Frågor och svar om överförande från Sverige

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om överföringar av fängelsestraff från Sverige till andra länder.

Frågor och svar om överföring av straff från Sverige

Vilka regler gäller kring överföring av ett straff från Sverige till ett annat land?

Det är olika lagar beroende på vilket land som en person ska överföras till. Till största delen bygger de svenska lagarna på överenskommelser mellan flera olika länder, till exempel inom EU eller direkta avtal mellan Sverige och ett annat land.

Vem beslutar om överföring?

Kriminalvården och det andra landet måste båda acceptera ett överförande. Kriminalvårdens beslut kan överklagas och ändras av svenska domstolar eller i vissa fall av svenska regeringen. I vissa fall kan svenska åklagare ha garanterat i förväg att klienten ska få verkställa ett eventuellt straff i ett annat land.

När kan man överföras?

Som huvudregel gäller att domen inte längre ska gå att överklaga och klienten ska ha minst 6 månader kvar av straffet att avtjäna. Inom Norden kan en klient bli överförd även om det är kortare tid än 6 månader kvar. Kriminalvården ska också tycka att det är lämpligt att personen överförs. Det andra landet måste godkänna ett överförande. I vissa fall måste även klienten godkänna.

Varför överförs inte alla med utländsk anknytning och medborgarskap?

Det kan finnas flera skäl till att en person inte överförs. Exempel på skäl är:

  • Det är för kort tid kvar av straffet, man hinner inte besluta, vänta på det andra landets svar och transportera klienten innan den ska villkorligt friges i Sverige.
  • Den sociala återanpassningen sker bäst i Sverige. Klienten har starkare anknytning till Sverige än till det andra landet. Det andra landet säger nej.
  • Det är inte lämpligt att överföra verkställigheten.

Det kan finnas flera olika skäl till att det inte är lämpligt med överförande, till exempel att fängelseförhållanden eller det allmänna läget i det andra landet är sådana att de strider mot Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Det kan också vara så att det andra landet har sådana regler om villkorlig frigivning att skillnaderna blir alldeles för stora mot svenska regler, ttill exempel att klienten vid överföring skulle kunna villkorligt friges mycket tidigare än vad som skulle ha skett i Sverige.

Vad gäller för överföring av livstidsdömda?

Samma som för andra klienter.

Vilka krav ställer Kriminalvården i Sverige på mottagarlandet?

Kriminalvården utgår från att det andra landet respekterar och tillvaratar klientens mänskliga rättigheter och agerar i enlighet med internationella överenskommelser. Om det finns konkreta omständigheter som visar att det andra landet inte kan tillvarata klientens mänskliga rättigheter kan Kriminalvården antingen välja att inte överföra eller fråga efter garantier gällande klientens mänskliga rättigheter.

Kan vi garantera att personen inte släpps direkt eller "i förtid"?

Nej. Kriminalvården ställer frågor till det andra landet kring vilka regler de kommer att tillämpa. Det internationella samarbetet bygger på ömsesidigt förtroende och Kriminalvården ska lita på de uppgifter som det andra landet lämnar, om det inte finns konkreta skäl att tro att de är felaktiga.

Varför överförs personer som dömts i Sverige innan straffet är avtjänat?

Syftet är främst att underlätta den dömdes sociala återanpassning till ett laglydigt liv. När det är möjligt och lämpligt ska klienten verkställa straffet i det land där den sociala återanpassningen till ett liv utanför anstalt kan förväntas ske bäst.

Finns det några länder Kriminalvården inte överför till?

Ja, och det finns huvudsakligen två skäl:

  • Det skulle vara i strid med mänskliga rättigheter eller
  • Det är olämpligt av något annat skäl, till exempel att klienten skulle bli frigiven mycket tidigare än enligt svenska regler.

Vad händer när någon ansökt om överföring?

Det är Kriminalvårdens huvudkontor som hanterar ärenden om överförande av fängelsestraff till andra länder. Sedan beror det på enligt vilket regelverk en överföring ska ske: överföring till EU-länder som tillämpar rambeslutet 2008/909/RIF, överföring till nordiska länder och överföring till övriga länder, se nedanstående frågor för mer information om de olika regelverken. 

Vad gäller vid överföring till EU-länder som tillämpar rambeslutet 2008/909/RIF?

