Förklaring av straff

Här kan du läsa mer om
det straff som en person har fått.

Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är ett straff
där den dömde inte sitter i fängelse
utan bor hemma.
Personer som är dömda till skyddstillsyn
har en prövotid på tre år.
De är under övervakning
det första året
eller längre tid om domstolen har bestämt det.

Frivården ansvarar för övervakning.

Om den dömde inte sköter sig
kan övervakningsnämnden besluta
att han eller hon har övervakning längre tid.
De kan besluta att den dömde har övervakning
fram till att prövotiden tar slut.

Stöd och kontroll

Övervakning är både stöd och kontroll.
Många personer som har övervakning
är också med i något av
Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Frivården ska hjälpa en person som är dömd
så att den personen inte gör något brott igen.
Frivården ska hjälpa den personen
att vilja leva ett vanligt liv utan brott.

Personen bor hemma när den har övervakning,
men måste träffa frivården
på bestämda dagar.
Personen måste också träffa sin lekmannaövervakare,
om han eller hon har någon.
En lekmannaövervakare är en vanlig person
som ger stöd och lyssnar
till personen som har övervakning.

Man kan ha övervakning tillsammans med fängelse,
tillsammans med samhällstjänst,
eller tillsammans med kontraktvård
eller med behandling.

Övervakning och fängelse

En person kan dömas till
övervakning och fängelse i som längst 3 månader
om domstolen vill det.
Då sitter personen i fängelse hela den tiden
i stället för att bli villkorligt frigiven
efter två tredjedelar av tiden.
Personen kan inte vara hemma med fotboja
i stället för att sitta den tiden i fängelse.

En person kan också dömas till fängelse
samtidigt som personen döms till övervakning
eller under tiden som personen har övervakning.
Då gäller de vanliga reglerna
för att sitta i fängelse.

Övervakning och samhällstjänst

En person kan bli dömd till övervakning
och att göra samhällstjänst
i ett visst antal timmar.
Samhällstjänst är ett arbete
som är bra för samhället.
Personen tjänar inga pengar på det arbetet
och gör arbetet på sin fritid.

Domstolen beslutar hur många timmar
en person ska göra samhällstjänst.
Det blir minst 40 timmar
och som mest 240 timmar.

Det går att läsa i domen
hur länge personen skulle ha suttit i fängelse
i stället för att göra samhällstjänst.
Det kan vara minst 14 dagar
och som mest 1 år.

Övervakning och vård

En person kan dömas till övervakning
och till att samtidigt få vård
för ett missbruk som gör att personen gör brott.
Frivården pratar med läkare och socialtjänsten
och bestämmer vilken vård personen behöver.
Personen kan också gå något av
Kriminalvårdens behandlingsprogram
under tiden som han eller hon har övervakning.

Övervakning och kontraktsvård

En person kan dömas till övervakning
och kontraktsvård.
En person kan dömas till kontraktsvård
om han eller hon har problem med missbruk
eller något annat
som han eller hon behöver behandling för
som gör att personen gör brott.
En person kan bli dömd till kontraktsvård
i stället för som mest två års fängelse.
Det går att läsa i domen
hur länge personen skulle ha suttit i fängelse
i stället för att ha kontraktsvård.

Om man inte sköter sin övervakning
Personen måste träffa frivården
och sin lekmannaövervakare
när de har bestämt det.
Personen måste också göra det som domstolen
eller övervakningsnämnden har bestämt.

Om någon inte sköter sin övervakning
så får övervakningsnämnden veta det.
Övervakningsnämnden kan besluta
att personens frivård blir längre
och att personen måste träffa sin övervakare oftare.
De kan också besluta
att personen måste få behandling
för till exempel droger.
Nämnden kan också ge en varning.

Om en person fortfarande inte sköter sin frivård
kan åklagaren få veta det.
Då kan personen få en ny rättegång
och bli dömd till fängelse i stället.

Samhällstjänst

En person kan bli dömd till övervakning
eller någon annan villkorlig dom
och till att också göra samhällstjänst
i ett visst antal timmar.

Samhällstjänst är ett arbete
som är bra för samhället.
Personen tjänar inga pengar på det arbetet
och gör arbetet på sin fritid.

Domstolen beslutar hur många timmar
en person ska göra samhällstjänst.
Det blir minst 40 timmar
och som mest 240 timmar.
Domen säger hur länge personen
skulle ha suttit i fängelse
i stället för att göra samhällstjänst.
Det kan vara minst 14 dagar
och som mest 1 år.

När frivården gör en personutredning
så undersöker frivården alltid
om det skulle passa personen
att göra samhällstjänst.

Om en person blir dömd till skyddstillsyn
och till samhällstjänst
så betyder det att personen också
har övervakning.

Här arbetar man med samhällstjänst

Frivården beslutar
var en person ska göra sin samhällstjänst.
Vanliga platser för samhällstjänst
är ideella föreningar,
hjälporganisationer,
kommunen och kyrkor.
Företag som ska gå med vinst
får inte ta emot personer som ska göra samhällstjänst.
En person får gärna ha egna förslag på
var han eller hon ska göra sin samhällstjänst.

Man ska följa sitt schema

Den dömde, frivården och arbetsplatsen
gör ett schema för samhällstjänsten.
Sedan ska den dömde följa det schemat.
Man får inte komma för sent
eller inte komma alls
om man inte har ett bra skäl,
till exempel att man är sjuk.
Man får inte vara påverkad
av sprit eller droger
när man ska göra sitt arbete.

