Det författningsreglerade personskadeskyddet

Om en klient inom Kriminalvården drabbas av personskada inklusive dödsfall, omfattas han eller hon och de efterlevande av ett eller flera olika ersättningssystem.

Klienten eller, vid dödsfall, de efterlevande eller dödsboet kan under vissa förutsättningar få ersättning enligt socialförsäkringsbalkens regler om särskilt personskadeskydd.  Sådan ersättning beslutas av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Personskadeskyddet gäller för den som:

  • är intagen för vård i anstalt
  • är häktad, anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i förvar i anstalt eller häkte
  • utför samhällstjänst
  • utför oavlönat arbete under övervakning med så kallad fotboja.

 

Den som är villkorligt frigiven omfattas inte av personskadeskyddet.

Personskadeskyddet börjar gälla när den första resan till anstalt eller häkte påbörjas och upphör när den sista resan från häkte eller anstalt avslutas. Försäkringen hos Kammarkollegiet gäller inte vid skador på fritiden utanför anstalten, t.ex. vid permission eller vid rymning.

När det gäller samhällstjänst och IÖV börjar försäkringstiden när den dömde påbörjar resa till platsen för verksamheten och upphör när resa från platsen avslutats.

Skadeanmälan

  1. Kriminalvården är skyldig att omedelbart anmäla till Försäkringskassan om en klient drabbas av personskada (inklusive dödsfall). Skadeanmälan görs på särskild blankett som tillhandahålls av Försäkringskassan. Skadeanmälan ska undertecknas både av den försäkrade och av myndigheten vilket innebär det VO där skadan inträffat. En kopia på skadeanmälan sparas i diarieförd årsakt på verksamhetsområdet.
    Om skadan visar sig efter skyddstiden, är det klienten själv som ska göra anmälan till Försäkringskassan. Ersättning vid dödsfall prövas av Pensionsmyndigheten.
  2. Vid godkänd skada prövar Kammarkollegiet ideell ersättning, vilket innefattar sveda och värk samt lyte och men. Kammarkollegiet efterfrågar vid behov en separat skadeanmälan. Följande handlingar behöver dock skickas in:
  • Kostnad för läkarintyg och fotografier ersätts av Kammarkollegiet mot originalkvitto på betalningen. Andra kostnader kan inte ersättas av Kammarkollegiet.
  • Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan bifogas.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Preskriptionstid

Ansökan om ersättning ska göras inom tio år från den dag då fordringen tidigast kunde göras gällande beträffande ideell ersättning.