Kriminalvården logotyp

Telefon och brev

Du kan hålla kontakten med någon i fängelse via både telefon och brev. Häktade kan också kontaktas förutsatt att de inte har restriktioner. Brev mellan dig och den intagne kan komma att granskas och telefonsamtal kräver tillstånd.

Telefon

Det är inte tillåtet för de intagna att ha egen mobiltelefon på häktet eller anstalten. Du kan därför inte kontakta en intagen direkt. Det är alltid den intagne som ringer upp. En intagen som vill ringa till dig måste ha ett telefontillstånd.

När en intagen vill ringa dig

En person som är häktad eller sitter i fängelse och vill ringa till dig behöver ett telefontillstånd. För att en intagen i anstalt ska kunna få ett telefontillstånd behöver du först godkänna kontakten. I det flesta fall gör du detta genom att fylla i en samtyckesblankett som den intagne skickar till dig. Det kan även hända att Kriminalvården ringer dig för att inhämta godkännande. En intagen i häkte behöver inte inhämta ditt godkännande innan han eller hon kan ringa dig.

Kriminalvården kan neka telefontillstånd om det till exempel finns misstanke om att samtal kan äventyra säkerheten. För att bedöma om ett tillstånd behöver nekas kan Kriminalvården göra kontroller av dig i till exempel polisens misstanke- och belastningsregister. Om du bor utanför Sverige kan du behöva lämna in ett intyg utfärdat av behörig myndighet, som visar om du är straffad. När Kriminalvården bedömer om den intagne ska få tillstånd att ringa tittar vi även på den intagnes omständigheter, till exempel vad den intagne är dömd för.

Uppgifter om dig kan komma att registreras i Kriminalvårdens system. Den intagne får normalt kännedom om uppgifterna om dig.

Om ett telefontillstånd beviljas kan det vara löpande eller gälla för ett samtal eller för regelbundna samtal. Det görs alltid en individuell bedömning.

Att ta emot ett samtal från en intagen

Om en intagen ges tillstånd att ringa till dig så kommer du, när den intagne ringer, att höra en röst som säger att det är ett samtal från en intagen inom Kriminalvården. Om du vill acceptera samtalet så trycker du fyrkant (#). Om du inte accepterar samtalet kommer den intagne att höra en röst som säger att personen som den intagne försökt ringa har nekat samtalet.

Du kan behöva koppla ur eventuella extratjänster som till exempel fax, plustjänster, telefonsvarare och porttelefon, som är kopplade till det aktuella telefonabonnemanget. Användandet av sådana tjänster under ett samtal kan uppfattas som försök att koppla samtal till annan part, vilket kan innebära att tillståndet återkallas.

Du kan inte ringa direkt till en intagen

Om du vill komma i kontakt med en intagen så kan du inte ringa eller skicka sms direkt till honom eller henne, eftersom egna mobiltelefoner är förbjudna i häkten och anstalter. Det är alltid den intagne som måste ringa upp dig. Av sekretesskäl kan häktet eller anstalten vanligtvis inte berätta om en viss person är intagen och inte heller vidarebefordra meddelanden till intagna (som att du till exempel vill att den intagne ringer dig). Vid brådskande och angelägna ärenden kan det göras undantag.

Du kan alltid skicka brev till den intagne och framföra ditt önskemål.

Brev

Den som är häktad eller sitter i fängelse har inte tillgång till internet eller e-post. Du kan däremot skicka brev direkt till en person som finns hos Kriminalvården. Skriv den intagnes namn tillsammans med häktets eller anstaltens adress på kuvertet.

Om du inte vet på vilket häkte eller anstalt den intagne sitter kan du skriva personens namn och personnummer, om du kan det, på kuvertet med brevet du vill skicka. Personnumret behövs eftersom det kan finnas fler med samma namn. Lägg kuvertet i ett annat, yttre, kuvert och skicka det till:

Kriminalvården
Journalarkivet
601 80 Norrköping

Vi skickar sedan vidare brevet till den intagne. Om du skriver ditt namn och adress på baksidan av det yttre kuvertet skickar vi tillbaka brevet om den du söker inte finns hos oss.

Brevgranskning

Brev till och från en intagen i anstalt kan granskas för att till exempel se om det innehåller otillåtna föremål. Efter granskning förseglas kuvertet och när det delas ut får din anhörige veta att det har granskats.

En person som är häktad måste först godkänna granskningen för att få sina brev. Om granskning inte godkänns delas breven ut när personen lämnar häktet.

Vad får jag skicka?

Du får inte skicka föremål som äventyrar säkerheten eller som inte kan kontrolleras eller visiteras. Dessa kommer inte att lämnas till den intagne.

Mat och godis är inte tillåtet att skicka.

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, varken från anhöriga eller andra. Läs mer om pengar till intagna.

Teckningar, tidningar och böcker är oftast tillåtet att skicka. Kontakta häktet eller anstalten i förväg, så du inte riskerar att skicka något i onödan.

Kontaktuppgifter till våra häkten och anstalter