Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Handräckning av transporter

Från och med 1 april 2020 justerar Kriminalvården sina servicenivåer. Nivåerna har utformats med fokus på vilka typer av skaderisker som föreligger i avvaktan på transportens genomförande. Förändringar har gjorts mot bakgrund av praktiska förutsättningar, barnkonventionens införlivande i svensk lagstiftning samt ett nytt operativt samverkansavtal med Polismyndigheten. Beställningar kommer alltid att hanteras efter enskild prövning med fokus på skyndsamt genomförande.

Begäran om handräckning ska ställas till

  • Kriminalvården – om personen är frihetsberövad och under uppsikt på till exempel en institution, förvar, vårdinrättning eller annan plats avsedd för att upprätthålla frihetsberövande. Observera att undantag gäller i de fall personen är frihetsberövad efter en första vårdintygsbedömning, då ska begäran ställas till Polisen (47 § 2 st 2 p LPT).
  • Polisen – om personen inte är frihetsberövad.

När handräckning får begäras

Handräckning får begäras från Kriminalvården av landsting och regioner, Migrationsverket, Polisen, socialnämnder, Statens institutionsstyrelse och Säkerhetspolisen.

Migrationsverket, Polisen och Statens institutionsstyrelse begär handräckning genom webbportalen Kriminalvårdens transportbeställning, som nås via sökfältet i startmenyn.

Övriga beställare använder länkarna nedan utifrån vad uppdraget gäller. Transport med förrättning innebär transport inklusive bevakning under till exempel domstolsförhandling eller tandläkarbesök.

 Handräckning får begäras med stöd av

  • LVM 45 § 1 st. 2-4 p
  • LVU 43 § 1 st. 3 p
  • LSU 20 § 1 st. andra meningen
  • LPT 47 § 2 st. 6 p – observera att intagningsbeslut enligt LPT 6 b § måste finnas
  • LRV 27 § första meningen
  • UtlL 10 kap 19 a §
  • PL 29 a §.

 

I länkade dokument finns vidare information och anvisningar för hur berörda myndigheter går tillväga för att beställa transporter av Kriminalvården.