Patientskadeersättning

En klient som drabbas av personskada i samband med hälso- och sjukvård inklusive tandvård inom Kriminalvården kan i vissa fall ha rätt till patientskadeersättning enligt vad som följer av patientskadelagen (1996:799).

En vårdgivare är skyldig att ha en försäkring som täcker patientskadeersättning. Staten har tecknat en ansvars- och patientförsäkring för sin hälso- och sjukvårdsverksamhet hos försäkringsbolaget Moderna försäkringar. De statliga vårdgivarna är medförsäkrade, vilket innebär att Kriminalvårdens verksamhet omfattas av försäkringsskyddet.

Skadeanmälan

  1. Skadeanmälan görs på särskild blankett som tillhandahålls av Moderna försäkringar. Skadeanmälan består av två delar, skadelidande och vårdinrättningen ska fylla i respektive del av anmälan. Skadeanmälan ska utan dröjsmål insändas till: Moderna Försäkringar Företags- och Industriskador FE 380 106 56 Stockholm
  2. Till anmälan ska bifogas ett specificerat krav på ersättning samt originalkvitton eller andra verifikationer.
  3. Föranleder skada polisutredning eller domstolsavgörande ska polisanmälan, förundersökningsprotokoll och eventuell efterföljande bifogas.

Självrisk

Självrisken är 5 % av prisbasbeloppet som gäller när ersättningen bestäms. Basbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor.

Preskriptionstid

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Vidare ska den försäkrade anmäla en skada inom 1 år från tidpunkten som den försäkrade får kännedom om en försäkringsbar händelse.