Försäkring för barn till intagna eller häktade

Särskilt personskadeskydd för barn till intagna eller häktade, det heter försäkringen som Kriminalvården tecknat för att täcka personskador genom olycksfall för barn till de intagna som vistas i anstalt och häkte.

​Försäkringen gäller för tiden barnet/barnen vistas på anstalten eller i häktet samt under direkt färd till och från anstalten eller häktet. Försäkringen gäller både besökande barn och barn som medföljer sina föräldrar.

Skadeanmälan

  1. Skadeanmälan görs på särskild blankett från Kammarkollegiet. Skadeanmälan ska undertecknas både av den försäkrade och av myndigheten vilket innebär det VO där skadan inträffat.
  2. Till anmälan ska bifogas ett specificerat krav på ersättning samt originalkvitton eller andra verifikationer.
  3. Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan bifogas.
  4. Om annan försäkring gäller för samma skada, upplys Kammarkol­legiet om detta.

Försäkringen ersätter skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Preskriptionstid

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

RELATERADE DOKUMENT