Försäkring för lekmän

Kriminalvården har tecknat en försäkring som täcker skada för icke anställda med särskilda uppdrag i Kriminalvården. Försäkringen ger ett personskadeskydd på skadeståndsrättslig grund som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallskydd.

Försäkringen gäller:

  • Biträdande övervakare
  • IÖV kontrollörer
  • Samhällstjänstkontrollörer
  • Externa personutredare
  • Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt sekreterare i Övervakningsnämnderna.

Försäkringen gäller under tiden de utför uppdrag åt Kriminalvården och vid direkt färd till från förrättningen.

Skadeanmälan

  1. Skadeanmälan görs på särskild blankett från Kammarkollegiet. Skadeanmälan ska undertecknas både av den försäkrade och av myndigheten vilket innebär det VO där skadan inträffat.
  2. Till anmälan ska bifogas ett specificerat krav på ersättning samt originalkvitton eller andra verifikationer.
  3. Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat bifogas.
  4. Om annan försäkring gäller för samma skada, upplys Kammarkol­legiet om detta. Försäkringen ersätter skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Preskriptionstid

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

RELATERADE DOKUMENT