Återfall

Allt färre av de klienter som lämnar Kriminalvården återfaller i brott som ger fängelse eller frivård. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter. Av klienterna som frigavs från fängelse eller påbörjade verkställighet i frivård 1999 kom 42 procent tillbaka till Kriminalvården inom tre år. Av klienterna som följdes från 2016 återföll 30 procent fram till 2019.

 

Namnändringar på mått för fängelseverkställigheter 

I januari 2021 gjorde Kriminalvården namnändringar på mått för fängelseverkställigheter. Ändringarna innebär följande:

  • Nyintagna på anstalt byter namn till påbörjade fängelseverkställigheter
  • Avgångar från anstalt byter namn till avslutade fängelseverkställigheter
  • Inskrivna på anstalt byter namn till pågående fängelseverkställigheter

Därför överensstämmer inte begreppen ovan med begreppen som används i nuvarande publikation av Kriminalvård och statistik (KOS). 

 

Återfall i brott

Andel återfall i brott inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet eller påbörjad verkställighet inom frivård 1994-2016. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter.

Till återfall räknar Kriminalvården brott som begås inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet eller påbörjad frivårdsverkställighet och där klienten genom lagakraftvunnen dom döms till en ny kriminalvårdspåföljd.

Påföljder

Andel återfall i brott inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet, eller påbörjad verkställighet i frivård mellan 2008-2016, mätt efter typ av verkställighet. 

 

 

Ålder

Andel återfall i brott inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet, eller påbörjad frivårdsverkställighet 2008-2016 efter ålder. 

 

Huvudbrott

Återfallsutfall inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet eller påbörjad verkställighet i frivård 2016. 

Huvudbrott Andel ej återfall Andel återfall till samma huvudbrott Andel återfall till annat huvudbrott
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 73% 7% 20%
Brott mot allmänhet och stat 67% 5% 28%
Narkotikabrott/smuggling 61% 22% 17%
Rattfylleri, även grovt 90% 4% 6%
Rån, även grovt 53% 5% 42%
Sexualbrott 89% 2% 9%
Tillgreppsbrott 53% 22% 25%
Trafikbrott, ej rattfylleri 45% 25%   29%
Våldsbrott 80% 7% 13%
Övrigt 80% 2% 17%
Totalt 71% 12% 17%

Strafftider 

Andelen återfall i brott inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet 2008-2016, visat efter strafftid. 

 

Om återfall i brott

Återfall är när en person som avtjänat straff begår ett nytt brott och döms till en ny påföljd. Här begränsas återfallen till de klienter som avtjänat straffet inom Kriminalvården och sen döms till en ny påföljd inom Kriminalvården. För att räknas som återfall ska både brott och dom för brottet infalla inom en period på tre år. Domen ska ha vunnit laga kraft alternativt ska klienten ha påbörjat sin verkställighet under uppföljningsperioden för att räknas med. I figuren nedan redovisas en tidslinje med de händelser som ska ske under uppföljningsperioden för att räknas som återfall.

Observera att informationen är begränsad och har vissa avgränsningar som medför att återfall som mått är något trubbigt. Det framkommer till exempel inte om den som återfaller har begått många brott under lång tid eller ett enstaka brott. Det framkommer inte heller om brottet är lindrigare eller grövre vid återfallet jämfört med tidigare brott. Ett grovt brott är ett återfall på samma sätt som ett mindre grovt brott.

För att följa återfall till Kriminalvården mäts hur många klienter som återkommer efter en tidigare verkställighet inom Kriminalvården. Andelen återfall i brott inom tre år efter avslutad fängelseverkställighet 2008-2016, visat efter strafftid. Det innebär att statistiken endast kan redovisas för starthändelser fram till 2016 med en uppföljningsperiod till och med 2019. Starthändelser som inföll under 2017 eller senare kan därför inte följas upp ännu eftersom uppföljningsperioden fortfarande pågår.”