Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Placering

Efter du har fått din fängelsedom ska Kriminalvården hitta en lämplig anstalt där du avtjäna ditt straff.

Är du på fri fot skickar Kriminalvården ett brev till dig när domen vunnit laga kraft, det vill säga när den inte längre kan överklagas. I brottmål vanligtvis tre veckor efter tingsrättsdom. I brevet står om och hur du kan påverka vilken anstalt du blir placerad på. Kriminalvårdens placeringssektion tar beslut om placering efter cirka två veckor och skickar information till dig via rekommenderat brev.

Detta kan påverka vilken anstalt du hamnar på:

  1. Anstaltens säkerhetsklass. Vilket brott du har begått, din eventuella missbrukssituation, om du suttit i fängelse tidigare, kopplingar till gäng/organiserad brottslighet, risk för återfall i brott och psykisk ohälsa.
  2. Anstaltens utbud av sysselsättning ska matcha dina behov.

Avtjäna fängelsestraffet i förtid

Sista dag för inställelse anges i beslutet. Om du är på fri fot är sista dag för inställelse på den anstalt du blivit placerad är i normalfallet 50 dagar och framåt. Du kan välja att inställa dig när som helst före sista inställelsedag. Då kontaktar du anstalten först för att se om det finns plats för dig.

Avtjäna straffet i hemlandet

Om du är medborgare eller har din hemvist i Norge, Finland, Danmark eller på Island kan du ansöka om att få avtjäna straffet i ditt hemland.

Vill du avtjäna straffet i ett land utanför Norden måste du först påbörja ditt straff i Sverige. Om straffet är långt kan du ansöka om att bli förflyttad till ditt hemland.

Om du har en hotbild

Har du en hotbild mot dig är det viktigt att du kontaktar Kriminalvårdens placeringssektion. Du behöver ge uppgifter som går att kontrollera och hotbilden utreds sedan av Kriminalvården.

Omprövning av inställelsebeslut

Om du vill att vi omprövar ett beslut om inställelse till anstalt skriver du ett brev till placeringssektionen där du förklarar varför du vill ha beslutet omprövat. En begäran om omprövning ska ha kommit in senast tre veckor från det att du hämtat ut inställelsebeslutet, eller på annat sätt tagit del av det.