Försäkring för partnerkontaktperson

Kriminalvården har tecknat försäkringen Särskilt personskadeskydd för partnerkontaktperson. Den täcker personskada för partnerkontaktperson under uppdrag och kontakttillfällen med målsägande. Försäkringen gäller under tiden partnerkontaktpersonen utför uppdrag åt Kriminalvården och vid direkt färd till och från förrättningen.

Skadeanmälan

  1. ​Skadeanmälan görs på särskild blankett från Kammarkollegiet. Skadeanmälan ska undertecknas både av den försäkrade och av myndigheten vilket innebär det VO där skadan inträffat.

  2. Till anmälan ska bifogas ett specificerat krav på ersättning samt originalkvitton eller andra verifikationer.
  3. Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan bifogas.
  4. Om annan försäkring gäller för samma skada, upplys Kammarkol­legiet om detta.

Försäkringen ersätter skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Preskriptionstid

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

RELATERADE DOKUMENT