Förslag på forskning?

Som forskare eller medarbetare inom andra myndigheter har du möjlighet att ansöka om forskningssamarbete med Kriminalvården.

Har du förslag på FoU-projekt som du vill genomföra tillsammans med Kriminalvården? Här finner du information om hur du ansöker om forskningssamarbete med oss och hur ansökningsprocessen går till. I Kriminalvårdens riktlinjer för forskning och utvärdering beskrivs närmare vad som gäller för forskning och utvärdering som bedrivs inom myndigheten oavsett om studierna genomförs av medarbetare eller externa forskare.

Vem kan ansöka och när?

  • De som kan ansöka är forskare vid universitet och högskolor eller inom andra myndigheter.
  • Ansökan om forskningssamarbete med Kriminalvården kan göras när som helst under året.

Urvalskriterier för FoU-projekt

Vid prioritering av forskning och utvärdering som bedrivs inom Kriminalvården är myndighetens grunduppdrag och uppgiften att förebygga brott styrande. Fokus ligger på kunskap som verksamheten behöver för att utveckla sitt uppdrag.

Följande urvalskriterier beaktas vid bedömningen av forskningsförslag:

  • Relevans
  • Vikt
  • Genomförbarhet
  • Kontinuitet
  • Extern forskning och utvärdering.

I Kriminalvårdens riktlinjer för forskning och utvärdering finns urvalskriterierna närmare beskrivna

Ansökningsprocessen

När en ansökan bestående av ifylld ”Projektplan FoU extern” inkommit till Kriminalvården bedöms och bereds forskningsförslaget internt utifrån nämnda kriterier. Ansökan granskas även av Kriminalvårdens vetenskapliga råd som bedömer förslagets vetenskapliga kvalitet. Vi hanterar ansökningar löpande men besked kan lämnas först när ärendet har genomgått vår kvalitetssäkringsprocess.

Frågor?

Ring växeln och fråga efter forsknings- och utvärderingsenheten: 077-228 08 00.
Eller mejla till: hk.fou@kriminalvarden.se