Kriminalvården logotyp

Anmäla missförhållande

Kriminalvårdens verksamhet ska vara fri från korruption och andra missförhållanden. Kriminalvården ska arbeta för en kultur som genom transparens i processerna och medvetenhet hos medarbetarna motverkar korruption och andra missförhållanden.

Vad kan rapporteras?

Här kan du rapportera om överträdelser av europeiska unionsrätten eller missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram i enlighet med Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas endast i undantagsfall av lagen, det vill säga när det rör sig om ett mycket allvarligt missförhållande.

Huvudregeln är att identitetsuppgifter om dig som rapporterar omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och att den som rapporterar också är skyddad mot repressalier.

Vem kan rapportera?

Utöver anställda inom Kriminalvården omfattas även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Skyddet omfattar också andra än den rapporterande personen. Till exempel omfattas personer som bistår den rapporterande personen och juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

Hur rapporterar man?

Om du vill rapportera om missförhållanden kan du ringa Kriminalvårdens växel 077-228 08 00 och fråga efter sektionen för särskilda utredningar.

Du kan också rapportera genom att skicka brev till adressen:

Sektionen för särskilda utredningar
Kriminalvården
601 80 Norrköping

Efter att rapportering har skett får du en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Inom tre månader får du även en återrapportering om hur ärendet har behandlats.

Länkar till lagtexter