Kriminalvården

Ekonomi och planering

Kriminalvården finansieras av statliga medel. Kriminalvårdens tilldelade anslag är på sammanlagt 8,9 miljarder kronor.

 

Varje år fattar generaldirektören beslut om en verksamhetsplan för det kommande året. Planen innehåller det som är särskilt viktigt att fokusera på under året, baserat på mål och uppdrag från regeringen.

Varje år redovisar Kriminalvården hur verksamheten bedrivits i en årsredovisning. Inför varje nytt budgetår lämnar vi in ett förslag till regeringen på hur Kriminalvården behöver finansieras tre år framåt. Regeringen ska ha budgetunderlaget senast 1 mars varje år.

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning

Kriminalvårdens kostnader

Under 2018 var dygnskostnaden i häkte 3 449 kronor och på anstalt 3 445 kronor. Vårddygnskostnaden påverkas bland annat av beläggningen, genom att de fasta kostnaderna fördelas på fler eller färre vårddygn beroende på beläggningsläget. Den dagliga kostnaden för en klient i frivård var 336 kronor under 2018.