Kriminalvården

Brottsoffer

Kriminalvården ansvarar för personer som blivit dömda för brott eller som väntar på sin dom. Vid många brott finns ett eller flera brottsoffer.

Till brottsoffer räknar Kriminalvården den som har:

  • utsatts för brott av en intagen, om brottet har riktats mot offrets liv, hälsa, frihet eller frid och den intagne avtjänar straff för brottet,
  • ett barn som är närstående till en intagen och som har bevittnat när den intagne utövat våld eller begått andra övergrepp, och
  • ett barn som har bevittnat när en intagen har utövat våld eller begått andra övergrepp mot en person som är närstående till barnet.

 

När Kriminalvården verkställer ett straff ska brottsofferperspektivet alltid finnas med. Kriminalvården ska hindra klienten från att utöva hot, våld eller otillbörlig påverkan på sina brottsoffer. Det gör Kriminalvården bland annat genom att alla besöks- och telefontillstånd, permissioner och utslussningsåtgärder utreds innan beslut.

Målsägandeinformation

Av sekretesskäl får Kriminalvården oftast inte lämna någon information om de personer som avtjänar straff. Det finns dock undantag från denna regel, exempelvis målsägandeinformation.

Om du har utsatts för brott mot liv, hälsa, frihet eller frid, i lagens mening, har Kriminalvården en skyldighet att tillfråga dig om du önskar så kallad målsägandeinformation. Kriminalvården skickar ut en blankett som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Vanligtvis lämnas önskad information via brev eller telefon men du kan också begära att få informationen via e-post, fax eller SMS.

Målsägandeinformation kan till exempel omfatta information om:

  • i vilken anstalt den dömde är placerad
  • den dömde beviljas permission eller annan utevistelse (utan bevakning)
  • om den dömde beviljas utslussningsåtgärd i slutet av sin verkställighet
  • om den dömde flyttas till en annan anstalt
  • om den dömde rymmer, fritas eller uteblir från utevistelse
  • när den dömde ska friges

 

Målsägandeinformation kan även skickas om personen har beviljats att avtjäna sitt fängelsestraff genom verkställighet utanför anstalt med elektronisk kontroll, så kallad fotboja. Däremot skickas aldrig målsägandeinformation om personen dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom. Information skickas heller inte vid exempelvis bevakad permission, bevakad transport eller om informationen befaras medföra fara för klientens liv eller hälsa. Målsägandeinformation skickas ut både från häkte och anstalt, under förutsättning att personen har blivit dömd och börjat avtjäna sitt straff.

Om du har tackat ja till målsägandeinformation är det viktigt att du informerar Kriminalvården om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre vill ha information.

Kriminalvårdens påföljder

Den person som har utsatt dig för ett brott kan, beroende på brottets art, antingen få en påföljd i fängelse eller i frivård. Brottets art avgör också om personen häktas i väntan rättegång eller om personen befinner sig i frihet. Du kan läsa mer om Kriminalvårdens olika påföljder under Fängelse, frivård och häkte. 

Skydd

I vissa fall kan det vara nödvändigt med skydd för brottsoffret. Det finns olika skydd, dels de som skyddar dig fysiskt, dels de som skyddar dina personuppgifter. Det är åklagare eller polis som beslutar om skydd. Mer information finns hos Brottsoffermyndigheten. 

Behöver du skydda dina personuppgifter kontaktar du Skatteverket.

Brottsoffersluss

På anstalter med särskilt uppdrag att omhänderta klienter dömda för relationsvåld och/eller sexualbrott finns så kallade brottsofferslussar. Brottsoffren till dessa klienter är många gånger nära anhöriga och kan därför vara särskild utsatta och i behov av särskilt stöd.

Vid anstalter som har brottsoffersluss finns extra kompetens hos personalen och där finns också möjlighet för dig som är brottsoffer och anhörig att under kontrollerade former träffa personen som utsatt dig för brott. Ett möte kan endast ske om Kriminalvården bedömer det som lämpligt och om du själv vill.

Mer information och länkar

Mer information för dig som varit utsatt för ett brott finns på Brottsoffermyndigheten. 

Som brottsutsatt, vittne eller anhörig kan du också vända dig till Brottsofferjouren. Ring Brottsofferjourens nationella telefonnummer 0200-21 20 19. Rådgivare slussar dig vidare till ett vittnesstöd eller en stödperson på Brottsofferjouren i närheten av där du bor.