Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Utbildningsplan

Ska du bli kriminalvårdare, produktionsledare eller frivårdsinspektör? Vardagens utmaningar kräver olika förberedelser beroende på vilket arbete du kommer att ha. Här ser du hur våra utbildningar är uppbyggda.

Kriminalvårdens utbildningsorganisation hbtq- certifierades i RFSL:s regi i mars 2017.

Kriminalvårdsintroduktion – förberedande e-kurs
Alla nya medarbetare går en e-kurs som en första introduktion till Kriminalvårdens verksamhet. Kursen ska ge medarbetaren en introduktion till myndighetens uppdrag, mål och vision. Fokus ligger på organisation och verksamhet samt Kriminalvården som arbetsplats. Kursen görs under arbetstid eller på fritiden.

Kriminalvårdsintroduktion (1 vecka)
Alla nya medarbetare inom Kriminalvården går en introduktionsutbildning på en vecka. Samtliga medarbetare ska ha ett helhetsperspektiv utifrån sin roll och sitt ansvar i organisationen. Kursen ska ge medarbetaren kännedom om Kriminalvårdens organisation, uppdrag och verkställighetsprocess. Utgångspunkten är att förbereda medarbetaren för arbete inom Kriminalvårdens verksamhet.

Fördjupad kriminalvårdsintroduktion (1 vecka)
Alla medarbetare med klientnära arbetsuppgifter (t.ex. kriminalvårdare, frivårdsinspektörer, produktionsledare, lärare, kökspersonal, sjuksköterskor m.fl.) fortsätter med en veckas fördjupad introduktion. Medarbetaren ska i sitt vardagsarbete agera med ett professionellt förhållningssätt. Klientnära säkerhets- och omvårdnadsarbete ligger i fokus under kursen. Verkställighetsplanering utgör en viktig del.

Kriminalvårdskurs Bas (2 veckor)
Kriminalvårdare, frivårdsinspektörer och produktionsledare fortsätter sin grundutbildning med en gemensam baskurs.

Kursen ska säkerställa att arbetet med att minska återfall i brott, på klientens resa genom Kriminalvården, har god kvalité. Många aktörer med olika ansvar ska samarbeta och förstå varandra. Medarbetarna ska ha kunskap om Kriminalvårdens klientnära arbete. Vi fokuserar på områden som verkställighetsplanering – principerna kring risk, behov och mottaglighet, etik och förhållningssätt, hälsa och sjukvård samt regelverk. I kursen ingår också säkerhet- och konflikthantering där försvars- och frigörandetekniker ingår.

Behovsprövad praktik/arbetsperiod för kriminalvårdare (5 veckor)
Grundutbildningen innehåller en behovsanpassad praktik/arbetsperiod. Med utgångspunkt i medarbetarens tidigare kunskaper och erfarenheter av kriminalvårdsarbete planeras perioden med praktik och/eller egen tjänstgöring, det vill säga arbete på ett eget schema. Oavsett om medarbetaren gör praktik eller arbetar i egen tjänst får man handledning och stöd. Efter avslutad praktik/arbetsperiod gör vi en bedömning av medarbetarens insatser, enligt en nationell bedömningsmall.

Kriminalvårdskurs inriktning Häkte/anstalt (11 veckor)
Kriminalvårdare fortsätter grundutbildningen med inriktningskurs mot häktes- och anstaltsverksamhet. Medarbetaren lär sig mer om kriminalvårdarnas arbete inom häkte, anstalt och transporttjänsten. Viktiga moment under kursen är etik och professionellt förhållningssätt, regelverk, klienten och verkställigheten, säkerhet och konflikthantering samt hälsa och sjukvård. Medarbetaren tränar på sina färdigheter genom olika former av praktiska övningar med tillhörande reflektioner kopplat till det praktiska kriminalvårdsarbetet.

Bedömning
Kriminalvårdare bedöms under utbildningen vid två tillfällen enligt en nationell bedömningsmall. Utöver dessa bedömningstillfällen ges återkoppling kontinuerligt under hela utbildningstiden.Bedömningen sker inom följande områden:
* personlig mognad och human människosyn
* samarbetsförmåga och social kompetens
* färdigheter och strukturerat arbetssätt
* utvecklingsinriktad kompetens

Bedömningen är en del av det underlag som ligger till grund för godkänd grundutbildning och beslut om tillsvidareanställning.

Kriminalvårdskurs inriktning Frivård (4 veckor)
Efter Kriminalvårdskurs Bas fortsätter frivårdsinspektörer sin grundutbildning med inriktning mot frivårdens verksamhet. Kursen ska förstärka rollen som frivårdsinspektör och vi fördjupar oss i frivårdens ansvar och arbetsuppgifter. Viktiga moment under kursen är frivårdens roll och ansvar under verkställighetsprocessen. Verkställighetsplanering, motivation, påverkan samt säkerhet och konflikthantering ingår också i kursen. Samverkan runt klientens verkställighet såväl inom som utom Kriminalvården är en annan prioriterad del i utbildningen.

Kriminalvårdskurs inriktning Programmet arbete (4 veckor)
Efter genomgången Kriminalvårdskurs Bas fortsätter produktionsledare sin grundutbildning med inriktning mot Programmet arbete. Vi ger fördjupade kunskaper om Programmet arbetes funktion hos klienterna. Målet är bland annat att öka klientens anställningsbarhet samt ge yrkesmässiga och sociala färdigheter.

Hbtq-certifierad utbildning

Kriminalvårdens utbildningsorganisation hbtq- certifierades i RFSL:s regi i mars 2017. Certifieringen innebär bland annat att medarbetare vid respektive Kompetenscenter har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning samt att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.  Kriminalvården är första myndighet i Sverige som mottagit certifikatet.