Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Livspondus - att synliggöra tyst kunnande

Kriminalvårdens Livspondus handlar om att låta klientnära medarbetare tillsammans få reflektera över vardagliga arbetssituationer. Syftet med arbetssättet är att synliggöra och sprida medarbetarnas tysta kunnande. Livspondus har under några års tid växt sig större och större i Kriminalvården och har nu spridits till alla regioner.

Livspondus sätter medarbetarna i fokus

 

Vardagen för en medarbetare i det klientnära arbetet består ofta i att hantera oväntade situationer i mötet med andra människor. Vårt tysta kunnande avgör ofta hur situationerna uppfattas och hur vi väljer att agera. Vi är sällan helt medvetna om vad vi gör, vi "bara gör". Det tysta kunnandet karaktäriseras som omedveten, praktisk och erfarenhetsbaserad.

Metoden komplabb

Det Livspondus gör är att synliggöra och sprida tyst kunnande, alltså kunskap som alla har men som inte uppmärksammas i det vardagliga arbetet. Det görs med hjälp av en metod som kallas för kompetenslaboratorium (komplabb). I komplabb delas verkliga, avslutade klientrelaterade situationer. Gruppdeltagarna reflekterar, tillför nya perspektiv och delar värld med varandra. Erfarenheter delas och kompetenser synliggörs och återkopplas. Det gedigna tysta kunnandet hos kriminalvårdens medarbetare medvetandegörs och sprids.

Bra för hälsan

Livspondus minskar sjukfrånvaron och främjar dem psykosociala arbetsmiljön. Det visar en analys från Statskontoret, där Kriminalvårdens arbetssätt lyfts som ett gott exempel.

Livspondus konstateras kunna bidra till att minska korttidssjukfrånvaron. De som deltog i komplabb i region Väst under uppstartsåren 2011-13, hade i snitt 3,6 färre dagar med sjukfrånvaro per år, än den kontrollgrupp som inte deltog i arbetssättet. Samma utvärdering hittar indikationer på att Livspondus förbättrar den psykosociala arbetsmiljön inom Kriminalvården. Deltagarna upplevde ett bättre lärandeklimat än kontrolltruppen, vilket tolkas som att Livspondus komplabb kan vara ett bra sätt att synliggöra och sprida erfarenhetsbaserad kunskap.

Korta fakta om Livspondus i Kriminalvården

• Syftet med Livspondus är att synliggöra och sprida tyst kunnande bland kriminalvårdens medarbetare som har klientnära arbetsuppgifter. Reflektion, nya perspektiv och lärande kring klientarbetet är centralt.

• Metoden kompetenslaboratorier (komplabb) ger en struktur för att tillsammans med kollegor reflektera kring Kriminalvårdens kärnfråga; klientarbetet. I komplabb ökar förståelsen för olika perspektiv. Kompetenser synliggörs och vi sätter ord på det tysta kunnandet. Metoden är utvecklad i samarbete med Göteborgs universitet.

• Livspondus startade som ett EU-finansierat projekt i region Väst 2011. Sedan 2016 finns Livspondus i hela Kriminalvården.

Läs mer om Livspondus: