Överförande från Sverige

För att få avtjäna sin påföljd i fängelse, rättspsykiatrisk vård och ungdomsvård i annat land måste den dömde skicka in ansökan. Det gör man till Kriminalvården. Här beskriver vi hur du går till väga.

För att ett överförande ska ske måste både Sverige och det andra landet godkänna det. I vissa fall krävs det också att den dömde går med på att straffet överförs. Kriminalvården kan själva inleda ett ärende om överförande.

Fängelse

Den dömde eller ett ombud med fullmakt kan ansöka om att den dömde ska avtjäna fängelsestraffet i ett annat land. Om man är intagen på häkte eller anstalt kan man lämna in ansökan till personalen. Ansökan kan också skickas direkt till:

Kriminalvårdens huvudkontor,
Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden,
601 80 Norrköping.

Sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård

De som är på institution för sluten ungdomsvård eller en rättspsykiatrisk klinik kan ansöka om att överföras till andra EU-länder. Ansökan lämnas till personalen eller skickas direkt till: 

Kriminalvårdens huvudkontor,
601 80 Norrköping.

Statens institutionsstyrelse eller en chefsöverläkare på den klinik som den dömde vistas kan också anmäla frågan om överförande till Kriminalvården.

Övervakning efter villkorlig frigivning från fängelse

Den som avtjänar ett fängelsestraff i Sverige, eller har avtjänat ett fängelsestraff i Sverige och blivit villkorligt frigiven, kan själv eller genom ombud med fullmakt ansöka om att övervakningen efter villkorlig frigivning ska ske i ett annat EU-land. Om man är intagen på häkte eller anstalt kan man lämna in ansökan till personalen. Om man är på fri fot kan man lämna in ansökan till det frivårdskontor där man är inskriven. Ansökan kan även skickas direkt till:

Kriminalvårdens huvudkontor,
Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden,
601 80 Norrköping.

Frivårdspåföljd

Den dömde eller ett ombud med fullmakt kan ansöka om att den dömde ska avtjäna frivårdspåföljden i ett annat EU-land. Ansökan kan lämnas in till det frivårdskontor där den dömde är inskriven. Ansökan kan även skickas direkt till:

Kriminalvårdens huvudkontor

Sektionen för internationella och andra särskilda klientärenden

601 80 Norrköping.

Ansökan

Av ansökan ska det framgå vilket land den dömde vill att verkställigheten ska överföras till och varför. Ansökan kan skrivas på annat språk än svenska, så länge det framgår någonstans på svenska eller engelska vilket språk som ansökan är skriven på samt att det är en ansökan om överförande av svensk dom. Av ansökan ska den dömdes fullständiga namn och svenska person- eller samordningsnummer framgå (eller om sådant saknas födelsedatum). Aktuella kontaktuppgifter ska framgå.

Anhöriga

Om du som anhörig hjälper den dömde med ansökan måste du lämna in en fullmakt från den dömde som ger dig rätt att få del av uppgifter i hans eller hennes ärende hos Kriminalvården. Om fullmakt saknas kan Kriminalvården som huvudregel på grund av sekretess inte lämna uppgifter i enskilda ärenden utan endast ge generella svar.

Konsekvenser av ett överförande till ett annat land

Om en svensk dom ska verkställas (avtjänas) i ett annat land innebär det att det landets verkställighetsregler gäller. Det betyder bland annat att beslut om villkorlig frigivning och övervakning efter frigivning sker i enlighet med det landets lagar. 

Om den dömde är intagen i svensk anstalt, på rättspsykiatrisk klinik eller hos Statens institutionsstyrelse kommer den dömde att transporteras till det andra landet. 

Om den dömde är dömd till fängelse, men är på fri fot när beslutet meddelas, kommer det andra landet att skicka ett inställelsebeslut till den dömde och han eller hon får då inställa sig för att avtjäna straffet i enlighet med det landets regler. 

Om den dömde är dömd till en frivårdspåföljd, eller ska genomföra övervakning efter villkorlig frigivning från fängelse, kommer det andra landet att informera den dömde om hur, var och när påföljden eller övervakningen ska verkställas i enlighet med det landets regler.