Försäkring URA

Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd och ett skydd som motsvarar en reseförsäkring. Kriminalvården har även kompletterat med en egendomsförsäkring.

URA-försäkringen gäller för Kriminalvårdens anställda som är stationerade utomlands enligt URA-avtal (Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands URA). Försäkringen omfattar även medföljande familj förutsatt att de står med i avtalet med arbetsgivaren.

Försäkringsskyddet gäller i hela världen och även i krigsområden. Den ersätter kostnader för akut sjuk- och tandvård utomlands när den försäkrade, under utlandsvistelsen, drab­bats av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen ersätter dessutom tandskador genom olycksfall i Sverige. Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med högst 50 000 kr.

Försäkringen gäller under hela tjänstgöringstiden. Utöver tjänstgöringstiden gäller försäkringen även under den direkta tur- eller returresan mellan bostadsorten i Sverige och stationeringslandet, under förutsättning att denna resa görs tidigast två veckor innan tjänstgöringstidens början eller två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

Skadeanmälan

  1. Skadeanmälan görs på särskild blankett som tillhandahålls av Kammarkollegiet. Skadeanmälan ska undertecknas både av den försäkrade och av myndigheten.
  2. Till anmälan ska bifogas ett specificerat krav på ersättning samt originalkvitton eller andra verifikationer exempelvis foton.
  3. Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan bifogas.
  4. Om annan försäkring gäller för samma skada, upplys Kammarkol­legiet om detta.

Ersättning lämnas inte i den mån skadan kan ersättas enligt lag, avtal, annan försäkring eller statlig garanti.

Vid olycksfall som innebär personskada under utlandstjänstgöring gäller för Kriminalvården två försäkringar, URA försäkringen och Personskadeavtalet(AFA försäkringar). Rekommendationen är att anmälan görs till båda.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Preskriptionstid

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. 

Vid nödsituation

Vid allvarlig sjukdom, omfattande personskada, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller annan aktiv skadehjälp utomlands ska kontakt tas med Falck Global Assistance; ring +46 8 587 717 49, e-post fga@se.falck.com, fax: +46 8 505 939 13.

Relaterade dokument