Ekonomi och planering

Kriminalvården finansieras av statliga medel. Kriminalvårdens tilldelade anslag är på sammanlagt 9,7 miljarder kronor för 2020. Därutöver har Kriminalvården intäkter från framförallt anstalternas produktionsenheter där intagna arbetar.

Varje år fattar generaldirektören beslut om en verksamhetsplan för det kommande året. Planen innehåller det som är särskilt viktigt att fokusera på under året, baserat på Kriminalvårdens mål och uppdrag från regeringen.

Varje år redovisar Kriminalvården hur verksamheten bedrivits i en årsredovisning. Inför varje nytt budgetår lämnar vi in ett förslag till regeringen på hur Kriminalvården behöver finansieras tre år framåt. Regeringen ska ha budgetunderlaget senast 1 mars varje år.

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2019

Fördelning av Kriminalvårdens resurser i procent
Personal 63
Lokaler 17
Driftskostnader 16
Övrigt 4

Kriminalvårdens kostnader

Under 2019 var dygnskostnaden i häkte 3 255 kronor och på anstalt 3 202 kronor. Vårddygnskostnaden påverkas bland annat av beläggningen, genom att de fasta kostnaderna fördelas på fler eller färre vårddygn beroende på beläggningsläget. Den dagliga kostnaden för en klient i frivård var 336 kronor under 2019. 

Relaterade länkar