Kriminalvården

Villkorlig frigivning

När du avtjänat två tredjedelar av ditt fängelsestraff ska du bli villkorligt frigiven, om det inte finns synnerliga skäl. Efter frigivningen har du en prövotid som motsvarar det som återstår av straffet, minst ett år.

Det finns vissa undantag från villkorlig frigivning:

  • Straffet är kortare än en månad.
  • Om du har dömts till ett fängelsestraff enligt 28 kap. 3 § brottsbalken, det vill säga i kombination med skyddstillsyn.
  • Eller om fängelsestraffet är ett förvandlingsstraff för böter.

Övervakning

När du ska friges villkorligt beslutar frivården om du ska ha övervakning. En övervakare är en person från ditt frivårdskontor som ska hjälpa och stödja dig när du ska återanpassa dig till samhället.

Du kommer att ha samtal med din frivårdsinspektör under hela övervakningsperioden. Samtalen kommer att fokusera på de områden i ditt liv som har ett samband med återfall i brott. Det kan även bli aktuellt att vi samarbetar med andra myndigheter om du har behov av detta.

Övervakningen upphör efter ett år om du inte missköter din frigivning.

Eventuella regler

Övervakningsnämnden kan bestämma att du ska följa särskilda regler, även kallade föreskrifter, under din villkorliga frigivning. Det kan de göra om de anser att reglerna hjälper dig i din anpassning till samhället och hjälper dig att inte återfalla i brottslighet. 

Övervakningsnämnden kan bestämma var du ska bo, vad du ska göra under dagarna och om du ska genomgå en behandling.

Inför frigivning

  • Planeringen för din frigivning börjar redan vid ankomsten till anstalt, i samband med att din verkställighetsplan skapas.
  • I din planering står det vilken dag frigivningen ska ske. Du ansvarar själv för att ta dig från anstalten eller bli se till att du blir hämtad efter frigivning. I vissa fall kan du få hjälp av frivilligorganisationer.
  • Anstalten bestämmer vilken tidpunkt på dygnet frigivningen äger rum och meddelar dig personligen.
  • I första hand ska frigivningskontot användas till utgifter i samband med frigivningen. Men saknar du ändå pengar kan du få ett bidrag av Kriminalvården för resa till hemorten.