Om en person har dömts till
samhällstjänst och skyddstillsyn
så får övervakningsnämnden veta
när personen inte sköter sin samhällstjänst.
Personen kan få en varning.

Om en person har dömts till
villkorlig dom och samhällstjänst
så får åklagaren veta
när personen inte sköter sin samhällstjänst.
Personen kan då få en ny rättegång
och bli dömd till fängelse i stället.

Kontraktsvård

Kontraktsvård är ett slag av frivård.
I lagen heter kontraktsvård
skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan.
En person kan bli dömd till kontraktsvård
i stället för fängelse
om han eller hon gjort brott
för att han eller hon missbrukar till exempel droger eller alkohol.
Kontraktsvård ger vård och behandling
för att sluta med missbruk.

En person kan bli dömd till kontraktsvård för ett brott
om han eller hon i stället skulle ha blivit dömd till
upp till 2 år i fängelse.
I domen ska det vara skrivet
hur länge personen skulle ha suttit i fängelse
om personen inte fått kontraktsvård.

Kontraktsvårdsutredning

Innan rättegången gör frivården
en personutredning.
Då undersöker frivården
om kontraktsvård skulle fungera för en person.
Den person som får kontraktsvård
måste veta att den har problem med missbruk
och måste vilja ha behandling.
Det måste vara tydligt
att personen har gjort brott
för att han eller hon har problem med missbruk.

Frivården undersöker om personen
verkligen vill ha vård
och om han eller hon orkar ta emot vård
och sluta med sitt missbruk.

Om personen har haft frivård tidigare
så undersöker frivården hur det har fungerat.

Socialtjänsten i kommunen där personen bor
måste säga ja till att betala för kontraktsvård.
Kriminalvården betalar bara för kontraktsvård
fram till den dag som vi har planerat
att personen ska bli villkorligt frigiven.

Olika former av behandling

Om frivården tycker
att en person ska ha kontraktsvård
så ger frivården en plan för vården till domstolen.
Personen ska ha skrivit på planen
innan det blir rättegång.

I planen ska det vara skrivet
vilken vård personen ska få och hur länge,
hur vården ska kontrollera att personen inte tar droger
och vilka tider han eller hon ska ha ledigt,
och om vården är på ett ställe där personen bor dag och natt.

Varje plan är gjord för att passa
den person som får planen
och det brott som personen har gjort.

Personen kan få öppenvård.
Då bor personen hemma
och kommer till vården.
En person kan få vård på en institution,
som är ett ställe där han eller hon bor dag och natt.

En person kan också dömas till
att följa ett program som Kriminalvården ger,
till exempel IDAP,
ett program för att sluta med våld
mot sin partner.

Detta kan hända om du inte sköter din behandling

Om en person inte följer planen för sin behandling
får övervakningsnämnden eller åklagaren veta det.
Övervakningsnämnden kan ge personen
en varning.
Om personen fortfarande inte följer sin behandling
eller om han eller hon misskött sig allvarligt
kan åklagaren få veta det.
Då kan det bli en ny rättegång
och personen kan bli dömd till fängelse i stället.

Villkorlig frigivning

Den person som dömts till fängelse
i mer än en månad
sitter i fängelse två tredjedelar
av den tiden.
Sedan blir personen villkorligt frigiven
och de flesta som blir villkorligt frigivna
har övervakning i ett år.
Övervakning betyder att personen
måste träffa frivården på bestämda tider
och visa att hon eller han
inte gör något brott längre.

Om personen sköter sig bra
och frivården tror att personen
inte kommer att göra brott igen
så kanske personen inte behöver
träffa frivården under så lång tid.

Stöd och kontroll

Övervakning är både stöd och kontroll.
Frivården ska hjälpa den person som är dömd
så att personen inte gör något brott igen.
Frivården ska hjälpa personen
att vilja leva ett vanligt liv utan brott.

Den person som är dömd
och inte har varit med om behandling i fängelset
kan vara med om behandling under övervakningen.

Frivården bestämmer om övervakning
Det är frivården som bestämmer
om en person får övervakning
när personen blir villkorligt frigiven.
Den person som har suttit länge i fängelse
får nästan alltid övervakning.
Den person som har suttit i fängelse kort tid
får övervakning om frivården tror
att personen kan göra något brott igen.

Man måste träffa frivården

Personen bor hemma när den övervakning,
men måste träffa frivården
på bestämda dagar
och även träffa sin lekmannaövervakare,
om personen har någon.
En lekmannaövervakare är en vanlig person
som ger stöd och lyssnar
till personen som har övervakning.

Om en person inte sköter sin övervakning
så får övervakningsnämnden veta det.
Nämnden kan ge en varning.
Om personen missköter sin övervakning
så kan nämnden besluta
att personen ska sitta i fängelse i som mest 15 dagar.
Nämnden kan besluta det
varje gång personen inte sköter övervakningen.

Plan för din tid i fängelse och hur du lämnar fängelset

Frivården är med och planerar
hur din anhöriges tid i fängelse ska vara
och hur personen ska lämna fängelset
och börja ett vanligt liv igen.

Det finns fyra olika sätt för din anhörige
att lämna fängelset:
vårdvistelse,
frigång från anstalt,
halvvägshus
och utökad frigång.

Frivården undersöker
om halvvägshus eller utökad frigång
skulle passa.
Frivården säger också vad de tycker
när fängelset undersöker
om vårdvistelse eller frigång
skulle passa din anhörige.

Övervakning med fotboja

Den som har dömts till
fängelse i som längst sex månader
kan kanske få vara hemma
och ha fotboja den tiden.
Frivården bestämmer om
det straffet skulle passa för din anhörige.