Försäkring för utländska besökare

Kriminalvården har tecknat en försäkring för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd. Försäkringen omfattar olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård och hemtransport, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.

Försäkringen gäller under resa som sker direkt mellan hemlandet och Sverige, samt dygnet runt inom Schengenområdet om den försäkrade har ett Schengenvisum. Om den försäkrade inte har ett Schengenvisum eller om den försäkrade har ett uppehållstillstånd i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

Skada kan anmälas för utländska besökare, kursdeltagare, gästforskare, gästföreläsare och medföljande anhöriga till dessa personer. Försäkringen gäller inte om den försäkrade befinner sig i sitt hemland.

Personer som deltar i Sidas ITP-kurser försäkras via ett särskilt avtal. Den som arrangerar en sådan utbildning ska skicka en deltagarförteckning till Kammarkollegiet och hänvisa till Sida-avtalet.

Skadeanmälan

  1. Skadeanmälan görs på särskild blankett som tillhandahålls av Kammarkollegiet. Skadeanmälan ska undertecknas både av den försäkrade och av myndigheten
  2. Till anmälan ska bifogas ett specificerat krav på ersättning samt originalkvitton eller andra verifikationer.
  3. Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan bifogas.
  4. Om annan försäkring gäller för samma skada, upplys Kammarkol­legiet om detta.

Ersättning lämnas inte i den mån skadan kan ersättas enligt lag, avtal, annan försäkring eller statlig garanti.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för egendomsskyddet där självrisken är 1 500 kronor.

Preskriptionstid

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. 

Relaterade dokument