan de dömas för det.