Kriminalvården logotyp

Ankomsten till häktet

När du kommer till häktet blir du informerad om de lokala rutiner som finns på det häkte där du placerats. Det kan vara mattider, besökstider, hur du kontaktar personal och vilken sysselsättning som finns.

Informationssamtal

Vid inskrivningen kommer personalen att fråga hur du mår och hur du upplever att din psykiska hälsa har varit den senaste tiden. Du får lämna uppgifter om din familj, sociala situation och ditt hälsotillstånd för att personalen ska kunna ge dig det stöd du behöver.

Offentlig försvarare

Som anhållen eller häktad har du rätt att få en offentlig försvarare redan under förundersökningstiden. Tala med polisen eller åklagaren om det. Det är domstolen som fattar beslut om offentlig försvarare. Personalen på häktet hjälper dig om du behöver kontakta din försvarare. Samtal med eller besök av din offentliga försvarare får inte avlyssnas.

Kontaktperson på häktet

På häktet har du en kontaktperson. Det är en kriminalvårdare som berättar vad häktesvistelsen innebär, förklarar personalens roll och informerar om hur det går till när du vill ringa, skriva brev eller ta emot besök. Kontaktpersonen skriver ner det som är viktigt i en häktesplan, som ni tillsammans går igenom och ändrar när det behövs.

Kontaktpersonen berättar också om lokala ordningsregler, gemensamhet med andra häktade och sysselsättning samt hur du kommer i kontakt med sjukvården. Du får också information om hur du får tillgång till de regler som gäller för häktesvistelsen och till de europeiska fängelsereglerna. All personal som arbetar på häktet kan ge dig stöd och hjälp och svara på frågor. Personalen har tystnadsplikt.

Kontakt med anhörig

Du får hjälp med att underrätta en nära anhörig och berätta var du befinner dig om inte polisen redan har hjälpt dig med det. Om barn är inblandade tar vi hänsyn till barnets bästa.

Kontakt med frivården

Du kan komma att bli kontaktad av en frivårdsinspektör, alltså en handläggare på frivården, om domstolen beslutar att det ska göras en personutredning angående dig. Det är frivården som ansvarar för att göra personutredningar. Den som gör utredningen har samtal med dig om bland annat din sociala situation men även områden som psykisk ohälsa, alkohol-och droganvändande, kriminalitet med mera. Om du blir dömd kan domstolen använda personutredningen som underlag när den väljer straff. 

Om du står under övervakning sedan tidigare tar häktet kontakt med din handläggare i frivården.

Tolk

Om du inte talar eller förstår svenska kan du få hjälp av tolk i vissa situationer. Detsamma gäller dig som är allvarligt syn-, hörsel- eller talskadad. Det är personalen på häktet som avgör om en tolk behöver tillkallas. Polis och åklagare gör bedömningen när det gäller deras utredningar.

Underrättelse till hemlandets konsulat

Medborgare i ett annat land än Sverige har rätt att begära att hemlandets konsulat får information om frihetsberövandet. I vissa fall är Kriminalvården skyldig att informera konsulatet att du är frihetsberövad.

Hälso- och sjukvård

Kort efter att du anlänt till häktet söker sjuksköterskan upp dig och gör en hälsoundersökning. Vid inskrivningen får du fylla i en hälsodeklaration. Det är viktigt att du själv informerar om dina sjukdomar, skador och mediciner.