Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens forskning och utvärdering

En modern kriminalvård är säker, human och arbetar med att minska återfallen i brott. Insatser mot klienter ska därför bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det här är också utgångspunkten i Kriminalvårdens forskning- och utvärderingsarbete.

Kriminalvården behöver ta reda på om det vi gör fungerar och har vetenskapligt stöd. Därför bedriver vi forskning, dels genom egna forsknings- och utvärderingsprojekt, dels genom att sammanställa redan befintlig kunskap. En grund för val av forskningsprojekt är Kriminalvårdens strategi för forskning (pdf). 

Forsknings- och utvärderingsenheten

Forsknings- och utvärderingsenheten, FoU, är placerad i Norrköping och Stockholm. Enheten har i uppdrag att bidra med kunskapsunderlag, kvalitetssäkra beslut och verka för en evidensbaserad kriminalvård. Detta sker i nära samarbete med enheter som har i uppdrag att arbeta med utveckling och implementering. FoU:s forskare och utredare genomför myndighetens interna projekt och utvärderingar men samarbetar också med externa forskare.

Kriminalvårdens forskare

Intern forskning

Inom Forskning och utvärdering (FoU) har vi specifik kunskap om Kriminalvården och verksamhetens innehåll. Samtidigt finns ett stort behov av mer kunskap om våra verksamheter och om de problemområden som Kriminalvården handskas med.

I samarbete med Karolinska institutet undersöker FoU vad som fungerar för att minska återfall i brott och vad kriminalitet beror på. Andra forskningsområden är tecken på kriminalitet som följer med från barndomen, klienternas psykiska hälsa samt vilka läkemedel som har effekt på klienterna. De här frågorna undersöks i samarbete med forskargruppen i rättspsykiatri vid Sahlgrenska akademin samt Rättsmedicinalverket och Västra götalandsregionen.

Extern forskning

Kriminalvården upphandlar även extern forskning och därför bjuder vi in forskare vid universitet, högskolor och andra myndigheter att lämna förslag på forskningsprojekt. På så vis kan Kriminalvården även få in uppslag och frågeställningar av en annan karaktär än de som väcks inom myndigheten. Läs mer om ansökan om forskningsarbete med Kriminalvården.

Vetenskapliga rådet

För att säkra att forsknings- och utvärderingsarbetet håller en hög vetenskaplig kvalitet har Kriminalvården knutit till sig vetenskapliga rådgivare med aktiva forskare inom områden som psykiatri, kriminologi, psykologi, socialt arbete och beteendeforskning.

Vetenskapliga rådet bedömer de projektförslag som går vidare efter en första granskning av FoU och Kriminalvårdens interna referensgrupp.
En panel ur vetenskapliga rådet granskar Kriminalvårdens utveckling av behandlingsprogram som syftar till att minska risken för återfall i brott. Klarar programmet det vetenskapliga kvalitetstestet blir behandlingen ackrediterad och kan användas i verksamheten.

Kriminalvårdens Vetenskapliga råd