Kriminalvården

Skyddstillsyn

Är du dömd till skyddstillsyn innebär det oftast att du står under frivårdens övervakning under ett år och har en prövotid under tre år. Det betyder att du ska ha regelbunden kontakt med frivården.

Vid övervakning får du en personlig övervakare genom ditt frivårdskontor. Det är frivårdens jobb att kontrollera att du inte missköter dig, och att ge dig stöd och hjälp för att du inte ska begå brott igen.

Du kommer att ha samtal med din frivårdsinspektör under hela övervakningsperioden. Samtalen kommer att fokusera på de områden i ditt liv som kan ha ett samband med återfall i brott. Det kan även bli aktuellt att vi samarbetar med andra myndigheter om du har behov av detta.

Övervakningen upphör efter ett år om du inte missköter sig.

Kallelse till frivården

Inom en månad efter din dom blir du kallad till ett planeringsmöte. Då träffar du den frivårdshandläggare som är din kontaktperson. Om du har en lekmannaövervakare, kommer han eller hon också att delta.

Under mötet diskuterar ni planeringen för ditt straff verkställighetsplanen. Där står bland annat hur ofta du ska ha kontakt med frivården och om du ska gå behandlingsprogram eller annan vård.