Kriminalvården

Telefon och brev

Du kan hålla kontakten med någon i fängelse via både telefon och brev. Häktade kan också kontaktas förutsatt att de inte har restriktioner. Brev mellan dig och den intagne kan komma att granskas och telefonsamtal kräver tillstånd.

Telefon

Den som är häktad eller sitter i fängelse behöver ett telefontillstånd för att kunna ringa. Innan en intagen i anstalt kan få tillstånd att ringa till dig så måste du godkänna kontakten. I det flesta fall gör du detta genom att fylla i en blankett som den intagne skickar till dig. Det kan även hända att Kriminalvården ringer dig. En intagen i häkte behöver inte inhämta ditt godkännande innan han eller hon kan ringa dig.

Du kan inte ringa direkt till den intagne. Inte heller skicka SMS. Det är förbjudet att ha egen mobiltelefon på häktet eller anstalten. Av sekretesskäl kan häktet eller anstalten vanligtvis inte berätta om en person är intagen och inte heller vidarebefordra meddelanden till intagna. Vid brådskande och angelägna ärenden kan det göras undantag.

Kriminalvården kan neka telefontillstånd om det till exempel finns misstanke om att samtal kan äventyra säkerheten. För att bedöma om ett tillstånd behöver nekas kan Kriminalvården göra kontroller av dig i till exempel Polisens misstanke- och belastningsregister. Om du bor utanför Sverige kan du behöva lämna in ett intyg utfärdat av behörig myndighet, som visar om du är straffad. När Kriminalvården bedömer om den intagne ska få tillstånd att ringa tittar vi även på den intagnes omständigheter, till exempel vad den intagne är dömd för. Uppgifter om dig kan komma att registreras i Kriminalvårdens klientadministrativa system. Den intagne får normalt kännedom om uppgifterna om dig.

Om en intagen ges tillstånd att ringa till dig så kommer du, när den intagne ringer, att höra en röst som säger att samtalet är ett samtal från en intagen inom Kriminalvården. Om du vill acceptera samtalet så trycker du fyrkant (#). Om du inte accepterar samtalet kommer den intagne att höra en röst som säger att personen som den intagne försökt ringa har nekat samtalet.

Du kan behöva koppla ur eventuella extratjänster som till exempel fax, plustjänster, telefonsvarare och porttelefon, som är kopplade till det aktuella telefonabonnemanget. Användandet av sådana tjänster under ett samtal kan uppfattas som försök att koppla samtal till annan part, vilket kan innebära att tillståndet återkallas.

Brev

Den som är häktad eller sitter i fängelse har inte tillgång till internet eller e-post. Du kan däremot skicka brev direkt till en person som finns hos Kriminalvården. Skriv namn tillsammans med häktets eller anstaltens adress på kuvertet.

Vet du inte på vilket häkte eller anstalt din anhörige sitter? Skriv personens namn och personnummer, om du kan det, på kuvertet med brevet du vill skicka. Personnumret behövs eftersom det kan finnas fler med samma namn. Lägg kuvertet i ett annat, yttre, kuvert och skicka det till:

Kriminalvården
Journalarkivet
601 80 Norrköping

Vi skickar sedan vidare brevet till den intagne. Om du skriver ditt namn och adress på baksidan av det yttre kuvertet skickar vi tillbaka brevet om den du söker inte finns hos oss.

Brevgranskning

Brev till och från den intagne kan granskas för att till exempel se om det innehåller otillåtna föremål. Efter granskning förseglas kuvertet och när det delas ut får din anhörige veta att det har granskats.

Brev till häktad

Den häktade måste godkänna granskningen för att få sina brev. Annars delas breven ut när personen lämnar häktet.

Vad får jag skicka?

Det som äventyrar säkerheten eller som inte kan kontrolleras eller visiteras kan vi inte lämna till den intagne.

  • Teckningar, tidningar och böcker är oftast tillåtet att skicka. Kontakta häktet eller anstalten i förväg så du inte riskerar att skicka något i onödan.
  • Mat och godis är inte tillåtet.
  • Skicka inga kontanter. Sätt istället in pengarna på ett konto som din anhörige har tillgång till.

Kontakta häktet eller anstalten så berättar de hur du gör.