Kriminalvården

Placering

Efter du har fått din fängelsedom ska Kriminalvården besluta om i vilken anstalt du ska vara placerad.

Kriminalvården skickar ett informationsbrev till dig när domen är verkställbar.
I brottmål vanligtvis tre veckor efter tingsrättsdom. I brevet framgår hur du kan lämna synpunkter om i vilken anstalt du önskar bli placerad. Kriminalvårdens placeringssektion fattar sedan beslut så snart som möjligt och skickar beslutet till dig via rekommenderat brev.

Om du saknar folkbokföringsadress och inte meddelat Kriminalvården en adress som du kan nås på, så blir du direkt efterlyst i samband med att Kriminalvården fattar beslut om din placering.

Vid ett beslut om placering bedömer Kriminalvården dels vilken grad av övervakning och kontroll den anstalt du placeras i bör ha, dels vilka behov av sysselsättning och omvårdnad du är i behov av.

En anstalts grad av övervakning och kontroll visas genom vilken säkerhetsklass den befinner sig i. Omständigheter som Kriminalvården beaktar i bedömningen är bland annat risken för rymning, fritagning, fortsatt brottslighet, missbruk och annan misskötsamhet. Vidare beaktas behovet av att undvika en olämplig sammansättning av intagna och att i övrigt kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet i anstalt.

Olika anstalter kan ha olika möjligheter till sysselsättning och omvårdnad. Efter att Kriminalvården bedömt dina behov av säkerhet tas, i den utsträckning det är möjligt, hänsyn till dina behov av sysselsättning och omvårdnad. Detta kan innebära att du placeras i en särskild anstalt med anledning av att just den anstalten har särskild platstyp, program, utbildning eller arbete som du bedöms vara i behov av.

Avtjäna fängelsestraffet i förtid

Sista dag för inställelse infaller normalt 50 dagar från den dag som beslut har fattats. Du kan välja att inställa dig när som helst före sista inställelsedag. Du kan då kontakta anstalten alternativt placeringssektionen för att kontrollera om det finns en ledig plats för dig.

Avtjäna straffet i hemlandet

Du som är dömd till fängelse i Sverige, men har ett annat hemland kan få avtjäna straffet där. Det är ingen rättighet att få bli överförd och du kan också bli överförd
mot din vilja. Det bestäms bland annat av lagar, regler och avtal mellan länder.
Du kan läsa mer här.

Om det finns en hotbild

Finns en hotbild mot dig är det viktigt att du kontaktar Kriminalvårdens placeringssektion. Du behöver lämna uppgifter som går att kontrollera och hotbilden utreds sedan av Kriminalvården.

Omprövning av inställelsebeslut

Om du vill att vi omprövar ett beslut om inställelse till anstalt skriver du ett brev till placeringssektionen där du förklarar varför du vill ha beslutet omprövat. En begäran om omprövning ska ha kommit in senast tre veckor från det att du hämtat ut inställelsebeslutet, eller på annat sätt tagit del av det.