Kriminalvården logotyp

KOS – Kriminalvård och statistik

Utdrag från KOS-rapportens förstasida. Illustration med siffror.

KOS står för Kriminalvård och Statistik och innehåller Kriminalvårdens egen statistik över klienter i anstalt, häkte och frivård. KOS publiceras vanligtvis i maj varje år och visar utvecklingen av klientverksamheten inom bland annat beläggning, strafftider och klientsammansättning.

 

Namnändringar på mått för fängelseverkställigheter 

I januari 2021 gjorde Kriminalvården namnändringar på mått för fängelseverkställigheter. Ändringarna innebär följande:

  • Nyintagna på anstalt byter namn till påbörjade fängelseverkställigheter
  • Avgångar från anstalt byter namn till avslutade fängelseverkställigheter
  • Inskrivna på anstalt byter namn till pågående fängelseverkställigheter

 

Årets fokusområden i KOS är platser och beläggning, unga klienter och kvinnor. Det är områden som Kriminalvården tycker är extra intressanta att följa utvecklingen inom. Det innebär att man i KOS 2020 hittar mer fördjupad statistik och jämförelser mot tidigare år inom dessa områden. Nytt i årets KOS är förutom nya begrepp och ny redovisning av platser och beläggning ett avsnitt med statistik över verkställigheter som påbörjas och avslutas på grund av överföranden av påföljd.

Unga klienter

Till unga klienter hör alla upp till 21 år. Under 2020 avslutades 1 316 häktningar av unga under 21 år. Det var något färre än föregående år. Ungefär 60 procent hade häktningstider upp till och med två månader.

Under 2020 kom 1 653 unga klienter till Kriminalvården, av dessa var endast en procent 17 år eller yngre. De vanligaste huvudbrotten var rån, våldsbrott och narkotikabrott/smuggling. Våldsbrott är det huvudbrott som ökat mest till antal bland påbörjade fängelseverkställigheter av unga klienter jämfört med föregående år, från 94 till 130 klienter.

Under 2020 påbörjades 543 fängelseverkställigheter av unga klienter, vilket är nästan 20 fler än året innan.  De flesta var män, bara 18 var kvinnor. Nästan hälften av de unga hade strafftider kortare än sex månader. Några få hade en strafftid som var fyra år eller längre.

810 unga män och 99 unga kvinnor påbörjade en skyddstillsyn, vilket är den vanligaste påföljden för unga under 21 år. Det beror till viss del på att skyddstillsyn används som ett alternativ till fängelsestraff när det finns förmildrande omständigheter, som till exempel låg ålder. Att avtjäna sitt straff inom frivården anses då vara mer lämpligt än att sitta i fängelse. Mer än hälften av de som fick avtjäna sitt straff inom frivården var dömda för narkotikabrott/smuggling eller våldsbrott.

Barn i Kriminalvården

Ett fåtal barn, det vill säga klienter under 18 år, förekommer inom Kriminalvården varje år.

139 barn i åldrarna 15–17 år avslutade en häktning under 2020. Drygt 50 procent av häktningarna varade kortare tid än en månad och 75 procent avslutades inom två månader.

De flesta barn hade någon form av restriktioner under tiden i häkte. Det kan innebära att man inte får ta emot besök från anhöriga, ringa till någon annan än sin advokat, läsa tidningar eller se på TV. Orsaken till att barn ofta har restriktioner är att det ska finnas starka skäl för att häkta ett barn, som miss­tanke om mycket allvarlig brottslighet, vilket i sin tur ofta leder till restriktioner.

Kvinnor

Under 2020 påbörjade 2 183 kvinnor  en verkställighet inom Kriminal­vården vilket motsvarar 11 procent av alla påbörjade verkställigheter. Den åldersmässiga fördelningen bland dessa kvinnor är relativt jämn mellan 20 till 49 år. Få var under 20 år. Skyddstillsyn är den vanligaste verkställighetsformen bland kvinnor. 957 kvinnor påbörjade skyddstillsyn under 2020 och 631 fängelseverkställigheter påbörjades av kvinnor.

Bland kvinnor som påbörjade en verkställighet under året saknade 13% svenskt medborgarskap. Det är lägre än andelen totalt.

Narkotikabrott/smuggling var det vanligaste huvudbrottet bland kvinnor som påbörjade fängelseverkställighet eller skyddstillsyn.

Den genomsnittliga strafftiden för påbörjade fängelseverkställigheter bland kvinnor var lägre jämfört med totalen. Den vanligaste strafftiden bland kvinnor var två månader eller kortare.

Strafftider

Med strafftid menas den tid som någon blivit dömd till. Det är den tiden som redovisas i statistiken och inte den faktiskt avtjänade strafftiden. Ofta avtjänar klienten två tredjedelar av sitt straff och blir sedan villkorligt frigiven.

Strafftiden för fängelseverkställigheterna som påbörjades under 2020 var kortare än två år i nästan 80 procent av fallen. Av de som hade en strafftid kortare än två månader var en tredjedel dömda för narkotikabrott/smuggling. Därefter var tillgreppsbrott (till exempel olika former av stöld) och rattfylleri vanligast.

Fotboja

En del klienter verkställer sin fängelsedom genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja). Det är bara klienter dömda till fängelse kortare än sex månader som kan verkställa med fotboja. Andelen som verkställer med fotboja har under 2020 fortsatt att öka.