Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Miljöarbete

Kriminalvården är en miljömedveten myndighet. Vi gör treåriga miljöplaner med ambitiösa mål för att hela tiden förbättra hur vi bidrar till en hållbar utveckling i samhället. Här är några resultat från 2014. 

Energi

Elförbrukningen vid anstalterna minskade förra året med 1,8 procent och har sedan 2012 minskat med 5,6 procent.

Värmeförbrukningen vid anstalterna minskade förra året med 4,7 procent och har sedan 2012 minskat med 7,8 procent.

Vattenförbrukningen vid anstalterna minskade förra året med 5 procent och har sedan 2012 minskat med 10 procent.

Avfall

Avfallsmängderna minskade förra året med 11 procent och har sedan 2012 minskat med 11,6 procent.

Livsmedel

Under 2012 inleddes en satsning i syfte att minska mängden mat som kastas. Arbetet fortgår vid ett flertal enheter men några mätbara resultat har inte kunnat redovisas. Den minskade klientpopulationen har bidragit till en minskning av såväl inköp av livsmedel som av livsmedel som kastas.

Andelen ekologiska livsmedel som köptes in under förra året var 8,8 procent.

Transporter och tjänsteresor

Kriminalvården transporter och tjänsteresor fortsatte under 2014 att öka. Sammanlagt ökade resandet med 3,3 procent och har sedan 2012 ökat med 13,6 procent.

Positivt för 2014 är dock att utsläppen av koldioxid minskade med 5,4 % sedan 2013 och detta beror framförallt på en förnyad fordonspark samt att tågresandet har ökat. Sedan 2013 har dock koldioxidutsläppen ökat med 11,1 procent.

Inköp och upphandling

Andelen anskaffningar där miljökrav ställdes under förra året var 38 procent.

Textil återvinning

Kriminalvården återvinner textilier i samarbete med Svenska Röda Korset, SRK. Samarbetet innebär att uttjänta textilier inom myndigheten skänks till SRK, som skickar textilierna vidare till en välgörenhetsstiftelse i Holland (KICI).

KICI arbetar med textil återvinning och återvunnit material kan därigenom bli till nya produkter. Under 2014 skänkte Kriminalvården sammanlagt 16,2 ton uttjänta textilier, vilket resulterat i att mängden avfall reducerats med ungefär lika mycket. Förutom den reducerade avfallsmängden innebär samarbetet med SRK att Kriminalvården bidrar till en mer hållbar användning av textilier.

Kriminalvårdens miljöarbete