Internationella uppdrag – för fred och utveckling

Kriminalvårdens internationella verksamhet har två huvudområden – fredsfrämjande verksamhet och internationellt utvecklingssamarbete. Vi bidrar med experter till fredsinsatser i konfliktdrabbade länder och vi driver bilateralt utvecklingssamarbete med andra länder för att stärka deras kriminalvårdsinstitutioner.

For other languages

Kriminalvården genomför varje år viktiga insatser inom det internationella utvecklingssamarbetet och inom FN:s och EU:s fredsfrämjande verksamhet, med fokus på rättsstatsuppbyggnad och mänskliga rättigheter.

Fredsfrämjande arbete

Varaktig fred och ett transparent och effektivt rättsväsende går hand i hand. Att befolkningen är trygg och har tillit till institutioner som domstol, åklagarmyndighet, polisväsende och kriminalvård är avgörande för uppbyggnaden av ett demokratiskt samhälle. Kriminalvård utgör en viktig del av rättskedjan för att säkerställa att verkställigheter överensstämmer med lagen och att mänskliga rättigheter respekteras. Kriminalvårdens internationella fredsfrämjande arbete handlar bland annat om att ställa våra medarbetare till förfogande till fredsinsatser i kris-och konfliktdrabbade länder.

Utvecklingssamarbeten

Även i mer utvecklade länder finns behov av reformarbete inom kriminalvårdssektorn. Kriminalvårdens utvecklingssamarbeten bedrivs till största delen genom direkta samarbeten med kriminalvårdsmyndigheter i andra länder, och ibland även i samverkan med andra svenska rättsvårdande myndigheter.

Utifrån Kriminalvårdens expertområde bidrar vi till att samarbetsländerna i större utsträckning arbetar demokratiskt och rättssäkert. Det uppnås genom kunskap och erfarenhet tillsammans med etablerade internationella standards.

Utsända medarbetare

Samtliga medarbetare i utlandsstyrkan är anställda hos Kriminalvården och har flera års yrkeserfarenhet av kriminalvård. Närmare 200 medarbetare har sedan 2005 varit utsända på internationella uppdrag. Kriminalvården bidrar med olika yrkesgrupper beroende på hur uppdraget ser ut. Förutom kriminalvårdare har till exempel psykologer, utbildare, konflikthanterare och sjuksköterskor varit stationerade för att ge expertstöd i bland annat Somalia, Haiti, Palestina, Kosovo, Liberia, Kenya och Albanien.

Internationella enheten

Kriminalvårdens internationella engagemang drivs och administreras av en separat enhet – internationella enheten. Arbetet finansieras i huvudsak av ett separat regleringsbrev från Utrikesdepartementet (UD) samt via Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Aktuella missioner