Kriminalvården prövar om det finns förutsättningar för att överföra verkställigheten. I vissa fall kan Kriminalvården utse ett offentligt biträde (en jurist eller advokat) som ska hjälpa klienten med argument för eller emot ett överförande. Om Kriminalvården tycker att verkställigheten ska ske i det andra landet beslutar Kriminalvården att ett intyg (en begäran) ska skickas till det andra landet. Klienten får beslutet och har tre veckor på sig att överklaga. När beslutet inte längre kan överklagas skickar Kriminalvården intyget till det andra landets myndighet. Det andra landet ska enligt huvudregeln säga ja eller nej till ett överförande inom 90 dagar. Om det andra landet säger ja ska klienten enligt huvudregeln, om hen finns i svensk anstalt, transporteras inom 30 dagar till det andra landet. Om klienten är på fri fot kommer hen få ett brev från det andra landet angående vilken dag hen ska påbörja straffet där senast. Kriminalvården har hela tiden direktkontakt med en myndighet i det andra landet. En klient kan överföras mot sin vilja under vissa förutsättningar. Kriminalvårdens beslut kan överklagas till tingsrätt. Kriminalvården kan ändra sitt beslut fram till dess att verkställigheten har påbörjats i det andra landet.

Vad gäller vid överföring till nordiska länder?

Kriminalvården prövar om det finns förutsättningar för att överföra verkställigheten. I vissa fall kan Kriminalvården utse ett offentligt biträde (en jurist eller advokat) som ska hjälpa klienten med argument för eller emot ett överförande. Om Kriminalvården tycker att verkställigheten ska ske i det andra landet skriver Kriminalvården till det andra landet och ber det ta över verkställigheten. Det andra landet säger jag eller nej. Om det andra landet säger ja transporteras klienten dit, om hen finns i svensk anstalt. Om klienten är på fri fot kommer hen att få ett brev från det andra landet om när hen ska inställa sig i anstalt där. Kriminalvården har hela tiden direktkontakt med en myndighet i det andra landet. En klient kan överföras mot sin vilja. Kriminalvårdens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol, efter att Kriminalvården omprövat beslutet. Det finns inga tidsfrister för när det andra landet ska svara eller när transport ska ske.

Vad gäller vid överföring till övriga länder?

Om det är ett land som tillämpar internationella konventioner som Sverige skrivit under eller ett land som Sverige har direktavtal med så kan Kriminalvården begära att verkställigheten av det svenska fängelsestraffet överförs till det andra landet. Om det är ett land Sverige saknar avtal med måste regeringen först ge sitt tillstånd innan Kriminalvården får skicka en begäran. I vissa fall kan Kriminalvården utse ett offentligt biträde (en jurist eller advokat) som ska hjälpa klienten med argument för eller emot ett överförande. Kriminalvårdens begäran skickas till centralmyndigheten, en del av svenska justitiedepartementet. Centralmyndigheten skickar begäran till det andra landets centralmyndighet som skickar den vidare till rätt myndighet där. Myndigheten i det andra landet säger ja eller nej och skickar sitt svar via centralmyndigheterna till Kriminalvården. Om det andra landet säger ja, ska Kriminalvården därefter slutligt besluta om Kriminalvården ska godkänna ett överförande eller inte. Om Kriminalvården godkänner så transporteras klienten till det andra landet. Om det finns särskilda skäl kan Kriminalvården även överlämna till regeringen att besluta om det föreligger skäl att överföra verkställigheten. En klient kan i vissa fall överföras mot sin vilja. Kriminalvårdens beslut kan överklagas till regeringen. Det finns inga tidsfrister för när det andra landet ska svara eller när transport ska ske.

Har svensk kriminalvård kvar något ansvar för personen när den överförts?

Nej, det är det andra landets regler som gäller. Kriminalvården har dock en skyldighet att omgående informera det andra landet om verkställighet av fängelsestraffet inte får ske längre. Till exempel om klienten har fått resning och friats, eller om klienten har benådats.

Hur många personer överförs per år?

År 2019 överfördes totalt 75 påföljder för personer som avtjänar fängelse, från Sverige till ett annat land. 28 av dessa överfördes till övriga nordiska länder.